menu

THE PERPENDICULAR DRAWN FROM THE VERTEX OF A ISOSCELES TRAINGLE BISECTS THE ANGLE .समद्विबाहु त्रिभुजमा अाधारको लम्बार्धकले शीर्षकोणलाई अाधा गर्छ


Join the discussion