menu

EQUAL CHORDS ARE EQUIDISTANCE FROM CENTREकुनै वृत्तका दुई बराबर जिबाहरु केन्द्र बिन्दुबाट बराबर दुरीमा हुन्छन्


Join the discussion