Full Name: Nirmal Kumar Paudelनिर्मलकुमार पाैडेल
Email: nirmal.paudel@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 5 2 2 3 1 8 8
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 1 2 4
Introduction:

Nirmal Kumar Paudel completed his M.Ed in Nepali from Tribhuvan University. He is the Program Officer of Deerwalk Sifal School. Nirmal teaches Nepali.

निर्मलकुमार पाैडेलले विश्व विद्यालय क्याम्पस, त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयकाे शिक्षा शास्त्र सङ्‍कायबाट नेपाली विषयमा स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेका छन् । हाल उनी माध्यमिक तह ( ६-१०) प्रमुखका रूपमा कार्यरत छन् । उनले माध्यमिक तहमा नेपाली विषय अध्यापन गर्छन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) जन्मभूमि - कथा वाचनजन्मभूमि - कथा वाचन visibility
2 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) जन्मभूमि - सारांश लेखनजन्मभूमि - सारांश लेखन visibility
3 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) कथा लेखनकथा लेखन visibility
4 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) बनाेटका आधारमा धातुका प्रकारबनाेटका आधारमा धातुका प्रकार visibility
5 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) वर्णविन्यास - ह्रस्व र दीर्घ - भाग १वर्णविन्यास - ह्रस्व र दीर्घ - भाग १ visibility
6 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) वर्णविन्यास - ह्रस्व र दीर्घ - भाग २वर्णविन्यास - ह्रस्व र दीर्घ - भाग २ visibility
7 10 NEPALI 1 जन्मभूमि (कथा)जन्मभूमि (कथा) पाठगत बोध (सङ्‍क्षिप्त प्रश्नोत्तर)पाठगत बोध (सङ्‍क्षिप्त प्रश्नोत्तर) visibility
8 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) पुरुषका आधारमा वाक्य परिवर्तनपुरुषका आधारमा वाक्य परिवर्तन visibility
9 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) अादर र अादरका आधारमा वाक्य परिवर्तनअादर र अादरका आधारमा वाक्य परिवर्तन visibility
1 0 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) लिङ्ग र वचनका आधारमा वाक्य परिवर्तनलिङ्ग र वचनका आधारमा वाक्य परिवर्तन visibility
1 1 10 NEPALI 2 सन्तुष्‍टि (कविता)सन्तुष्‍टि (कविता) विराम चिन्हको प्रयोगविराम चिन्हको प्रयोग visibility
1 2 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) थाङ्‍का - बुँदा टिपोटथाङ्‍का - बुँदा टिपोट visibility
1 3 10 NEPALI 4 थाङ्‍का (निबन्ध)थाङ्‍का (निबन्ध) बुँदा टिपाेट र सारांश लेखनबुँदा टिपाेट र सारांश लेखन visibility
1 4 10 NEPALI 5 म पनि सक्छु (मनाेवाद)म पनि सक्छु (मनाेवाद) मनोवाद लेखनमनोवाद लेखन visibility
1 5 10 NEPALI 5 म पनि सक्छु (मनाेवाद)म पनि सक्छु (मनाेवाद) करण र अकरणकरण र अकरण visibility
1 6 10 NEPALI 6 व्यापारिक चिठी (चिठी)व्यापारिक चिठी (चिठी) पर्यायवाची र विपरीतार्थी शब्दपर्यायवाची र विपरीतार्थी शब्द visibility
1 7 10 NEPALI 6 व्यापारिक चिठी (चिठी)व्यापारिक चिठी (चिठी) पारिभाषिक / प्राविधिक, अनुकरणत्मक, संक्षिप्त र प्रतीकात्मक शब्दपारिभाषिक / प्राविधिक, अनुकरणत्मक, संक्षिप्त र प्रतीकात्मक शब्द visibility
1 8 10 NEPALI 7 प्रत्यागमन ( कथा)प्रत्यागमन ( कथा) प्रत्‍यागमन- कथा वाचनप्रत्‍यागमन- कथा वाचन visibility
1 9 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) सस्वर वाचनसस्वर वाचन visibility
2 0 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) वर्षा - बुँदा टिपोट र मूल भाववर्षा - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
2 1 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) उपसर्गबाट शब्द निर्माणउपसर्गबाट शब्द निर्माण visibility
2 2 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) कृत् प्रत्ययबाट शब्द निर्माणकृत् प्रत्ययबाट शब्द निर्माण visibility
2 3 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण - भाग १तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण - भाग १ visibility
2 4 10 NEPALI 8 वर्षा (कविता)वर्षा (कविता) तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण - भाग २तध्दित प्रत्‍ययबाट शब्द निर्माण - भाग २ visibility
2 5 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) हाम्रो संस्कृति - निबन्ध वाचनहाम्रो संस्कृति - निबन्ध वाचन visibility
2 6 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) समासबाट शब्द निर्माण - भाग १समासबाट शब्द निर्माण - भाग १ visibility
2 7 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) समासबाट शब्द निर्माण - भाग २समासबाट शब्द निर्माण - भाग २ visibility
2 8 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) शब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्वशब्द निर्माण प्रक्रिया - द्वित्व visibility
2 9 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) समूहवाचक, सिङ्गाे र लघुतावाची शब्दसमूहवाचक, सिङ्गाे र लघुतावाची शब्द visibility
3 0 10 NEPALI 9 हाम्राे संस्कृति (निबन्ध)हाम्राे संस्कृति (निबन्ध) निबन्ध लेखननिबन्ध लेखन visibility
3 1 10 NEPALI 10 स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद)स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद) संरचनाका आधारमा वाक्यका प्रकारसंरचनाका आधारमा वाक्यका प्रकार visibility
3 2 10 NEPALI 10 स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद)स्थानीयकरणभन्दा विश्‍वव्यापीकरण बेस (वादविवाद) वर्णविन्यास - पञ्‍चम वर्ण, शिरविन्दु र चन्द्रविन्दुको प्रयोगवर्णविन्यास - पञ्‍चम वर्ण, शिरविन्दु र चन्द्रविन्दुको प्रयोग visibility
3 3 10 NEPALI 11 लक्ष्मीपूजा (कथा)लक्ष्मीपूजा (कथा) लक्ष्मीपूजा - कथा वाचनलक्ष्मीपूजा - कथा वाचन visibility
3 4 10 NEPALI 11 लक्ष्मीपूजा (कथा)लक्ष्मीपूजा (कथा) अर्थ वा भावका आधारमा वाक्यका प्रकारअर्थ वा भावका आधारमा वाक्यका प्रकार visibility
3 5 10 NEPALI 11 लक्ष्मीपूजा (कथा)लक्ष्मीपूजा (कथा) वर्णविन्यास - ब, व, श, ष, स, रि, री, ऋ, रू, रु, क्ष, त्र, ज्ञ को प्रयोगवर्णविन्यास - ब, व, श, ष, स, रि, री, ऋ, रू, रु, क्ष, त्र, ज्ञ को प्रयोग visibility
3 6 10 NEPALI 12 क्लारा जेटकिन (जीवनी)क्लारा जेटकिन (जीवनी) पदयाेग र पद वियाेगपदयाेग र पद वियाेग visibility
3 7 10 NEPALI 13 जय भुँडी ( निबन्ध)जय भुँडी ( निबन्ध) जय भुँडी - निबन्ध वाचनजय भुँडी - निबन्ध वाचन visibility
3 8 10 NEPALI 13 जय भुँडी ( निबन्ध)जय भुँडी ( निबन्ध) उखानउखान visibility
3 9 10 NEPALI 13 जय भुँडी ( निबन्ध)जय भुँडी ( निबन्ध) टुक्काटुक्का visibility
4 0 10 NEPALI 14 म सडक बाेल्दै छु (कविता)म सडक बाेल्दै छु (कविता) म सडक बोल्दै छु - कविता वाचनम सडक बोल्दै छु - कविता वाचन visibility
4 1 10 NEPALI 14 म सडक बाेल्दै छु (कविता)म सडक बाेल्दै छु (कविता) म सडक बोल्दै छु - बुँदा टिपोट र मूल भावम सडक बोल्दै छु - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
4 2 10 NEPALI 14 म सडक बाेल्दै छु (कविता)म सडक बाेल्दै छु (कविता) वाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषणवाक्य संश्लेषण र वाक्य विश्लेषण visibility
4 3 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) टीका - एकाङ्‍की वाचनटीका - एकाङ्‍की वाचन visibility
4 4 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) संवाद लेखनसंवाद लेखन visibility
4 5 10 NEPALI 15 टीका (एकाङ‍्की)टीका (एकाङ‍्की) अनेकार्थी र श्रुतिसम भिन्‍नार्थी शब्दअनेकार्थी र श्रुतिसम भिन्‍नार्थी शब्द visibility
4 6 10 NEPALI 16 माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा)माउजङ बाबुसाहेबकाे काेट (कथा) माउजङ बाबुसाहेबको कोट - कथा वाचनमाउजङ बाबुसाहेबको कोट - कथा वाचन visibility
4 7 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट अनारकाे बाेट (कथावस्तु, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयाेग)अनारकाे बाेट (कथावस्तु, शब्दार्थ र वाक्यमा प्रयाेग) visibility
4 8 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट अनारको वोट - संक्षिप्त प्रश्नाेत्तरअनारको वोट - संक्षिप्त प्रश्नाेत्तर visibility
4 9 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट संक्षिप्त प्रश्नाेत्तरसंक्षिप्त प्रश्नाेत्तर visibility
5 0 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट सप्रसङ्ग व्याख्या लेखनसप्रसङ्ग व्याख्या लेखन visibility
5 1 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट काल र पक्ष - सामान्य पक्षकाल र पक्ष - सामान्य पक्ष visibility
5 2 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट काल र पक्ष - अपूर्ण पक्षकाल र पक्ष - अपूर्ण पक्ष visibility
5 3 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट काल र पक्ष - पूर्ण पक्षकाल र पक्ष - पूर्ण पक्ष visibility
5 4 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट काल र पक्ष - अज्ञात र अभ्यस्त पक्षकाल र पक्ष - अज्ञात र अभ्यस्त पक्ष visibility
5 5 9 NEPALI 1 अनारको बोटअनारको बोट काल - सामान्य र अपूर्ण पक्षकाल - सामान्य र अपूर्ण पक्ष visibility
5 6 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ लयवाचनलयवाचन visibility
5 7 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ यात्रा सुरु गराैँ - मूल भाव (बुँदा टिपाेट - पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद)यात्रा सुरु गराैँ - मूल भाव (बुँदा टिपाेट - पहिलाे र दाेस्राे अनुच्छेद) visibility
5 8 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ यात्रा सुरु गराैँ - मूल भाव (बुँदा टिपाेट - तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद)यात्रा सुरु गराैँ - मूल भाव (बुँदा टिपाेट - तेस्राे र चाैथाे अनुच्छेद) visibility
5 9 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ पदवर्ग (परिचय र प्रकार)पदवर्ग (परिचय र प्रकार) visibility
6 0 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ पदवर्ग (नाम)पदवर्ग (नाम) visibility
6 1 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ आधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरणआधुनिक वा अन्य आधारमा नामको वर्गीकरण visibility
6 2 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार)पदवर्ग (कार्यका आधारमा नामको प्रकार) visibility
6 3 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ पदवर्ग (विशेषण)पदवर्ग (विशेषण) visibility
6 4 9 NEPALI 2 यात्रा सुरु गराैँयात्रा सुरु गराैँ पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार)पदवर्ग (विशेषणका अन्य प्रकार) visibility
6 5 9 NEPALI 3 सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालसङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल मूल भावमूल भाव visibility
6 6 9 NEPALI 3 सङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नालसङ्गीतज्ञ रामशरण दर्नाल विवेचनात्मक उत्तर लेखनविवेचनात्मक उत्तर लेखन visibility
6 7 9 NEPALI 4 म काे हुँ ?म काे हुँ ? पदवर्ग (सर्वनाम)पदवर्ग (सर्वनाम) visibility
6 8 9 NEPALI 4 म काे हुँ ?म काे हुँ ? पदवर्ग (नामयाेगी)पदवर्ग (नामयाेगी) visibility
6 9 9 NEPALI 4 म काे हुँ ?म काे हुँ ? पदवर्ग (संयाेजक र निपात)पदवर्ग (संयाेजक र निपात) visibility
7 0 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व पदवर्ग (क्रिया)पदवर्ग (क्रिया) visibility
7 1 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व पदवर्ग (क्रियायाेगी)पदवर्ग (क्रियायाेगी) visibility
7 2 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व पदवर्ग (विस्मयादिबोधक)पदवर्ग (विस्मयादिबोधक) visibility
7 3 9 NEPALI 5 मानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्वमानव बेचबिखन विरूद्ध हाम्राे दायित्व पदवर्ग (अभ्यास)पदवर्ग (अभ्यास) visibility
7 4 9 NEPALI 7 निद्रानिद्रा निद्रा - कथा वाचननिद्रा - कथा वाचन visibility
7 5 9 NEPALI 7 निद्रानिद्रा बेाध प्रश्नेात्तरबेाध प्रश्नेात्तर visibility
7 6 9 NEPALI 9 जैविक खेतीजैविक खेती कारक र विभक्ति ( बनाेटका अाधारमा कारक)कारक र विभक्ति ( बनाेटका अाधारमा कारक) visibility
7 7 9 NEPALI 9 जैविक खेतीजैविक खेती कारक र विभक्ति (भूमिका / कार्यका अाधारमा)कारक र विभक्ति (भूमिका / कार्यका अाधारमा) visibility
7 8 9 NEPALI 11 डाक्टर अङ्कलडाक्टर अङ्कल कथा वाचनकथा वाचन visibility
7 9 9 NEPALI 14 महिला हिंसामहिला हिंसा बेाध प्रश्नेात्तरबेाध प्रश्नेात्तर visibility
8 0 9 NEPALI 16 बन्धनबाट मुक्तिबन्धनबाट मुक्ति कथा वाचनकथा वाचन visibility
8 1 9 NEPALI 16 बन्धनबाट मुक्तिबन्धनबाट मुक्ति तार्किक उत्तर लेखनतार्किक उत्तर लेखन visibility
8 2 9 NEPALI 16 बन्धनबाट मुक्तिबन्धनबाट मुक्ति वाच्य (परिचय र प्रकार)वाच्य (परिचय र प्रकार) visibility
8 3 9 NEPALI 16 बन्धनबाट मुक्तिबन्धनबाट मुक्ति वाच्य - कर्मवाच्य र भाव वाच्यवाच्य - कर्मवाच्य र भाव वाच्य visibility
8 4 8 NEPALI 2 भाग्य ‍भाग्य ‍ भाग्य ‍- कथा वाचनभाग्य ‍- कथा वाचन visibility
8 5 8 NEPALI 2 भाग्य ‍भाग्य ‍ भाग्य ‍ - भाग्य कथाको बुँदा टिपोट र सारांश लेखनभाग्य ‍ - भाग्य कथाको बुँदा टिपोट र सारांश लेखन visibility
8 6 8 NEPALI 2 भाग्य ‍भाग्य ‍ भाग्य ‍- सर्वनामभाग्य ‍- सर्वनाम visibility
8 7 8 NEPALI 2 भाग्य ‍भाग्य ‍ भाग्य ‍ - उखान, टुक्का र निपातभाग्य ‍ - उखान, टुक्का र निपात visibility
8 8 8 NEPALI 3 देवकुमारी थापादेवकुमारी थापा देवकुमारी थापा - जीवनी वाचनदेवकुमारी थापा - जीवनी वाचन visibility
8 9 8 NEPALI 7 सिप र श्रमसिप र श्रम सिप र श्रम - कविता वाचनसिप र श्रम - कविता वाचन visibility
9 0 8 NEPALI 7 सिप र श्रमसिप र श्रम सिप र श्रम - बुँदा टिपोट र मूल भावसिप र श्रम - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
9 1 8 NEPALI 11 घरायसी चिठीघरायसी चिठी घरायसी चिठी - पदवर्गको अभ्यासपदवर्गको अभ्यास visibility
9 2 8 NEPALI 18 आह्‍वानआह्‍वान आह्‍वान - कविता वाचनआह्‍वान - कविता वाचन visibility
9 3 8 NEPALI 19 सिंह र स्यालको कथासिंह र स्यालको कथा सिंह र स्यालको कथा - कथा वाचनसिंह र स्यालको कथा - कथा वाचन visibility
9 4 8 NEPALI 20 नेपाली संस्कृतिनेपाली संस्कृति नेपाली संस्कृति - वाच्यनेपाली संस्कृति - वाच्य visibility
9 5 8 NEPALI 20 नेपाली संस्कृतिनेपाली संस्कृति नेपाली संस्कृति - कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्यनेपाली संस्कृति - कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य र भाववाच्य visibility
9 6 8 NEPALI 20 नेपाली संस्कृतिनेपाली संस्कृति नेपाली संस्कृति - वाच्य परिवर्तनको अभ्यासनेपाली संस्कृति - वाच्य परिवर्तनको अभ्यास visibility
9 7 8 NEPALI 22 स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन visibility
9 8 8 NEPALI 22 स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन स्‍वाभिमान - भावका आधारमा वाक्यका प्रकारस्‍वाभिमान - भावका आधारमा वाक्यका प्रकार visibility
9 9 8 NEPALI 22 स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन स्‍वाभिमान - सामान्यार्थ,इच्छार्थ, अाज्ञार्थस्‍वाभिमान - सामान्यार्थ,इच्छार्थ, अाज्ञार्थ visibility
1 0 0 8 NEPALI 22 स्‍वाभिमान - कथा वाचनस्‍वाभिमान - कथा वाचन स्‍वाभिमान - सम्भनार्थ, सङ्केतार्थ र वाक्य परिवर्तनकाे अभ्यासस्‍वाभिमान - सम्भनार्थ, सङ्केतार्थ र वाक्य परिवर्तनकाे अभ्यास visibility
1 0 1 7 NEPALI 1 परिचयपरिचय परिचय - कविता वाचनपरिचय - कविता वाचन visibility
1 0 2 7 NEPALI 1 परिचयपरिचय परिचय - बुँदा टिपोट र मूल भावपरिचय - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 0 3 7 NEPALI 1 परिचयपरिचय नामनाम visibility
1 0 4 7 NEPALI 1 परिचयपरिचय विशेषणविशेषण visibility
1 0 5 7 NEPALI 6 एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म visibility
1 0 6 7 NEPALI 6 एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म एउटै मुटु एउटै मर्म - कविता वाचनएउटै मुटु एउटै मर्म - कविता वाचन visibility
1 0 7 7 NEPALI 6 एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म एउटै मुटु एउटै मर्म - बुँदा टिपोट र मूल भावएउटै मुटु एउटै मर्म - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 0 8 7 NEPALI 6 एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म क्रियापदक्रियापद visibility
1 0 9 7 NEPALI 6 एउटै मुटु एउटै मर्मएउटै मुटु एउटै मर्म भावका अाधारमा वाक्यका प्रकारभावका अाधारमा वाक्यका प्रकार visibility
1 1 0 7 NEPALI 8 प्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तडप्रकृतिको सुन्दर स्थल: खप्तड वाच्यवाच्य visibility
1 1 1 7 NEPALI 10 सुन उगेल्ने भालेसुन उगेल्ने भाले सुन उगेल्ने भाले - कथा वाचनसुन उगेल्ने भाले - कथा वाचन visibility
1 1 2 7 NEPALI 10 सुन उगेल्ने भालेसुन उगेल्ने भाले सुन उगेल्ने भाले - बुँदा टिपोट र मूल भावसुन उगेल्ने भाले - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 1 3 7 NEPALI 10 सुन उगेल्ने भालेसुन उगेल्ने भाले क्रियाविशेषणक्रियाविशेषण visibility
1 1 4 7 NEPALI 10 सुन उगेल्ने भालेसुन उगेल्ने भाले काल - अपूर्ण पक्षकाल - अपूर्ण पक्ष visibility
1 1 5 7 NEPALI 12 सुनाैलो भोलिसुनाैलो भोलि सुनाैलो भोलि - कविता वाचनसुनाैलो भोलि - कविता वाचन visibility
1 1 6 7 NEPALI 12 सुनाैलो भोलिसुनाैलो भोलि सुनाैलो भोलि - बुँदा टिपोट र मूल भावसुनाैलो भोलि - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 1 7 7 NEPALI 14 बोधिसत्वको कथाबोधिसत्वको कथा बोधिसत्वको कथा - कथा वाचनबोधिसत्वको कथा - कथा वाचन visibility
1 1 8 7 NEPALI 14 बोधिसत्वको कथाबोधिसत्वको कथा बोधिसत्वको कथा - बुँदा टिपोट र मूल भावबोधिसत्वको कथा - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 1 9 7 NEPALI 15 म सौर्य ऊर्जा हुँम सौर्य ऊर्जा हुँ अादर र पुरुषअादर र पुरुष visibility
1 2 0 7 NEPALI 16 रिस र राक्षसरिस र राक्षस रिस र राक्षस - कथा वाचनरिस र राक्षस - कथा वाचन visibility
1 2 1 7 NEPALI 16 रिस र राक्षसरिस र राक्षस रिस र राक्षस - बुँदा टिपोट र मूल भावरिस र राक्षस - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility
1 2 2 7 NEPALI 20 नेपालको धार्मिक वास्तुकलानेपालको धार्मिक वास्तुकला उखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्दउखान, टुक्का र अनेकार्थी शब्द visibility
1 2 3 7 NEPALI 21 बाक्लो दालबाक्लो दाल बाक्लो दाल - कथा वाचनबाक्लो दाल - कथा वाचन visibility
1 2 4 7 NEPALI 21 बाक्लो दालबाक्लो दाल बाक्लो दाल - बुँदा टिपोट र मूल भावबाक्लो दाल - बुँदा टिपोट र मूल भाव visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.