menu

MID-POINTS OF ANY TWO SIDES OF A TRIANGLE IS PARALLEL TO THE THIRD SIDEत्रिभुजको कुनै पनि दुई भुजाहरुको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानन्तर हु्न्छ


Join the discussion