menu

THE DIAGONALS OF PARALLELOGRAM BISECT EACH OTHERसमानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरु अापसमा समद्विभाजन हुन्छन्


Join the discussion