Full Name: Mazina Rajopadhyayaमजिना राजाेपाध्याय
Email: mazina.rajopadhyaya@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 9 3 9 3 9 3 6
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 2 3 8
Introduction:

Mazina Rajopadhyaya holds a Master’s degree in Physics with a major in Biomedical Physics and Plasma Physics. She teaches Science.

मजिना राजाेपाध्यायले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा ‘बायाेमेडिकल फिजिक्स एण्ड प्लाज्मा फिजिक्स’ प्रमुख विषय लिर्इ स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेकी छन् । उनले माध्यमिक तहमा विज्ञान विषय अध्यापन गर्छिन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 10 SCIENCE 4 HEATताप HEATताप visibility
2 10 SCIENCE 4 HEATताप HEAT - TEMPERATURE AND THERMOMETERताप - तापक्रम र तापक्रम मापन यन्त्र visibility
3 10 SCIENCE 4 HEATताप HEAT - SPECIFIC HEAT CAPACITYताप - विशिष्ट ताप धारण क्षमता visibility
4 10 SCIENCE 4 HEATताप HEAT - HEAT NUMERICALSताप - ताप सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु visibility
5 10 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHT - LENSप्रकाश - लेन्स visibility
6 10 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHT - FORMATION OF IMAGE BY CONVEX AND CONCAVE LENSप्रकाश - कन्भेक्स र कन्केभ लेन्सको प्रयोग गरेर वस्तुको अाकृती बनावट visibility
7 10 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHT - POWER OF LENS AND MAGNIFICATIONप्रकाश - लेन्सको सामर्थ्य र विस्तृतीकरण visibility
8 10 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHT - HUMAN EYEप्रकाश - अाँखा visibility
9 10 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHT - DEFECTS OF VISIONप्रकाश - अाँखाको हेर्ने शक्तिमा कमजोरी visibility
1 0 10 SCIENCE 7 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF ELEMENTS - MENDELEEV'S PERIODIC TABLEतत्त्वहरुको वर्गीकरण - मन्डेलिभको पेरियोडिक तालिका visibility
1 1 10 SCIENCE 7 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF ELEMENTS - MODERN PERIODIC TABLEतत्त्वहरुको वर्गीकरण - अाधुनिक पेरियोडिक तालिका visibility
1 2 10 SCIENCE 7 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण GROUPS AND PERIODSग्रुप र पेरियोड visibility
1 3 10 SCIENCE 7 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF ELEMENTS IN PERIODIC TABLEपेरियोडिक तालिकामा तत्त्वहरुको वर्गीकरण visibility
1 4 10 SCIENCE 7 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF ELEMENTS - SUB SHELLSतत्त्वहरुको वर्गीकरण - सब सेल visibility
1 5 10 SCIENCE 8 CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया visibility
1 6 10 SCIENCE 8 CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया BALANCING THE CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलन visibility
1 7 10 SCIENCE 9 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - ACIDअम्ल, क्षार र लवण - अम्ल visibility
1 8 10 SCIENCE 9 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - BASEअम्ल, क्षार र लवण - क्षार visibility
1 9 10 SCIENCE 9 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - SALTअम्ल, क्षार र लवण - लवण visibility
2 0 10 SCIENCE 10 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - CARBONDIOXIDEकेही ग्याँसहरु - कार्बन डाइअक्साइड visibility
2 1 10 SCIENCE 10 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - PROPERTIES AND USES OF CARBONDIOXIDEकेही ग्याँसहरु - कार्बन डाइअक्साइडको उपयोगिता र गुणहरु visibility
2 2 10 SCIENCE 10 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - AMMONIAकेही ग्याँसहरु - एमोनिया visibility
2 3 10 SCIENCE 11 METALSधातुहरु METALS - IRON AND ALUMINIUMधातुहरु - फलाम र एल्मुनियम visibility
2 4 10 SCIENCE 11 METALSधातुहरु METALS - COPPER, SILVER AND GOLDधातुहरु - तामा visibility
2 5 10 SCIENCE 14 INVERTEBRATESढाड नभएका जनावरहरु INVERTEBRATES - SILKWORMढाड नभएका जनावरहरु - रेसम किरा visibility
2 6 10 SCIENCE 14 INVERTEBRATESढाड नभएका जनावरहरु INVERTEBRATES - HONEY BEEढाड नभएका जनावरहरु - मौरी visibility
2 7 10 SCIENCE 15 NERVOUS AND GLANDULAR SYSTEMमानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली NERVOUS SYSTEMस्नायु प्रणाली visibility
2 8 10 SCIENCE 15 NERVOUS AND GLANDULAR SYSTEMमानव स्नायु र ग्रन्थि प्रणाली GLANDULAR SYSTEMग्रन्थि प्रणाली visibility
2 9 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - COMPONENTS OF BLOODमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रगतको तत्त्वहरु visibility
3 0 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD AND ITS FUNCTIONमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रगत र यसको कार्यहरु visibility
3 1 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD VESSELSमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रक्त जहाजहरु visibility
3 2 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - HEARTमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - मुटु visibility
3 3 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया visibility
3 4 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - BLOOD PRESSUREमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया - रक्त चाप visibility
3 5 10 SCIENCE 16 BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODYमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया BLOOD CIRCULATION IN HUMAN BODY - DIABETES AND URIC ACIDमानव शरीरमा रक्त सञ्चार क्रिया मधुमेह र युरिक एसिड visibility
3 6 10 SCIENCE 18 REPRODUCTIONप्रजनन REPRODUCTION - ASEXUAL REPRODUCTIONप्रजनन - अमैथुनिक प्रजनन visibility
3 7 10 SCIENCE 18 REPRODUCTIONप्रजनन REPRODUCTION - NATURAL VEGETATIVE PROPAGATIONप्रजनन - प्राकृतिक भेजिटेेटिभ प्रोपागेसन visibility
3 8 10 SCIENCE 18 REPRODUCTIONप्रजनन REPRODUCTION - SEXUAL REPRODUCTION IN PLANTSप्रजनन - बिरुवामा हुने मैथुनिक प्रजनन visibility
3 9 10 SCIENCE 18 REPRODUCTIONप्रजनन REPRODUCTION - SEXUAL REPRODUCTION IN ANIMALSप्रजनन - जनावरमा हुने मैथुनिक प्रजनन visibility
4 0 10 SCIENCE 18 REPRODUCTIONप्रजनन REPRODUCTION - ARTIFICIAL VEGETATIVE PROPAGATIONप्रजनन - बिरुवामा हुने कृत्रिम प्रजनन visibility
4 1 9 SCIENCE 4 WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य WORK, ENERGY AND ITS TYPESकार्य, शक्ति र यसका प्रकारहरु visibility
4 2 9 SCIENCE 4 WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य POWER AND TRANSFORMATION OF ENERGYसामर्थ्य र शक्ति रुपान्तरण visibility
4 3 9 SCIENCE 4 WORK , ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्य NUMERICALS ON WORK ENERGY AND POWERकार्य, शक्ति र सामर्थ्यका गणितीय समस्याहरु visibility
4 4 9 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश REFRACTION OF LIGHT AND ITS LAWSप्रकाश अावर्तन र यसका नियमहरु visibility
4 5 9 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश EFFECTS OF REFRACTION OF LIGHT AND TOTAL INTERNAL REFLECTIONप्रकाश अावर्तनको असरहरु र पूर्ण अान्तरिक परावर्तन visibility
4 6 9 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश DISPERSION OF LIGHT , ELECTROMAGNETIC WAVES AND ITS PROPERTIESप्रकाश विच्छेदन, विद्‌युत् चुम्बकीय तरङ्‌ग र यसका गुणहरु visibility
4 7 9 SCIENCE 8 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण VALENCE ELECTRONS, RADICLE AND MOLECULAR FORMULAसंयुज्यता सूचक इलेक्ट्रोन, रेडिकल र अणुसूत्र visibility
4 8 9 SCIENCE 8 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण CHEMICAL BONDS, ITS TYPES AND MOLECULAR WEIGHTरासायनिक बन्ड, यसका प्रकार र अणुतौल visibility
4 9 9 SCIENCE 8 CLASSIFICATION OF ELEMENTSतत्त्वहरुको वर्गीकरण ATOM, ATOMIC STRUCTURE, ELECTRONIC AND SUB-SHELL CONFIGURATIONपरमाणु, पारमाणविक संरचना, इलेक्ट्रोनिक र सबसेल विन्यास visibility
5 0 9 SCIENCE 9 CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया PHYSICAL AND CHEMICAL CHANGE, CHEMICAL REACTION AND BALANCED CHEMICAL EQUATIONSभौतिक र रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक प्रतिक्रिया र सन्तुलीत रासायनिक समीकरण visibility
5 1 9 SCIENCE 9 CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया METHOD OF BALANCING CHEMICAL EQUATIONरासायनिक समीकरण सन्तुलन गर्ने तरिका visibility
5 2 9 SCIENCE 9 CHEMICAL REACTIONरासायनिक प्रतिक्रिया TYPES OF CHEMICAL REACTIONS AND CATALYSTरासायनिक प्रतिक्रियाका प्रकारहरु र उत्प्रेरक visibility
5 3 9 SCIENCE 10 SOLUBILITYघोल्यमात्रा SOLUBILITY - SOLUTION AND ITS TYPESघोल्यमात्रा - घोल र यसका प्रकारहरु visibility
5 4 9 SCIENCE 10 SOLUBILITYघोल्यमात्रा SOLUBILITY CURVE AND CRYSTALIZATIONघोल्यमात्रा - घोल्यमात्राको वक्ररेखा र मणिभीकरण visibility
5 5 9 SCIENCE 11 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - HYDROGENकेही ग्याँसहरु - हाइड्रोजन visibility
5 6 9 SCIENCE 11 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - OXYGENकेही ग्याँसहरु - अक्सिजन visibility
5 7 9 SCIENCE 11 SOME GASESकेही ग्याँसहरु SOME GASES - NITROGENकेही ग्याँसहरु - नाइट्रोजन visibility
5 8 9 SCIENCE 12 METALSधातु METALS AND PROPOERTIES OF METALSधातुहरु र यसका गुणहरु visibility
5 9 9 SCIENCE 12 METALSधातु DIFFERENCES BETWEEN METALS AND NON-METALS, ROLE OF METALS IN ORGANISMSधातु र अधातुबिच फरक, जीवहरुमा धातुको भूमिका visibility
6 0 9 SCIENCE 13 CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु CARBON AND ITS COMPUNDS - NATURE AND SOURCES OF CARBONकार्बन र यसका यौगिकहरु - कार्बनका स्वभाव र स्रोतहरु visibility
6 1 9 SCIENCE 13 CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु CARBON AND ITS COMPUNDS - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF CARBONकार्बन र यसका यौगिकहरु - कार्बनका भौतिक र रासायनिक गुणहरु visibility
6 2 9 SCIENCE 13 CARBON AND ITS COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु CARBON AND ITS COMPUNDS - ORGANIC AND INORGANIC COMPOUNDSकार्बन र यसका यौगिकहरु - प्राङ्‌गारिक र अप्राङ्‌गारिक यौगिकहरु visibility
6 3 9 SCIENCE 14 WATERपानी WATER - SOURCES OF WATER AND PROPERTIES OF WATERपानी - पानीको स्रोतहरु र पानीका गुणहरु visibility
6 4 9 SCIENCE 14 WATERपानी USES AND TYPES OF WATER, PROCESS OF REMOVAL OF HARDNESS OF WATERपानीको उपयोगिता र प्रकार, पानीको कडापन हटाउने विधिहरु visibility
6 5 9 SCIENCE 15 CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTURE - DIFFERENCES BETWEEN ORGANIC AND INORGANIC FERTILIZERSकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल - प्राङ्‌गारिक मल र अप्राङ्‌गारिक मल बिचको भिन्नता visibility
6 6 9 SCIENCE 15 CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTURE - FERTILIZERS AND ITS TYPESकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल - मह र यसका प्रकारहरु visibility
6 7 9 SCIENCE 15 CHEMICAL FERTILIZER USED IN AGRICULTUREकृषिमा प्रयोज हुने रासायनिक मल INORGANIC FERTILIZERS AND ITS ADVANTAGES AND DISADVANTAGESअप्राङ्‌गारिक मल र यसका फाइदा र बेफाइदाहरु visibility
6 8 9 SCIENCE 16 CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - INTRODUCTIONबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - परिचय visibility
6 9 9 SCIENCE 16 CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - PLANTAEबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - प्लान्टी visibility
7 0 9 SCIENCE 16 CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - INVERTEBRATESबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - इन्भर्टिब्रेट visibility
7 1 9 SCIENCE 16 CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALS - VERTEBRATESबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण - भर्टिब्रेट visibility
7 2 9 SCIENCE 16 CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSबिरुवाहरु र जनावरहरुको वर्गीकरण MOSQUITOलामखुट्‌टे visibility
7 3 9 SCIENCE 18 SYSTEMप्रणाली SYSTEM - DIGESTIVE SYSTEMप्रणाली - पाचन प्रणाली visibility
7 4 9 SCIENCE 18 SYSTEMप्रणाली SYSTEM - RESPIRATORY SYSTEMप्रणाली - श्वास प्रश्वास प्रणाली visibility
7 5 9 SCIENCE 20 EVOLUTIONक्रम विकास EVOLUTION - ORGANIC EVOLUTION, HOMOLOGOUS AND ANALOGOUS ORGANSक्रम विकास - प्राङ्‌गारिक क्रम विकास, सधर्मी अङ्‌गहरु र एनालोगस अङ्‌गहरु visibility
7 6 9 SCIENCE 20 EVOLUTIONक्रम विकास EVOLUTION - EVIDENCES SUPPORTING EVOLUTIONक्रम विकास - क्रम विकास सम्बन्धी प्रमाणहरु visibility
7 7 8 SCIENCE 2 VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग visibility
7 8 8 SCIENCE 2 VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग VELOCITY AND ACCELERATION - EQUATION OF MOTION IN STRAIGHT LINEगति र प्रवेग - सिधा रेखामा चाल सम्बन्धी समीकरण visibility
7 9 8 SCIENCE 2 VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग VELOCITY AND ACCELERATION- RELATIVE VELOCITYगति र प्रवेग - नातेदार वेग visibility
8 0 8 SCIENCE 2 VELOCITY AND ACCELERATIONगति र प्रवेग VELOCITY AND ACCELERATION - NUMERICAL PROBLEMSगति र प्रवेग सम्बन्धी गणितीय समस्या visibility
8 1 8 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINESसरल यन्‍‍त्र SIMPLE MACHINESसरल यन्‍‍त्र visibility
8 2 8 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINESसरल यन्‍‍त्र SIMPLE MACHINE - MECHANICAL ADAVANTAGE, VELOCITY RATIO AND EFFICIENCYसरल यन्‍‍त्र - यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्य क्षमता visibility
8 3 8 SCIENCE 4 PRESSUREचाप PRESSURE - ATMOSPHERIC PRESSUREचाप - वायुमण्डलीय चाप visibility
8 4 8 SCIENCE 4 PRESSUREचाप PRESSURE - LIQUID PRESSUREचाप - तरल पदार्थको चाप visibility
8 5 8 SCIENCE 4 PRESSUREचाप PRESSURE - DENSITYचाप - वस्तुको घनत्व visibility
8 6 8 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य ENERGY, WORK AND POWER - WORKशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - कार्य visibility
8 7 8 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य ENERGY, WORK AND POWER - ENERGYशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - शक्ति visibility
8 8 8 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य ENERGY, WORK AND POWER - POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - सामर्थ्य visibility
8 9 8 SCIENCE 6 HEATताप HEAT - HEAT AND TEMPERATUREताप - ताप र तापक्रम visibility
9 0 8 SCIENCE 6 HEATताप HEAT - THERMOMETERताप - तापक्रम मापन यन्त्र visibility
9 1 8 SCIENCE 6 HEATताप HEAT - TYPES OF THERMOMETERताप - तापक्रम मापन यन्त्रको प्रकारहरु visibility
9 2 8 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश LIGHT - MIRRORप्रकाश - एेना visibility
9 3 8 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश LIGHT - TERMS RELATED TO SPHERICAL MIRRORप्रकाश - गोलाकार एेनासँग सम्बन्धित शब्दावलीहरु visibility
9 4 8 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश LIGHT - CONSTRUCTION OF RAY DIAGRAM USING CONCAVE MIRRORप्रकाश - कन्केभ एेना प्रयोग गरेर रेखा चित्र खिच्ने visibility
9 5 8 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश LIGHT - FORMATION OF IMAGE BY CONVEX MIRRORप्रकाश - कन्भेक्स एेना प्रयोग गरेर अाकृति गठन visibility
9 6 8 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश LIGHT - REFRACTION OF LIGHTप्रकाश - प्रकाशको अावर्तन visibility
9 7 8 SCIENCE 8 SOUNDध्वनि SOUNDध्वनि visibility
9 8 8 SCIENCE 9 MAGNETISMचुम्बकत्‍व MAGNETISMचुम्बकत्‍व visibility
9 9 8 SCIENCE 10 ELECTRICITYविद्‍युत् ELECTRICITY - CELLविद्‍युत् - सेल visibility
1 0 0 8 SCIENCE 10 ELECTRICITYविद्‍युत् ELECTRICITY - DOMESTIC ELECTRIFICATIONविद्‍युत् - गार्हस्थ विद्‌युतीकरण visibility
1 0 1 8 SCIENCE 11 MATTERपदा‍र्थ MATTER - MATTER, ATOM AND ITS STRUCTUREपदा‍र्थ - पदार्थ, परमाणु र परमाणुको बनोट visibility
1 0 2 8 SCIENCE 11 MATTERपदा‍र्थ MATTER - ELECTRONIC CONFIGURATIONपदा‍र्थ - इलेक्ट्रोनको रचना visibility
1 0 3 8 SCIENCE 11 MATTERपदा‍र्थ MATTER - MOLECULAR FORMULA AND MOLECULAR WEIGHTपदा‍र्थ - अणुसूत्र र अणुतौल visibility
1 0 4 8 SCIENCE 11 MATTERपदा‍र्थ MATTER - CHEMICAL REACTIONपदा‍र्थ - रासायनिक प्रतिक्रिया visibility
1 0 5 8 SCIENCE 12 MIXTUREमिश्रण MIXTURE - DISTILLATIONमिश्रण - अासवन क्रिया visibility
1 0 6 8 SCIENCE 12 MIXTUREमिश्रण MIXTURE - CHROMATOGRAPHY, APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY AND ACTIVITYमिश्रण - क्रोमाटोग्राफी, क्रोमाटोग्राफीको उपयोगिता र यस सम्बन्धी क्रियाकलाप visibility
1 0 7 8 SCIENCE 13 METALS AND NON - METALSधातु र अधातु METALS AND NON - METALS - GOLD, SILVER AND COPPERधातु र अधातु - सुन, चाँदी र तामा visibility
1 0 8 8 SCIENCE 13 METALS AND NON - METALSधातु र अधातु METALS AND NON - METALS - IRON, ALUMINIUM, SILICON AND SULPHURधातु र अधातु - फलाम, अाल्मोनियम, सिलिकन र गन्धक visibility
1 0 9 8 SCIENCE 14 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - ACIDअम्ल, क्षार र लवण - अम्ल visibility
1 1 0 8 SCIENCE 14 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - BASEअम्ल, क्षार र लवण - क्षार visibility
1 1 1 8 SCIENCE 14 ACID, BASE AND SALTअम्ल, क्षार र लवण ACID, BASE AND SALT - SALTअम्ल, क्षार र लवण - लवण visibility
1 1 2 8 SCIENCE 15 SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु SOME USEFUL CHEMICALS - WATERकेही उपयोगी रसायनहरु - पानी visibility
1 1 3 8 SCIENCE 15 SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु SOME USEFUL CHEMICALS - WASHING SODA, BAKING SODA AND GLYCEROLकेही उपयोगी रसायनहरु - लुगा धुने सोडा, बेकिङ सोडा र ग्लिसेरोल visibility
1 1 4 8 SCIENCE 16 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - MICRO-ORGANISMSसजीवहरु - सूक्ष्म जीवहरु visibility
1 1 5 8 SCIENCE 16 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - MODIFICATION OF DIFFERENT PARTS OF PLANTSसजीवहरु - बिरुवाका विभिन्न रुपान्तरित अङ्‌गहरु visibility
1 1 6 8 SCIENCE 16 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - FLOWERसजीवहरु - फुल visibility
1 1 7 8 SCIENCE 16 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - SEEDसजीवहरु - बिउ visibility
1 1 8 8 SCIENCE 16 LIVING BEINGSसजीवहरु LIVING BEINGS - DISPERSAL AND GERMINATION OF SEEDSसजीवहरु - बिउको छराइ र बिउको अङ्‌कुरण visibility
1 1 9 8 SCIENCE 17 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु CELL AND TISSUE - ANIMAL TISSUEकोष र तन्तु - जनावर तन्तु visibility
1 2 0 8 SCIENCE 17 CELL AND TISSUEकोष र तन्तु CELL AND TISSUE - PLANT TISSUEकोष र तन्तु - वनस्पति तन्तु visibility
1 2 1 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - ASEXUAL REPRODUCTIONजीवन प्रक्रिया - अमैथुनिक प्रजनन visibility
1 2 2 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - SEXUAL REPRODUCTIONजीवन प्रक्रिया - मैथुनिक प्रजनन visibility
1 2 3 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - HUMAN BLOOD CIRCULATORY SYSTEMजीवन प्रक्रिया - मानव रक्त सञ्चार प्रणाली visibility
1 2 4 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - BLOOD AND ITS COMPONENTSजीवन प्रक्रिया - रगत र यसको तत्त्वहरु visibility
1 2 5 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - BLOOD VESSELSजीवन प्रक्रिया - रक्त नलीहरु visibility
1 2 6 8 SCIENCE 18 LIFE PROCESSESजीवन प्रक्रिया LIFE PROCESSES - PHOTOSYNTHESISजीवन प्रक्रिया - प्रकाश संश्लेषण क्रिया visibility
1 2 7 8 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - NATURAL RESOURCES AND HUMAN DEPENDENCYवातावरण र यसको सन्तुलन - प्राकृतिक सम्पदा र यसमा मानिसको निर्भरता visibility
1 2 8 8 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - NATIONAL PARKSवातावरण र यसको सन्तुलन - राष्ट्रिय निकुञ्ज visibility
1 2 9 8 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - WILDLIFE RESERVES AND CONSERVATION AREAवातावरण र यसको सन्तुलन - वन्यजन्तु अारक्ष र संरक्षण क्षेत्र visibility
1 3 0 8 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - FORESTवातावरण र यसको सन्तुलन - वन जङ्‌गल visibility
1 3 1 8 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND ITS BALANCEवातावरण र यसको सन्तुलन ENVIRONMENT AND ITS BALANCE - RARE WILDLIFE AND BIRDSवातावरण र यसको सन्तुलन - लोप हुन लागेका पशुपक्षीहरु र वन पैदावारहरु visibility
1 3 2 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - ENVIRONMENT POLLUTIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - वातावरणीय प्रदूषण visibility
1 3 3 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - AIR POLLUTION AND WATER POLLUTIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - वायु प्रदूषण र जल प्रदूषण visibility
1 3 4 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - LAND POLLUTION, NOISE POLLUTIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - भू:प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण visibility
1 3 5 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - ACID RAIN AND GREENHOUSE EFFECTवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - अम्लीय वर्षा र हरित गृह प्रभाव visibility
1 3 6 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - ENVIRONMENT CONSERVATION MEASURESवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - वातावरण संरक्षण गर्ने उपायहरु visibility
1 3 7 8 SCIENCE 23 ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण ENVIRONMENT DEGRADATION AND ITS CONSERVATION - NATIONAL AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS FOR THE CONSERVATION OF THE ENVIRONMENTवातावरणीय ह्रास तथा यसको संरक्षण - वातावरण संरक्षण र संवर्धनमा संलग्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्‌घ संस्थाहरु visibility
1 3 8 8 SCIENCE 24 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण तथा दिगो विकास ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - BIODIVERSITYवातावरण तथा दिगो विकास - जैविक विविधता visibility
1 3 9 8 SCIENCE 24 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण तथा दिगो विकास ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT - SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण तथा दिगो विकास - दिगो विकास visibility
1 4 0 6 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENTनाप visibility
1 4 1 6 SCIENCE 2 FORCE AND MOTIONबल र गति FORCE AND MOTIONबल र गति visibility
1 4 2 6 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र visibility
1 4 3 6 SCIENCE 4 HEATताप HEATताप visibility
1 4 4 6 SCIENCE 5 LIGHTप्रकाश LIGHTप्रकाश visibility
1 4 5 6 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUNDध्वनि visibility
1 4 6 6 SCIENCE 7 MAGNETISMचुम्बकीय MAGNETISMचुम्बकीय visibility
1 4 7 6 SCIENCE 8 ELECTRICITYविद्‌युत् ELECTRICITYविद्‌युत् visibility
1 4 8 6 SCIENCE 9 MATTERपदार्थ MATTERपदार्थ visibility
1 4 9 6 SCIENCE 9 MATTERपदार्थ ELEMENTS, COMPUNDS AND MIXTUREतत्त्व यौगिक र मिश्रण visibility
1 5 0 6 SCIENCE 10 MIXTUREमिश्रण MIXTUREमिश्रण visibility
1 5 1 6 SCIENCE 11 SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरू SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरू visibility
1 5 2 6 SCIENCE 12 AIRहावा AIRहावा visibility
1 5 3 6 SCIENCE 13 METALS AND NON-METALSधातु र अधातु METALS AND NON-METALSधातु र अधातु visibility
1 5 4 6 SCIENCE 14 LIVING BEINGSजीवहरु INVERTEBRATESढाड नभएका जनावरहरु visibility
1 5 5 6 SCIENCE 14 LIVING BEINGSजीवहरु CLASSIFICATION OF PLANTS AND ANIMALSजनवार र बिरूवाहरूकाे बरगीकरण visibility
1 5 6 6 SCIENCE 15 CELL STRUCTUREकोषको बनावट CELL STRUCTUREकोषको बनावट visibility
1 5 7 6 SCIENCE 16 LIFE PROCESSजिवन प्रक्रिया ROOT STEM LEAVESजरा काण्ड पात visibility
1 5 8 6 SCIENCE 17 STRUCTURE OF EARTHप्रिथिवीको बनवट EXTERNAL STRUCTURE OF EARTHप्रिथिवीको बाहिरी बनवट visibility
1 5 9 6 SCIENCE 17 STRUCTURE OF EARTHप्रिथिवीको बनवट INTERNAL STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको भित्री बनावट visibility
1 6 0 6 SCIENCE 18 WEATHERमाैसम WEATHER AND ITS TYPESमाैसम र यसका प्रकार visibility
1 6 1 6 SCIENCE 19 SOLAR SYSTEMसौर्यमण्डल SOLAR SYSTEMसौर्यमण्डल visibility
1 6 2 6 SCIENCE 20 ENVIRONMENT AND ITS COMPONENTSवातावरण र यसको सन्तुलन BIOTIC AND ABIOTIC COMPONENTSजैविक र अजैविक अवयव visibility
1 6 3 6 SCIENCE 21 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरण ह्रास तथा यसको संरक्षण NATURAL CAUSES OF ENVIRONMENT DEGRADATIONप्राकृतिक कारण visibility
1 6 4 6 SCIENCE 21 ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND ITS CONSERVATIONवातावरण ह्रास तथा यसको संरक्षण HUMAN CAUSES OF ENVIRONMENT DEGRADATIONमानवीय कारण visibility
1 6 5 6 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND IT'S SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण र दिगो विकास SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND IT'S IMPORTANCEदिगो विकास र यसको महत्व visibility
1 6 6 6 SCIENCE 22 ENVIRONMENT AND IT'S SUSTAINABLE DEVELOPMENTवातावरण र दिगो विकास INTERRELATIONSHIP BETWEEN POPULATION, ENVIRONMENT AND DEVELOPMENTजनसङ्ख्या, वातावरण र विकासबिचको अन्तरसम्बन्ध visibility
1 6 7 6 SCIENCE 18 WEATHERमाैसम WATER CYCLEजल चक्र visibility
1 6 8 4 SCIENCE 1 VERTEBRATES AND INVERTEBRATES ढाड भएका र नभएका जनावरहरु INVERTEBRATES ढाड नभएका जनावरहरु visibility
1 6 9 4 SCIENCE 1 VERTEBRATES AND INVERTEBRATES ढाड भएका र नभएका जनावरहरु VERTEBRATES ढाड भएका जनावरहरु visibility
1 7 0 4 SCIENCE 2 OVIPAROUS AND VIVIPAROUS ANIMALS फुल पार्ने र बच्चा जन्‍माउने जनावरहरू VIVIPAROUS ANIMALS बच्चा जन्‍माउने जनावरहरू visibility
1 7 1 4 SCIENCE 2 OVIPAROUS AND VIVIPAROUS ANIMALS फुल पार्ने र बच्चा जन्‍माउने जनावरहरू OVIPAROUS ANIMALS फुल पार्ने जनावरहरू visibility
1 7 2 4 SCIENCE 3 TERRESTRIAL ANIMALS AND THEIR FEATURES जमिनमा बस्‍ने जनावरहरु र उनिहरुको गुण TERRESTRIAL ANIMALS AND THEIR FEATURESजमिनमा बस्‍ने जनावरहरु र उनिहरुको गुण visibility
1 7 3 4 HEALTH 13 SMOKING, ALCOHOL AND DRUGSधूम्रपान, मध्यपान र लागु पदार्थ SMOKING, ALCOHOL AND DRUGSधूम्रपान, मध्यपान र लागु पदार्थ visibility
1 7 4 4 HEALTH 12 HEALTH SERVICES AND FACILITIESस्वास्थ सेवा र सुविधा HEALTH SERVICES AND FACILITIESस्वास्थ सेवा र सुविधा visibility
1 7 5 4 HEALTH 9 NON-COMMUNICABLE DISEASESनसर्ने रोगहरु NON-COMMUNICABLE DISEASESनसर्ने रोगहरु visibility
1 7 6 4 SCIENCE 4 AQUATIC ANIMALS पानीमा बस्‍ने जनावरहरु ACQUATIC ANIMALS AND THEIR CHARACTERISTICSपानीमा बस्‍ने जनावरहरु र तिनका लक्षण visibility
1 7 7 4 SCIENCE 5 LIFE PROCESS जिवन प्रकृया LIFE PROCESSजिवन प्रकृया visibility
1 7 8 4 SCIENCE 6 REPRODUCTION IN PLANTSबिरुवाका विकासका चरणहरु REPRODUCTION IN PLANTSबिरुवाका विकासका चरणहरु visibility
1 7 9 4 SCIENCE 7 TERRESTRIAL PLANTS AND THEIR FEATURESबिरुवाका विकासका चरणहरु TERRESTRIAL PLANTS AND THEIR FEATURESबिरुवाका विकासका चरणहरु visibility
1 8 0 4 SCIENCE 8 AQUATIC PLANTSपानीमा पाइने बिरुवाहरु AQUATIC PLANTSपानीमा पाइने बिरुवाहरु visibility
1 8 1 4 SCIENCE 9 BALANCE IN NATUREसजिव र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध BALANCE IN NATUREसजिव र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध visibility
1 8 2 4 SCIENCE 10 NATURAL DISASTERप्राकृितिक प्रकोप NATURAL DISASTERप्राकृितिक प्रकोप visibility
1 8 3 4 SCIENCE 18 SOME LOCAL TECHNOLOGIESहाम्रो केहि स्थानिय प्रविधिहरु SOME LOCAL TECHNOLOGIESहाम्रो केहि स्थानिय प्रविधिहरु visibility
1 8 4 11 PHYSICS 14 HEAT AND TEMPERATUREHEAT AND TEMPERATURE THERMAL EQUILIBRIUM AND ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICSTHERMAL EQUILIBRIUM AND ZEROTH LAW OF THERMODYNAMICS visibility
1 8 5 11 PHYSICS 14 HEAT AND TEMPERATUREHEAT AND TEMPERATURE HEAT AND TEMPERATUREHEAT AND TEMPERATURE visibility
1 8 6 11 PHYSICS 30 DISPERSION OF LIGHTDISPERSION OF LIGHT DISPERSION AND ITS CAUSESDISPERSION AND ITS CAUSES visibility
1 8 7 11 PHYSICS 30 DISPERSION OF LIGHTDISPERSION OF LIGHT PURE AND IMPURE SPECTRUMPURE AND IMPURE SPECTRUM visibility
1 8 8 11 PHYSICS 30 DISPERSION OF LIGHTDISPERSION OF LIGHT CHROMATIC ABERRATIONCHROMATIC ABERRATION visibility
1 8 9 11 PHYSICS 30 DISPERSION OF LIGHTDISPERSION OF LIGHT ACHROMATISMACHROMATISM visibility
1 9 0 11 PHYSICS 30 DISPERSION OF LIGHTDISPERSION OF LIGHT DISPERSION OF LIGHT -NUMERICAL PROBLEMSDISPERSION OF LIGHT -NUMERICAL PROBLEMS visibility
1 9 1 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES SPHERICAL MIRRORSPHERICAL MIRROR visibility
1 9 2 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES RELATIONSHIP BETWEEN FOCAL LENGTH AND RADIUS OF CURVATURERELATIONSHIP BETWEEN FOCAL LENGTH AND RADIUS OF CURVATURE visibility
1 9 3 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES CONCAVE MIRROR WITH VIRTUAL IMAGECONCAVE MIRROR WITH VIRTUAL IMAGE visibility
1 9 4 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES MIRROR FORMULA FOR CONVEX MIRRORMIRROR FORMULA FOR CONVEX MIRROR visibility
1 9 5 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES MAGNIFICATIONMAGNIFICATION visibility
1 9 6 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES POSITION, NATURE OF SIZE OF IMAGE FROMED BY CONCAVE MIRRORPOSITION, NATURE OF SIZE OF IMAGE FROMED BY CONCAVE MIRROR visibility
1 9 7 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY CHANGE OF PHASE AND LATENT HEATCHANGE OF PHASE AND LATENT HEAT visibility
1 9 8 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY DETERMINATION OF SPECIFIC HEAT CAPACITY OF SOLID BY METHOD OF MIXTUREDETERMINATION OF SPECIFIC HEAT CAPACITY OF SOLID BY METHOD OF MIXTURE visibility
1 9 9 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY NEWTON'S LAW OF COOLINGNEWTON'S LAW OF COOLING visibility
2 0 0 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY DETERMINATION OF LATENT HEAT OF FUSION OF ICE BY METHOD OF MIXTUREDETERMINATION OF LATENT HEAT OF FUSION OF ICE BY METHOD OF MIXTURE visibility
2 0 1 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY SPECIFIC HEAT CAPACITY OF LIQUID BY METHOD OF COOLINGSPECIFIC HEAT CAPACITY OF LIQUID BY METHOD OF COOLING visibility
2 0 2 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY QUANTITY OF HEAT ENERGY - NUMERICAL PROBLEMSQUANTITY OF HEAT ENERGY - NUMERICAL PROBLEMS visibility
2 0 3 11 PHYSICS 17 QUANTITY OF HEAT ENERGYQUANTITY OF HEAT ENERGY DETERMINATION OF LATENT HEAT OF VAPORISATION OF WATERDETERMINATION OF LATENT HEAT OF VAPORISATION OF WATER visibility
2 0 4 11 PHYSICS 31 OPTICAL INSTRUMENTSOPTICAL INSTRUMENTS HUMAN EYEHUMAN EYE visibility
2 0 5 11 PHYSICS 31 OPTICAL INSTRUMENTSOPTICAL INSTRUMENTS SIMPLE MICROSCOPESIMPLE MICROSCOPE visibility
2 0 6 11 PHYSICS 31 OPTICAL INSTRUMENTSOPTICAL INSTRUMENTS TERRESTRIAL TELESCOPETERRESTRIAL TELESCOPE visibility
2 0 7 11 PHYSICS 24 NUCLEAR PHYSICSNUCLEAR PHYSICS RUTHERFORD'S ALPHA PARTICLE SCATTERING EXPERIMENTRUTHERFORD'S ALPHA PARTICLE SCATTERING EXPERIMENT visibility
2 0 8 11 PHYSICS 24 NUCLEAR PHYSICSNUCLEAR PHYSICS NUCLEUS AND ITS PROPERTIESNUCLEUS AND ITS PROPERTIES visibility
2 0 9 11 PHYSICS 24 NUCLEAR PHYSICSNUCLEAR PHYSICS EINSTEIN'S MASS ENERGY EQUIVALENCEEINSTEIN'S MASS ENERGY EQUIVALENCE visibility
2 1 0 11 PHYSICS 24 NUCLEAR PHYSICSNUCLEAR PHYSICS MASS DEFECT AND BINDING ENERGYMASS DEFECT AND BINDING ENERGY visibility
2 1 1 11 PHYSICS 24 NUCLEAR PHYSICSNUCLEAR PHYSICS NUCLEAR REACTION - NUCLEAR FUSION AND NUCLEAR FISSION REACTIONNUCLEAR REACTION - NUCLEAR FUSION AND NUCLEAR FISSION REACTION visibility
2 1 2 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION REAL AND APPARENT EXPANSIONREAL AND APPARENT EXPANSION visibility
2 1 3 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION DETERMINATION OF COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION OF A SOLID BY USING PULLINGER'S APPARATUSDETERMINATION OF COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION OF A SOLID BY USING PULLINGER'S APPARATUS visibility
2 1 4 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION DETERMINATION OF COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION USING DULONG AND PETIT'S METHODDETERMINATION OF COEFFICIENT OF LINEAR EXPANSION USING DULONG AND PETIT'S METHOD visibility
2 1 5 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION THERMAL EXPANSION OF SOLIDSTHERMAL EXPANSION OF SOLIDS visibility
2 1 6 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION DIFFERENTIAL EXPANSIONDIFFERENTIAL EXPANSION visibility
2 1 7 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION ANAMOULOUS EXPANSION OF WATERANAMOULOUS EXPANSION OF WATER visibility
2 1 8 11 PHYSICS 15 THERMAL EXPANSIONTHERMAL EXPANSION THERMAL EXPANSION - NUMERICAL PROBLEMTHERMAL EXPANSION - NUMERICAL PROBLEM visibility
2 1 9 11 PHYSICS 18 THERMAL PROPERTIES OF MATTERTHERMAL PROPERTIES OF MATTER BOYLE'S LAW AND CHARLES' LAWBOYLE'S LAW AND CHARLES' LAW visibility
2 2 0 11 PHYSICS 18 THERMAL PROPERTIES OF MATTERTHERMAL PROPERTIES OF MATTER IDEAL GAS EQUATION AND DALTON'S LAW OF PARTIAL PRESSUREIDEAL GAS EQUATION AND DALTON'S LAW OF PARTIAL PRESSURE visibility
2 2 1 11 PHYSICS 18 THERMAL PROPERTIES OF MATTERTHERMAL PROPERTIES OF MATTER EQUALITY OF VOLUME AND PRESSURE COFFIECIENT - KINETIC THEORY OF GASESEQUALITY OF VOLUME AND PRESSURE COFFIECIENT - KINETIC THEORY OF GASES visibility
2 2 2 11 PHYSICS 18 THERMAL PROPERTIES OF MATTERTHERMAL PROPERTIES OF MATTER PRESSURE EXERTED BY GASPRESSURE EXERTED BY GAS visibility
2 2 3 11 PHYSICS 28 REFRACTION THROUGH PRISMREFRACTION THROUGH PRISM PRISMPRISM visibility
2 2 4 11 PHYSICS 28 REFRACTION THROUGH PRISMREFRACTION THROUGH PRISM MINIMUM DEVIATIONMINIMUM DEVIATION visibility
2 2 5 11 PHYSICS 28 REFRACTION THROUGH PRISMREFRACTION THROUGH PRISM LENS FORMULA FOR VIRTUAL IMAGE BY CONVEX LENSLENS FORMULA FOR VIRTUAL IMAGE BY CONVEX LENS visibility
2 2 6 11 PHYSICS 28 REFRACTION THROUGH PRISMREFRACTION THROUGH PRISM NUMERICAL PROBLEMSNUMERICAL PROBLEMS visibility
2 2 7 11 PHYSICS 29 LENSESLENSES LENS MAKER'S FORMULALENS MAKER'S FORMULA visibility
2 2 8 11 PHYSICS 29 LENSESLENSES LENSES - NUMERICAL PROBLEMSLENSES - NUMERICAL PROBLEMS visibility
2 2 9 11 PHYSICS 20 TRANSFER OF HEATTRANSFER OF HEAT CONDUCTIONCONDUCTION visibility
2 3 0 11 PHYSICS 20 TRANSFER OF HEATTRANSFER OF HEAT CONDUCTIVITY OF A METAL ROD BY SEARLE'S METHODCONDUCTIVITY OF A METAL ROD BY SEARLE'S METHOD visibility
2 3 1 11 PHYSICS 20 TRANSFER OF HEATTRANSFER OF HEAT BLACK BODY RADIATIONBLACK BODY RADIATION visibility
2 3 2 11 PHYSICS 20 TRANSFER OF HEATTRANSFER OF HEAT STEFAN'S LAW OF BLACK BODY RADIATION STEFAN'S LAW OF BLACK BODY RADIATION  visibility
2 3 3 11 PHYSICS 20 TRANSFER OF HEATTRANSFER OF HEAT TRANSFER OF HEAT - NUMERICAL PROBLEMSTRANSFER OF HEAT - NUMERICAL PROBLEMS visibility
2 3 4 11 PHYSICS 31 OPTICAL INSTRUMENTSOPTICAL INSTRUMENTS OPTICAL INSTRUMENTS - NUMERICAL PROBLEMSOPTICAL INSTRUMENTS - NUMERICAL PROBLEMS visibility
2 3 5 11 PHYSICS 31 OPTICAL INSTRUMENTSOPTICAL INSTRUMENTS OPTICAL INSTRUMENTS - COMPOUND MICROSCOPESOPTICAL INSTRUMENTS - COMPOUND MICROSCOPES visibility
2 3 6 11 PHYSICS 27 REFRACTION AT PLANE SURFACEREFRACTION AT PLANE SURFACE REFRACTION OF LIGHTREFRACTION OF LIGHT visibility
2 3 7 11 PHYSICS 27 REFRACTION AT PLANE SURFACEREFRACTION AT PLANE SURFACE REAL AND APPARENT DEPTHREAL AND APPARENT DEPTH visibility
2 3 8 11 PHYSICS 27 REFRACTION AT PLANE SURFACEREFRACTION AT PLANE SURFACE REFRACTION THROUGH SEVERAL PARALLEL MEDIAREFRACTION THROUGH SEVERAL PARALLEL MEDIA visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.