menu

EXTERIOR ANGLES OF A TRIANGLE IS EQUAL TO SUM OF TWO OPPOSITE INTERIOR ANGLESत्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउदा बन्ने बाहिरी कोण दुई अनासन्न कोणहरुको योगफलसँग बराबर हुन्छ


Join the discussion