CLASS 9

SCIENCE

8 5 Classes

MATHEMATICS

6 8 Classes

ENGLISH

6 0 Classes

NEPALI

7 0 Classes

SOCIAL STUDIES

5 4 Classes

SOCIAL STUDIES - UNITS AND CHAPTERS

5.1 संविधानको परिचयसंविधानको परिचय

5.2 संविधानको परिचय - भाग २संविधानको परिचय - भाग २

5.3 नेपालको सम्बिन्धान २०७२नेपालको सम्बिन्धान २०७२

5.4 संविधानको विकास क्रम - भाग २संविधानको विकास क्रम - भाग २

5.5 संविधान सभासंविधान सभा

5.6 नेपालमा संविधान सभानेपालमा संविधान सभा

5.7 नेपालको बैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम साशन बिधान २००७नेपालको बैधानिक कानुन २००४ र नेपालको अन्तरिम साशन बिधान २००७

5.8 मौलिक हक - भाग २मौलिक हक - भाग २

5.9 मौलिक हकको परिचय र बिसेस्थामौलिक हकको परिचय र बिसेस्था

5.10 मौलिक हक धारा १६ देखि २७ सम्ममौलिक हक धारा १६ देखि २७ सम्म

5.11 मौलिक हक धारा २८ देखि ३८ सम्ममौलिक हक धारा २८ देखि ३८ सम्म

5.12 मौलिक हक धारा ३९ देखि ४६ सम्म साथै धारा ४८मौलिक हक धारा ३९ देखि ४६ सम्म साथै धारा ४८

5.13 नेपाल आदिराज्यको संबिधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम सम्बिन्धान २०६३नेपाल आदिराज्यको संबिधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम सम्बिन्धान २०६३

5.14 नागरिकका कर्तब्यनागरिकका कर्तब्य

5.15 सूचनाको हकसूचनाको हक

5.16 सूचनाको हकको महत्त्व र सूचना प्रभाव गर्न नमिल्ने विषयहरुसूचनाको हकको महत्त्व र सूचना प्रभाव गर्न नमिल्ने विषयहरु

5.17 राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचना प्राप्त गर्नका लागि दस्ताउर्राष्ट्रिय सूचना आयोग र सूचना प्राप्त गर्नका लागि दस्ताउर्

5.18 सुशानको परिचय र स्थम्भहरुसुशानको परिचय र स्थम्भहरु

5.19 सुशानका बिसेस्ठा, तत्तो, चुनौतिहरु र समस्याहरुसुशानका बिसेस्ठा, तत्तो, चुनौतिहरु र समस्याहरु

5.20 कानुनी साशनका चुनौती र समादानका उपायकानुनी साशनका चुनौती र समादानका उपाय

5.21 कानुनी साशनको परिचय, आबधारडा,तत्तो र महत्तोकानुनी साशनको परिचय, आबधारडा,तत्तो र महत्तो

5.22 लोकतान्त्रिक आचरणलोकतान्त्रिक आचरण

5.23 नागरिक समाज र एसका बिसेसथानागरिक समाज र एसका बिसेसथा

5.24 नागरिक समाजका उद्धेस्य र भूमिकानागरिक समाजका उद्धेस्य र भूमिका

5.25 शान्ति सुव्यवस्थाशान्ति सुव्यवस्था

5.26 विविधतामा एकताविविधतामा एकता

5.27 राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सरोकारका विषय - भाग १राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सरोकारका विषय - भाग १

5.28 राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सरोकारका विषय - भाग २राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सरोकारका विषय - भाग २

6.1 देशान्तर र समयदेशान्तर र समय

6.2 नेपालको धरातलीय स्वरुपनेपालको धरातलीय स्वरुप

6.3 नेपालको हावा पानीनेपालको हावा पानी

6.4 नेपालको भाैगोलीक विबिधता र वनस्पतिनेपालको भाैगोलीक विबिधता र वनस्पति

6.5 धरातलीय विविधता र जनजीवनधरातलीय विविधता र जनजीवन

6.6 नेपालको जलस्रोतको अवस्था र उपयोगनेपालको जलस्रोतको अवस्था र उपयोग

6.9 एसिया : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरणएसिया : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरण

6.10 एसिया : आर्थिक कृयाकलाप र सामाजिक जिवनएसिया : आर्थिक कृयाकलाप र सामाजिक जिवन

6.11 युरोप : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरणयुरोप : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरण

6.12 एसिया : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरणएसिया : भौगोलिक तथा प्राकृतिक वातावरण

8.1 कृषिकृषि

8.2 आधुनिक कृषि प्रणालीआधुनिक कृषि प्रणाली

8.3 कृषिको व्यवसायीकरणकृषिको व्यवसायीकरण

8.4 उद्योग परिचय र घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वउद्योग परिचय र घरेलु तथा साना उद्योगको महत्व

8.5 घरेलु तथा साना उद्योग - समस्या, समाधानका उपयाहरु र सम्भावनाघरेलु तथा साना उद्योग - समस्या, समाधानका उपयाहरु र सम्भावना

8.6 मझौला तथा ठूला उद्योग - परिचय र महत्वमझौला तथा ठूला उद्योग - परिचय र महत्व

8.7 मझौला तथा ठूला उद्योग - समस्या, समाधानका उपयाहरु र सम्भावनामझौला तथा ठूला उद्योग - समस्या, समाधानका उपयाहरु र सम्भावना

8.8 व्यापारव्यापार

8.9 वैदेशीक व्यापारको ढाँचावैदेशीक व्यापारको ढाँचा

8.10 नेपालमा व्यापार विविधिकरणनेपालमा व्यापार विविधिकरण

8.11 कृषि उद्योग र व्यापारको सम्बन्धकृषि उद्योग र व्यापारको सम्बन्ध

8.12 गरिबी निवारण र रोजगारमा आर्थिक योजनाको योगदानगरिबी निवारण र रोजगारमा आर्थिक योजनाको योगदान

8.13 उद्यमशीलताउद्यमशीलता

8.14 कामको सृजना र व्यवस्थापनकामको सृजना र व्यवस्थापन

8.15 श्रमश्रम

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.