menu

CONDITION FOR CONGRUENCY & BASE ANGLES OF AN ISOSCELES TRIANGLES ARE EQUALअनुरुप हुने अवस्थाहरु र सहद्दिबाहु त्रिभुजका अाधारका कोणहरु बराबर हुन्छन्


Join the discussion