menu

(ले, लाई, बाट, को, मा) विभक्तिको पहिचान र प्रयोग??????


Join the discussion