Full Name: Yukta Burmaयुक्ता बर्मा
Email: yukta.burma@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 6 3 2 7 3 2
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 6 9
Introduction:

Yukta Burma holds a Master’s degree in Sociology from Tribhuvan University. She teaches Social Studies.

युक्ता बर्माले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट समाजशास्त्र विषयमा स्‍नातकाेत्तर पुरा गरेकी छिन् । उनले अाधारभूत तहमा सामाजिक शिक्षा विषय अध्यापन गर्छिन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज सामाजिकीकरणसामाजिकीकरण visibility
2 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज समााजिकीकरणको माध्यमसमााजिकीकरणको माध्यम visibility
3 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज स्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समितिस्थानीय सरकारका रूपमा जिल्ला विकास समिति visibility
4 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज जिल्ला विकास समितिका कार्यहरूजिल्ला विकास समितिका कार्यहरू visibility
5 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज जिल्लाका विकास कार्यहरूजिल्लाका विकास कार्यहरू visibility
6 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता हाम्रो धार्मीक संस्कारहाम्रो धार्मीक संस्कार visibility
7 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता हाम्रो सामाजिक संस्कारहाम्रो सामाजिक संस्कार visibility
8 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता हाम्रा धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारहाम्रा धार्मिक तथा सामाजिक संस्कार visibility
9 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता राष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्नाराष्‍ट्रको सम्मान र राष्‍ट्रियताको जगेर्ना visibility
1 0 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता हाम्रा भेषभूषा हाम्रा भेषभूषा visibility
1 1 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता सांस्कृतिक रीतिरिवाज सांस्कृतिक रीतिरिवाज visibility
1 2 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता नेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेरनेपालको प्रथम वैज्ञानिक गेहेन्द्रसमसेर visibility
1 3 7 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता केही एेतिहासिक व्यक्तित्वकेही एेतिहासिक व्यक्तित्व visibility
1 4 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्या र विकृतिसामाजिक समस्या र विकृति visibility
1 5 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक विकृतिको कारणसामाजिक विकृतिको कारण visibility
1 6 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान मानव बेचबिखनमानव बेचबिखन visibility
1 7 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्या र समाधानका उपायसामाजिक समस्या र समाधानका उपाय visibility
1 8 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्या समाधानमा विद्‍यालय र राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्‍थाको भूमिकासामाजिक समस्या समाधानमा विद्‍यालय र राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्‍थाको भूमिका visibility
1 9 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान द्वन्द्व व्यवस्थापनद्वन्द्व व्यवस्थापन visibility
2 0 7 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान शान्ति र यसको आवश्यकताशान्ति र यसको आवश्यकता visibility
2 1 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : भूमि र जनसङ्‍ख्याराज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : भूमि र जनसङ्‍ख्या visibility
2 2 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना राज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधानराज्यका अाधारभूत तत्‍त्‍व : सरकार, सार्वभौमसत्‍ता र संविधान visibility
2 3 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना माैलिक हकमाैलिक हक visibility
2 4 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना बाल अधिकारबाल अधिकार visibility
2 5 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना बाल अधिकार संरक्षणका प्रयासबाल अधिकार संरक्षणका प्रयास visibility
2 6 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना लोकतान्‍त्रिक संस्कारलोकतान्‍त्रिक संस्कार visibility
2 7 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना समान व्यवहारसमान व्यवहार visibility
2 8 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना सामाजिक नियमसामाजिक नियम visibility
2 9 7 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना सामाजिक नियम पालनाको प्रभावसामाजिक नियम पालनाको प्रभाव visibility
3 0 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी अक्षांश र देशान्तरको परिचयअक्षांश र देशान्तरको परिचय visibility
3 1 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी धरातलीय स्वरूपधरातलीय स्वरूप visibility
3 2 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नेपालको भौगोलिक अवस्थानेपालको भौगोलिक अवस्था visibility
3 3 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी विविधताको सङ्‍गम नेपालविविधताको सङ्‍गम नेपाल visibility
3 4 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नक्सा कार्यनक्सा कार्य visibility
3 5 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी युरोप महादेशको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवनयुरोप महादेशको भौतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवन visibility
3 6 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी अस्ट्रेलिया महादेशको भाैतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवनअस्ट्रेलिया महादेशको भाैतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवन visibility
3 7 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी जलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तन visibility
3 8 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी जलवायु परिवर्तनको प्रभावजलवायु परिवर्तनको प्रभाव visibility
3 9 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी विपत् व्यवस्थापनविपत् व्यवस्थापन visibility
4 0 7 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी विपत् व्‍यबस्थापनमा पूर्व सावधानीको महत्‍त्‍वविपत् व्‍यबस्थापनमा पूर्व सावधानीको महत्‍त्‍व visibility
4 1 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मध्यकालीन नेपालको परिचयमध्यकालीन नेपालको परिचय visibility
4 2 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मध्यकालीन नेपालको राजनीतिक अवस्थामध्यकालीन नेपालको राजनीतिक अवस्था visibility
4 3 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्थामध्यकालीन नेपालको सामाजिक अवस्था visibility
4 4 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मध्यकालीन नेपालको आर्थिक अवस्थामध्यकालीन नेपालको आर्थिक अवस्था visibility
4 5 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मध्यकालीन नेपालको कला र संस्कृतिमध्यकालीन नेपालको कला र संस्कृति visibility
4 6 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत ह्‍वाङ्‍हो उपत्यकाको सभ्यताह्‍वाङ्‍हो उपत्यकाको सभ्यता visibility
4 7 7 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत मेसोपोटामियाको सभ्यतामेसोपोटामियाको सभ्यता visibility
4 8 7 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोगनेपालका प्राकृतिक स्रोत साधन र तिनको उपयोग visibility
4 9 7 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप प्राकृतिक स्रोत साधनका रूपमा वन र खनिजप्राकृतिक स्रोत साधनका रूपमा वन र खनिज visibility
5 0 7 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप औद्‍योगिक क्रियाकलापऔद्‍योगिक क्रियाकलाप visibility
5 1 7 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप कृषि र उद्‍योगबिच सम्बन्धकृषि र उद्‍योगबिच सम्बन्ध visibility
5 2 7 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप व्यापारिक क्रियाकलापव्यापारिक क्रियाकलाप visibility
5 3 7 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग सार्क गतिविधिसार्क गतिविधि visibility
5 4 7 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग सार्कमा नेपालको भूमिकासार्कमा नेपालको भूमिका visibility
5 5 7 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग भूपरिवेष्‍टित देशको परिचयभूपरिवेष्‍टित देशको परिचय visibility
5 6 7 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग भूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपायभूपरिवेष्‍टित देशका समस्या तथा समाधानका उपाय visibility
5 7 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रमजनसङ्ख्या शिक्षाको परिचय र विकास क्रम visibility
5 8 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्रजनसङ्ख्या शिक्षाको क्षेत्र visibility
5 9 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतजनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोत visibility
6 0 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरणजनसङ्ख्या तथ्याङ्‍कका स्रोतका रूपमा पञ्‍जीकरण visibility
6 1 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था नेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍तिनेपालको जनसङ्ख्या वृद्‌धिको प्रवृत्‍ति visibility
6 2 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार)नेपालको जनसङ्ख्याको बनोट (उमेर, लिङ्‍ग, धर्मअनुसार, भाषा र जातजाति अनुसार) visibility
6 3 7 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्या शिक्षाको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था भाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरणभाैगालिक क्षेत्रअनुसार नेपालको जनसङ्ख्या वितरण visibility
6 4 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन नेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्थानेपालमा जनसङ्‍ख्या वृद्‌धिको अवस्था visibility
6 5 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन तीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असरतीव्र जनसङ्‌ख्या वृद्‍‌धिका कारण र असर visibility
6 6 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन जनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपायजनसङ्‌ख्या व्यवस्थापन र त्यसका उपाय visibility
6 7 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन गुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपायगुणस्तरीय जीवन र त्यसका उपाय visibility
6 8 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन पारिवारिक जीवन शिक्षापारिवारिक जीवन शिक्षा visibility
6 9 7 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनमा संलग्‍न निकायको भूमिकाजनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनमा संलग्‍न निकायको भूमिका visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.