Full Name: Riwaj Neupaneरिवाज न्याैपाने
Email: riwaj.neupane@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 4 6 8 4 6 3
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 1 3 1
Introduction:

Riwaj Neupane completed his Master’s degree in Physics from Tribhuvan University, majoring in Astrophysics and Advance Solid State Physics. He teaches Physics.

रिवाज न्याैपानेले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट भाैतिक शास्त्रमा ‘एस्ट्राेफिजिक्स र एडभान्स साेलिड स्टेट फिजिक्स’ प्रमुख विषय लिर्इ स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेका छन् । उनले विज्ञान विषय अध्यापन गराए ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 10 SCIENCE 1 FORCEबल FORCE - GRAVITATIONबल - गुरुत्वाकर्षण visibility
2 10 SCIENCE 1 FORCEबल FORCE - GRAVITYबल - गुरुत्व बल visibility
3 10 SCIENCE 1 FORCEबल FORCE - ACCELERATION DUE TO GRAVITY, MASS AND WEIGHTबल - गुरुत्व प्रवेग,पिण्ड र तौल visibility
4 10 SCIENCE 1 FORCEबल FORCE - FREEFALL, WEIGHTLESSNESS AND NUMERICALSबल - स्वतन्त्र खसाइ, तौल विहीनता र यस सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु visibility
5 10 SCIENCE 2 PRESSUREचाप PRESSURE - PASCAL'S LAWचाप - पास्कलको नियम visibility
6 10 SCIENCE 2 PRESSUREचाप PRESSURE - ARCHIMEDE'S PRINCIPLE AND LAW OF FLOATATIONचाप - अार्किमिडिजको सिद्‌धान्त र प्लवनको नियम visibility
7 10 SCIENCE 2 PRESSUREचाप PRESSURE - ATMOSPHERIC PRESSUREचाप - वायु मण्डलीय चाप visibility
8 10 SCIENCE 2 PRESSUREचाप PRESSURE - NUMERICALSचाप - चाप सम्बन्धी गणितीय समस्या visibility
9 10 SCIENCE 3 ENERGYऊर्जा ENERGY - RENEWABLE AND NONRENEWABLE SOURCES OF ENERGY, SUN AS ULTIMATE SOURCE OF ENERGYऊर्जा - नवीकरणीय र अनवीकरणीय शक्तिको स्रोत, सूर्य शक्तिको मूल स्रोत visibility
1 0 10 SCIENCE 3 ENERGYऊर्जा ENERGY - SOURCES OF ENERGYऊर्जा - ऊर्जाको स्रोतहरु visibility
1 1 10 SCIENCE 3 ENERGYऊर्जा ENERGY - ENERGY CRISISऊर्जा - ऊर्जा सङ्‌कट visibility
1 2 10 SCIENCE 6 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व ELECTRICITY - HEATING AND LIGHTING EFFECTविद्‌युत - ताप असर र प्रकाश असर visibility
1 3 10 SCIENCE 6 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - MAGNETIC EFFECTधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व - चुम्बकिय असर visibility
1 4 10 SCIENCE 6 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - ELECTRICAL DEVICESधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व - विद्‌युतीय वस्तुहरु visibility
1 5 10 SCIENCE 6 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - ELECTRIC POWER CONSUMPTION AND NUMERICALSधारा विद्‌युत र चुम्बकत्त्व - विद्‌युत् खपत र यस सम्बन्धी गणितीय समस्याहरु visibility
1 6 10 SCIENCE 12 HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - SATURATED AND UNSATURATED HYDROCARBONSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - संतृप्त र असंतृप्त हाइड्रोकार्बन visibility
1 7 10 SCIENCE 12 HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - SOME ALKANESहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - अल्केन visibility
1 8 10 SCIENCE 12 HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDSहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु HYDROCARBON AND ITS COMPOUNDS - ALCOHOLहाइड्रोकार्बन र यसका यौगिकहरु - अल्कोहल visibility
1 9 10 SCIENCE 13 MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CEMENTदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - सिमेन्ट visibility
2 0 10 SCIENCE 13 MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु MATERIAL USED IN DAILY LIFE - GLASSदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - काँच visibility
2 1 10 SCIENCE 13 MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CERAMICS AND PLASTICदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - सेरामिक्स र प्लास्टिक visibility
2 2 10 SCIENCE 13 MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु MATERIAL USED IN DAILY LIFE - SOAP, DETERGENT AND FERTILIZERदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - साबुन, डिटरजेन्ट र मल visibility
2 3 10 SCIENCE 13 MATERIAL USED IN DAILY LIFEदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु MATERIAL USED IN DAILY LIFE - CHEMICAL POLLUTION AND SOLID WASTESदैनिक जीवनमा प्रयोग हुने वस्तुहरु - रासायनिक प्रदूषण र ठोस फोहोर मैला visibility
2 4 10 SCIENCE 17 CHROMOSOME AND SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्‌ग निर्धारण CHROMOSOME AND SEX DETERMINATION - CHROMOSOMEक्रोमोजम र लिङ्‌ग निर्धारण - क्रोमोजम visibility
2 5 10 SCIENCE 17 CHROMOSOME AND SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्‌ग निर्धारण CHROMOSOME AND SEX DETERMINATION - SEX DETERMINATIONक्रोमोजम र लिङ्‌ग निर्धारण - लिङ्‌ग निर्धारण visibility
2 6 10 SCIENCE 19 HEREDITYवंशानुक्रम HEREDITY - MENDEL'S EXPERIMENTवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग visibility
2 7 10 SCIENCE 19 HEREDITYवंशानुक्रम HERIDITY - MENDEL'S EXPERIMENT AND LAW OF DOMINANCEवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग र प्रबलताको नियम visibility
2 8 10 SCIENCE 19 HEREDITYवंशानुक्रम HERIDITY - MENDEL'S LAW - LAW OF PURITY OF GAMETSवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग - लैङ्‌गिक शुद्‌धताको नियम visibility
2 9 10 SCIENCE 20 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - AIR POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - वायु प्रदूषण visibility
3 0 10 SCIENCE 20 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - WATER POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - पानी प्रदूषण visibility
3 1 10 SCIENCE 20 ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENTवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन ENVIRONMENTAL POLLUTION AND MANAGEMENT - SOIL POLLUTIONवातावरणीय प्रदूषण र व्यवस्थापन - माटो प्रदूषण visibility
3 2 10 SCIENCE 21 HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास HISTORY OF THE EARTH - ORIGIN OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास - पृथ्वीको उत्पत्ति visibility
3 3 10 SCIENCE 21 HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास HISTORY OF THE EARTH - GEOLOGICAL TIME SCALEपृथ्वीको इतिहास - भौगर्भिक समय तालिका visibility
3 4 10 SCIENCE 21 HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास HISTORY OF THE EARTH - FOSSILSपृथ्वीको इतिहास - जीवावशेष visibility
3 5 10 SCIENCE 21 HISTORY OF THE EARTHपृथ्वीको इतिहास HISTORY OF THE EARTH - FOSSIL FUELSपृथ्वीको इतिहास - खनिज इन्धन visibility
3 6 10 SCIENCE 22 CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHERE - DIFFERENT LAYERS OF ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल - वायु मण्डलका तहहरु visibility
3 7 10 SCIENCE 22 CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHEREजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल CLIMATE CHANGE AND ATMOSPHERE - OZONE LAYERजलवायु परिवर्तन र वायु मण्डल - अोजन तह visibility
3 8 10 SCIENCE 23 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR SYSTEMब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - सौर्य मण्डल visibility
3 9 10 SCIENCE 23 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - PLANETSब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - ग्रहहरु visibility
4 0 10 SCIENCE 23 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - METEORS AND COMETSब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - उल्काहरु र पुच्छ्रर ताराहरु visibility
4 1 10 SCIENCE 23 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - CONSTELLATIONब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - तारा मण्डल visibility
4 2 10 SCIENCE 23 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - GALAXY AND SATELLITESब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - तारा पुञ्ज र उपग्रह visibility
4 3 9 SCIENCE 1 MEASURMENTनाप MEASURMENT - PHYSICAL QUANTITY AND THEIR UNITSनाप - भौतिक परिमाणहरु र यसका एकाइहरु visibility
4 4 9 SCIENCE 1 MEASURMENTनाप LENGTH , MASS AND TIME AND CONVERSION OF UNITSनाप - लम्बाइ, पिण्ड र समय र एकाहरुबिच रुपान्तरण visibility
4 5 9 SCIENCE 2 FORCEबल NEWTONS FIRST AND SECOND LAW OF MOTIONन्युनटका चाल सम्बन्धी पहिलो र दोस्रो नियम visibility
4 6 9 SCIENCE 2 FORCEबल NEWTONS THIRD LAW OF MOTION AND NUMERICALSन्युनटका चाल सम्बन्धी तेस्रो नियम र गणितीय समस्याहरु visibility
4 7 9 SCIENCE 2 FORCEबल FORCE - EQUATION OF MOTIONबल - चाल सम्बन्धी समीकरण visibility
4 8 9 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र SIMPLE MACHINE - MACHINE ADAVANTAGE AND VELOCITY RATIOसाधारण यन्त्र - यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात visibility
4 9 9 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र EFFICIENCY AND FRICTION IN A MACHINE AND LEVERयन्त्र र उत्तोलकमा कार्य क्षमता र घर्षण visibility
5 0 9 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र SIMPLE MACHINE - PULLEY, INCLINED PLANE, WHEEL AND AXLEसाधारण यन्त्र - घिर्नी, छड्के सतह, पाङ्‌ग्रा र बिँड visibility
5 1 9 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसाधारण यन्त्र SIMPLE MACHINE - MOMENT AND NUMERICALSसाधारण यन्त्र - मोमेन्ट र गणितीय समस्याहरु visibility
5 2 9 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUND - SOURCES AND NATUREध्वनि - स्रोत र प्रकृति visibility
5 3 9 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUND - WAVE VELOCITY, MEDIUM AND SPECTREध्वनि - तरङ्‌गको वेग, माध्यम र वर्णपट visibility
5 4 9 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUND - REFLECTION AND REFRACTIONध्वनि - परावर्तन र अावर्तन visibility
5 5 9 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUND - INTENSITY AND PITCHध्वनि - तीव्रता र तीक्ष्णता visibility
5 6 9 SCIENCE 6 SOUNDध्वनि SOUND - NUMERICALSध्वनि - गणितीय समस्याहरु visibility
5 7 9 SCIENCE 7 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - OHM'S LAWधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व - अोहमको नियम visibility
5 8 9 SCIENCE 7 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - RESISTANCEधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व - अवरोध visibility
5 9 9 SCIENCE 7 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - TERRESTRIAL MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व - भू-चुम्बकत्व visibility
6 0 9 SCIENCE 7 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - MAGNETIC FIELDधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व - चुम्बकीय क्षेत्र visibility
6 1 9 SCIENCE 7 CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISMधारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व SOUND, CURRENT ELECTRICITY AND MAGNETISM - NUMERICALSध्वनि, धारा विद्‌युत् र चुम्बकत्व - गणितीय समस्याहरु visibility
6 2 9 SCIENCE 18 SYSTEMप्रणाली SYSTEM - PLANT TISSUE - MERISTEMATIC TISSUEप्रणाली - वनस्पति तन्तु - मेरिस्टमेटिक तन्तु visibility
6 3 9 SCIENCE 18 SYSTEMप्रणाली SYSTEM - PLANT TISSUE - SIMPLE PERMANENT TISSUEप्रणाली - वनस्पति तन्तु - साधारण स्थायी तन्तु visibility
6 4 9 SCIENCE 18 SYSTEMप्रणाली SYSTEM - PLANT TISSUE - COMPLEX AND SPECIAL PERMANENT TISSUESप्रणाली - वनस्पति तन्तु - जटिल र विशिष्ट स्थायी तन्तु visibility
6 5 9 SCIENCE 19 SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु SENSE ORGANS - EYEज्ञानेन्द्रियहरु - अाँखा visibility
6 6 9 SCIENCE 19 SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु SENSE ORGANS - NOSEज्ञानेन्द्रियहरु - नाक visibility
6 7 9 SCIENCE 19 SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु SENSE ORGANS - EARज्ञानेन्द्रियहरु - कान visibility
6 8 9 SCIENCE 19 SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु SENSE ORGANS - TOUNGEज्ञानेन्द्रियहरु - जिब्रो visibility
6 9 9 SCIENCE 19 SENSE ORGANSज्ञानेन्द्रियहरु SENSE ORGANS - SKINज्ञानेन्द्रियहरु - छाला visibility
7 0 9 SCIENCE 21 NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण NATURE AND ENVIRONMENT - BIOTIC AND ABIOTIC FACTORSप्रकृति र वातावरण - जैविक र अजैविक तत्त्व visibility
7 1 9 SCIENCE 21 NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण NATURE AND ENVIRONMENT - ECOSYSTEMSप्रकृति र वातावरण - पारिस्थितिक प्रणाली visibility
7 2 9 SCIENCE 21 NATURE AND ENVIRONMENTप्रकृति र वातावरण NATURE AND ENVIRONMENT - FOOD CHAIN, FOOD WEB AND ECOSYSTEM SERVICESप्रकृति र वातावरण - खाद्‌य श‌ृङ्‌खला, खाद्‌य जाल र पारिस्थितिक प्रणालीको सेवाहरु visibility
7 3 9 SCIENCE 22 NATURAL HAZARDप्राकृतिक प्रकोप NATURAL HAZARD - DISASTER MANAGEMENT AND ITS CYCLEप्राकृतिक प्रकोप - विपद् व्यवस्थापन र यसको चक्र visibility
7 4 9 SCIENCE 22 NATURAL HAZARDप्राकृतिक प्रकोप NATURAL HAZARD - GLACIER FLOOD, GLACIER LAKE OUTBRUST AND CYCLONEप्राकृतिक प्रकोप - हिम पहिरो, हिमताल विष्फोटन र सामुद्रिक अाँधी visibility
7 5 9 SCIENCE 23 GREEN HOUSEहरित गृह GREEN HOUSE - GREEN HOUSE EFFECT AND ARTIFICIAL GREEN HOUSEहरित गृह - हरित गृह प्रभाव र कृत्रिम हरित गृह visibility
7 6 9 SCIENCE 23 GREEN HOUSEहरित गृह GREEN HOUSE - CLIMATE CHANGEहरित गृह - जलवायु परिवर्तन visibility
7 7 9 SCIENCE 24 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - UNITS USED IN ASTRONOMYब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - खगोलमा प्रयोग हुने एकाइहरु visibility
7 8 9 SCIENCE 24 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR SYSTEM AND MOTION OF THE EARTHब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - सौर्य परिवार र पृथ्वीको गति visibility
7 9 9 SCIENCE 24 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - PHASES OF THE MOONब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - चन्द्रमाको कला visibility
8 0 9 SCIENCE 24 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - SHADOW AND LUNAR ECLIPSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - छायाँ र चन्द्र ग्रहण visibility
8 1 9 SCIENCE 24 THE EARTH IN THE UNIVERSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी THE EARTH IN THE UNIVERSE - SOLAR ECLIPSEब्रह्‌माण्डमा पृथ्वी - सूर्य ग्रहण visibility
8 2 8 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENT - FUNDAMENTAL AND DERIVED UNITनाप - आधारभूत एकाई र तत्यजन्य एकाई परिमाण visibility
8 3 8 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENT - MASS WEIGHT AND TIMEनाप - पिण्ड , ताैल र समय visibility
8 4 8 SCIENCE 19 STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट STRUCTURE OF EARTH - MINERALSपृथ्वीको बनोट - खनिज visibility
8 5 8 SCIENCE 19 STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट STRUCTURE OF EARTH - SOILपृथ्वीको बनोट - माटो visibility
8 6 8 SCIENCE 20 WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी visibility
8 7 8 SCIENCE 20 WEATHER AND CLIMATEमाैसम र हावापानी WEATHER AND CLIMATE - CLIMATE OF NEPALमाैसम र हावापानी - नेपालको हावापानी visibility
8 8 8 SCIENCE 21 EARTH AND UNIVERSEपृथ्वी र अन्तरिक्ष EARTH AND UNIVERSE - ORIGIN OF EARTHपृथ्वी र अन्तरिक्ष - पृथ्वीको उत्पत्ति visibility
8 9 8 SCIENCE 21 EARTH AND UNIVERSEपृथ्वी र अन्तरिक्ष EARTH AND UNIVERSE - CHANGE IN SEASON AND PHASES OF THE MOONपृथ्वी र अन्तरिक्ष - ऋतु परिवर्तन र चन्द्रमाको कला visibility
9 0 7 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENT - SI UNIT AND LENGTHनाप - एसअाई एकाइ र लम्बाइ visibility
9 1 7 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENT - MASS AND TIMEनाप - पिण्ड र समय visibility
9 2 7 SCIENCE 1 MEASUREMENTनाप MEASUREMENT - AREA AND VOLUMEनाप - क्षेत्रफल र अायतन visibility
9 3 7 SCIENCE 2 FORCE AND MOTIONबल र गति CENTRIPETAL FORCE AND GRAVITATIONAL FORCEकेन्द्राभिमुखी बल र गुरुत्वाकर्षण बल visibility
9 4 7 SCIENCE 2 FORCE AND MOTIONबल र गति MAGNETIC, ELECTROSTATIC AND FRICTIONAL FORCEचुम्बकीय, स्थिर विद्‌युतीय र घर्षण बल visibility
9 5 7 SCIENCE 2 FORCE AND MOTIONबल र गति SCALAR AND VECTORस्केलर र भेेक्टर visibility
9 6 7 SCIENCE 2 FORCE AND MOTIONबल र गति SPEED, ACCELERATION AND VELOCITYवेग, प्रवेग र गति visibility
9 7 7 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र SIMPLE MACHINE - LEVERसरल यन्त्र - उत्तोलक visibility
9 8 7 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र WHEEL AND AXLE, PULLEYपाङ्‌ग्रा र बिँड, घिर्नी visibility
9 9 7 SCIENCE 3 SIMPLE MACHINEसरल यन्त्र INCLINED PLANE, WEDGE AND SCREWछड्के सतह, फेसो र पेच visibility
1 0 0 7 SCIENCE 4 PRESSUREचाप PRESSUREचाप visibility
1 0 1 7 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य LIGHT, SOUND AND ELECTRICAL ENERGYप्रकाश, ध्वनि र विद्‌युत् शक्ति visibility
1 0 2 7 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य ENERGY, WORK AND POWER - MECHANICAL ENERGYशक्ति, कार्य र सामर्थ्य - यान्त्रिक शक्ति visibility
1 0 3 7 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य MAGNETIC AND NUCLEAR ENERGYचुम्बकीय र पारमाणविक शक्ति visibility
1 0 4 7 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य WORKकार्य visibility
1 0 5 7 SCIENCE 5 ENERGY, WORK AND POWERशक्ति, कार्य र सामर्थ्य POWERसामर्थ्य visibility
1 0 6 7 SCIENCE 6 HEATताप CONDUCTION OF HEATतापको सञ्चालन visibility
1 0 7 7 SCIENCE 6 HEATताप CONVECTION AND RADIATION OF HEATतापको संवाहन र विकिरण visibility
1 0 8 7 SCIENCE 6 HEATताप THERMOS AND THERMOMETERथर्मस र तापक्रम मापन यन्त्र visibility
1 0 9 7 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश REFLECTION OF LIGHTप्रकाशको परावर्तन visibility
1 1 0 7 SCIENCE 7 LIGHTप्रकाश PERISCOPE AND KALEIDOSCOPEपेरिस्कोप र केलिडिस्कोप visibility
1 1 1 7 SCIENCE 8 SOUNDध्वनि SOUND - SOUND & WAVEध्वनि - ध्वनि र तरङ्‌ग visibility
1 1 2 7 SCIENCE 8 SOUNDध्वनि SPEED OF SOUND IN DIFFERENT MEDIUMविभिन्न माध्यममा ध्वनिको वेग visibility
1 1 3 7 SCIENCE 9 MAGNETचुम्बक MAKING A MAGNETचुम्बक बनाउने विधिहरु visibility
1 1 4 7 SCIENCE 9 MAGNETचुम्बक MAGNETचुम्बक visibility
1 1 5 7 SCIENCE 10 ELECTRICITYविद्‌युत् CURRENT AND ELECTRICITYधारा विद्‌युत् visibility
1 1 6 7 SCIENCE 10 ELECTRICITYविद्‌युत् STATIC ELECTRICITYस्थिति विद्‌युत् visibility
1 1 7 7 SCIENCE 11 MATTERपदार्थ ELEMENTS AND COMPOUNDSतत्त्व र यौगिक visibility
1 1 8 7 SCIENCE 11 MATTERपदार्थ ATOMS AND MOLECULESपरमाणु र अणु visibility
1 1 9 7 SCIENCE 12 MIXTUREमिश्रण EVAPORATION, SUBLIMATION AND CENTRIFUGINGवाष्पीकरण, ऊर्ध्वपात विधि र सेन्ट्रिफ्‌युजिङ visibility
1 2 0 7 SCIENCE 12 MIXTUREमिश्रण CRYSTALLIZATION AND SOLUTIONमणिभीकरण र घोल visibility
1 2 1 7 SCIENCE 13 METAL AND NON-METALधातु र अधातु METALS AND NON-METALSधातुहरु र अधातुहरु visibility
1 2 2 7 SCIENCE 13 METAL AND NON-METALधातु र अधातु ALLOY AND NON-METALमिश्रित धातु र अधातु visibility
1 2 3 7 SCIENCE 14 SOME USEFUL CHEMICALSकेही उपयोगी रसायनहरु SOME USEFUL CHEMICALS - PHENOL, DETERGENT, DETOL & FERTILIZERSकेही उपयोगी रसायनहरु - फेनोल, डिटरजेन्ट, डेटोल र रासायनिक मल visibility
1 2 4 7 SCIENCE 18 STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट visibility
1 2 5 7 SCIENCE 18 STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनावट TYPES OF ROCKचट्‌टानका प्रकारहरु visibility
1 2 6 7 SCIENCE 19 WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी ATMOSPHERE AND WINDवायु मण्डल र हावा visibility
1 2 7 7 SCIENCE 19 WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी WEATHER FORECASTINGमौसम पूर्वानुमान visibility
1 2 8 7 SCIENCE 19 WEATHER AND CLIMATEमौसम र हावापानी COMPONENTS OF ATMOSPHEREवायु मण्डलका तत्त्वहरु visibility
1 2 9 7 SCIENCE 20 EARTH AND SPACEपृथ्वी र अन्तरिक्ष SOLAR SYSTEMसौर्य मण्डल visibility
1 3 0 7 SCIENCE 20 EARTH AND SPACEपृथ्वी र अन्तरिक्ष STARS AND CONSTELLATIONSतारा र तारा मण्डलहरु visibility
1 3 1 7 SCIENCE 11 MATTERपदार्थ ELEMENTS OF ENVIRONMENT ELEMENTS OF ENVIRONMENT visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.