Full Name: Ujjwal Poudelउज्ज्वल पाैडेल
Email: ujjwal.poudel@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 4 4 5 5 0 4
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 4 8
Introduction:

Ujjwal Poudel holds a Master’s Degree Physics from Tribhuvan University, majoring in Advance Solid State Physics. He teaches Mathematics and Physics.

उज्ज्वल पाैडेलले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा ‘एडभान्स साेलिड स्टेट फिजिक्स’ प्रमुख विषय लिर्इ स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेका छन्, उनले माध्यमिक तहमा गणित र भाैतिक शास्त्र अध्यापन गर्छन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 10 MATHEMATICS 8 H.C.F AND L.C.Mमस र लस (महत्तम समापवतर्क र लघुत्तम समापवर्त्य) H.C.Fमहत्तम समापवतर्क (मस) visibility
2 10 MATHEMATICS 8 H.C.F AND L.C.Mमस र लस (महत्तम समापवतर्क र लघुत्तम समापवर्त्य) L.C.Mलघुत्तम समापवर्त्य (लस) visibility
3 10 MATHEMATICS 9 RADICAL AND SURDSसाधारण मूलक र सर्ड RADICAL AND SURDS - INTRODUCTIONसाधारण मूलक र सर्ड - परिचय visibility
4 10 MATHEMATICS 9 RADICAL AND SURDSसाधारण मूलक र सर्ड RADICAL AND SURDS - RATIONALIZATIONसाधारण मूलक र सर्ड - अानुपातीकरण visibility
5 10 MATHEMATICS 9 RADICAL AND SURDSसाधारण मूलक र सर्ड EQUATION INVOLVING SURDSसाधारण मूलक समीकरण visibility
6 10 MATHEMATICS 10 INDICESघाताङ्‌क INTRODUCTION TO INDICESघाताङ्‌कको परिचय visibility
7 10 MATHEMATICS 10 INDICESघाताङ्‌क EXPONENTIAL EQUATIONSघाताङ्‌क युक्त समीकरण visibility
8 10 MATHEMATICS 11 ALGEBRAIC FRACTIONबीजीय भिन्न SIMPLIFICATION OF RATIONAL ALGEBRAIC FRACTIONSबीजीय भिन्न प्रयोग भएका सरलीकरण visibility
9 10 MATHEMATICS 12 EQUATIONSसमीकरण VERBAL PROBLEMS LEADING TO SIMULTANEOUS EQUATIONयुगपत् रेखीय समीकरण सम्बन्धी शाब्दिक समस्या visibility
1 0 10 MATHEMATICS 12 EQUATIONSसमीकरण EQUATIONS - INTRODUCTIONसमीकरण - परिचय visibility
1 1 10 MATHEMATICS 12 EQUATIONSसमीकरण QUADRATIC EQUATION'S VERBAL PROBLEMSवर्ग समीकरणका शाब्दिक समस्याहरु visibility
1 2 10 MATHEMATICS 13 TRIANGLES AND QUADRILATERALत्रिभुज र चतुर्भुज PARALLELOGRAM ON THE SAME BASE BETWEEN SAME PARALLEL ARE EQUAL IN AREAएउटै अाधार र उही समानान्तर रेखाहरुबिचमा रहेका समानान्तर चतुर्भुजहरुको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ visibility
1 3 10 MATHEMATICS 13 TRIANGLES AND QUADRILATERALत्रिभुज र चतुर्भुज TRIANGLE ON THE SAME BASE AND BETWEEN SAME PARALLELOGRAM ARE EQUALएउटै अाधार र उही समानान्तर रेखाहरुबिचमा रहेका त्रिभुजहरुका क्षेत्रफल बराबर हुन्छ visibility
1 4 10 MATHEMATICS 13 TRIANGLES AND QUADRILATERALत्रिभुज र चतुर्भुज THEORETICAL PROOF RELATED TO PROBLEMS OF TRIANGLE AND PARALLELOGRAMत्रिभुज र चतुर्भुज सम्बन्धी सैद्‌धान्तिक प्रमाण visibility
1 5 10 MATHEMATICS 14 CONSTRUCTIONरचना CONSTRUCTION OF PARALLEOGRAMसमानान्तर चतुर्भुजको रचना visibility
1 6 10 MATHEMATICS 14 CONSTRUCTIONरचना CONSTRUCTION OF TRIANGLEत्रिभुजको रचना visibility
1 7 10 MATHEMATICS 15 CIRCLEवृत्त INTRODUCTION TO CIRCLEवृत्तको रचना visibility
1 8 10 MATHEMATICS 15 CIRCLEवृत्त THEOREMS ON CIRCLEवृत्त सम्बन्धी साध्यहरु visibility
1 9 10 MATHEMATICS 15 CIRCLEवृत्त PROBLEMS ON CIRCLEवृत्त सम्बन्धी समस्याहरु visibility
2 0 10 MATHEMATICS 15 CIRCLEवृत्त TANGENT OF CIRCLEवृत्तको स्पर्श रेखा visibility
2 1 10 MATHEMATICS 16 TRIGNOMETRYत्रिकोणमिति TRIGNOMETRY - AREA OF TRIANGLEत्रिकोणमिति - त्रिभुजको क्षेत्रफल visibility
2 2 10 MATHEMATICS 16 TRIGNOMETRYत्रिकोणमिति HEIGHT AND DISTANCE - ANGLE OF DEPRESSIONउचाइ र दुरी - अवनति कोण visibility
2 3 9 MATHEMATICS 2 PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सान INTRODUCTION TO PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सानको परिचय visibility
2 4 9 MATHEMATICS 2 PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सान PROBLEMS RELATED TO PROFIT AND LOSSनाफा र नोक्सानको सम्बन्धी समस्याहरु visibility
2 5 9 MATHEMATICS 3 COMMISSION AND TAXकमिसन तथा कर TAXकमिसन तथा कर - कर visibility
2 6 9 MATHEMATICS 3 COMMISSION AND TAXकमिसन तथा कर DISCOUNTकमिसन तथा कर - छुट visibility
2 7 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज INTRODUCTION AND THE SUM OF ANGLES OF ANY TRIANGLE IS EQUAL TO TWO RIGHT ANGLES.परिचय र त्रिभुजका भित्री कोणहरुको योगफल दुई समकोण हुन्छ visibility
2 8 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज EXTERIOR ANGLES OF A TRIANGLE IS EQUAL TO SUM OF TWO OPPOSITE INTERIOR ANGLESत्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउदा बन्ने बाहिरी कोण दुई अनासन्न कोणहरुको योगफलसँग बराबर हुन्छ visibility
2 9 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज THE PERPENDICULAR DRAWN FROM THE VERTEX OF A ISOSCELES TRAINGLE BISECTS THE ANGLE .समद्विबाहु त्रिभुजमा अाधारको लम्बार्धकले शीर्षकोणलाई अाधा गर्छ visibility
3 0 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज CONDITION FOR CONGRUENCY & BASE ANGLES OF AN ISOSCELES TRIANGLES ARE EQUALअनुरुप हुने अवस्थाहरु र सहद्दिबाहु त्रिभुजका अाधारका कोणहरु बराबर हुन्छन् visibility
3 1 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज SIDES OPPOSITE TO EQUAL ANGLES OF A TRIANGLE ARE EQUAL & BISECTOR THEOREMकुनै त्रिभुजका दुई कोणहरु बराबर छन् भने ती कोणका सम्मुख भुजाहरु बराबर हुन्छन् र समद्दिभाजन साध्य visibility
3 2 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज MID-POINTS OF ANY TWO SIDES OF A TRIANGLE IS PARALLEL TO THE THIRD SIDEत्रिभुजको कुनै पनि दुई भुजाहरुको मध्यबिन्दु जोड्ने रेखा तेस्रो भुजासँग समानन्तर हु्न्छ visibility
3 3 9 MATHEMATICS 12 TRIANGLESत्रिभुज PROBLEMS RELATED TO TRIANGLE THEOREMसम्बन्धी समस्याहरु visibility
3 4 9 MATHEMATICS 13 PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज INTRODUCTION TO PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुजको परिचय visibility
3 5 9 MATHEMATICS 13 PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज IF THE OPPOSITE ANGLES OF A QUADRILATERAL ARE EQUAL, THEN IT IS A PARALLELOGRAMसम्मुख कोणहरु बराबर भएको चतुर्भुज समानान्तर चतुर्भुज हुन्छ visibility
3 6 9 MATHEMATICS 13 PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज THE DIAGONALS OF PARALLELOGRAM BISECT EACH OTHERसमानान्तर चतुर्भुजका विकर्णहरु अापसमा समद्विभाजन हुन्छन् visibility
3 7 9 MATHEMATICS 13 PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज PROBLEMS RELATED TO PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज सम्बन्धी समस्याहरु visibility
3 8 9 MATHEMATICS 13 PARALLELOGRAMसमानान्तर चतुर्भुज MISCELLANEOUS PROBLEMS FROM TRIANGLES AND PARALLELOGRAMSत्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुज सम्बन्धी अतिरिक्त समस्याहरु visibility
3 9 9 MATHEMATICS 15 SIMILARITYसमरुपता INTRODUCTION TO SIMILARITYसमरुपताको परिचय visibility
4 0 9 MATHEMATICS 15 SIMILARITYसमरुपता PROBLEMS RELATED TO SIMILARITYसमरुपता सम्बन्धी समस्याहरु visibility
4 1 9 MATHEMATICS 15 SIMILARITYसमरुपता PYTHAGORAUS THEOREMपाइथागोरस साध्य visibility
4 2 9 MATHEMATICS 16 CIRCLEवृत्त EQUAL CHORDS ARE EQUIDISTANCE FROM CENTREकुनै वृत्तका दुई बराबर जिबाहरु केन्द्र बिन्दुबाट बराबर दुरीमा हुन्छन् visibility
4 3 9 MATHEMATICS 16 CIRCLEवृत्त PROBLEMS RELATED TO CIRCLE THEOREMवृत्त साध्य सम्बन्धी समस्याहरु visibility
4 4 9 MATHEMATICS 17 TRIGONOMETRYत्रिकोणमिति INTRODUCTION TO TRIGNOMETRYत्रिकोणमितिको परिचय visibility
4 5 9 MATHEMATICS 17 TRIGONOMETRYत्रिकोणमिति TRIGNOMETRIC RATION OF STANDARD ANGLESविशिष्ट कोणको त्रिकोणमितीय अनुपात visibility
4 6 9 MATHEMATICS 17 TRIGONOMETRYत्रिकोणमिति PROBLEMS RELATED TO TRIGONOMETRIC RATIOSत्रिकोणमितीय अनुपात सम्बन्धी समस्याहरु visibility
4 7 9 MATHEMATICS 19 PROBABILITYसम्भाव्यता INTRODUCTION TO PROBABILITYसम्भाव्यताको परिचय visibility
4 8 9 MATHEMATICS 19 PROBABILITYसम्भाव्यता PROBABILITY SCALE AND EMPIRICAL SCALEसम्भाव्यता स्केल र प्रयोगाश्रित स्केल visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.