menu

SIDES OPPOSITE TO EQUAL ANGLES OF A TRIANGLE ARE EQUAL & BISECTOR THEOREMकुनै त्रिभुजका दुई कोणहरु बराबर छन् भने ती कोणका सम्मुख भुजाहरु बराबर हुन्छन् र समद्दिभाजन साध्य


Join the discussion