Full Name: Mingmar Tamangमिङ्‌मार तामाङ
Email: mingmar.tamang@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 0 0 5 6 2 6 4
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 6 3
Introduction:

Mingmar Tamang holds Master Degree in Biotechnology from University of Teesside, United Kingdom. He teaches Science.

मिङ्मार तामाङले बायाेटेक्नाेलाेजी विषयमा टिसाइड विश्वविद्यालय, बेलायतबाट स्नातकाेत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएकाे छ । वहाँले विज्ञान विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 5 SCIENCE 1001 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर VERTEBRATES - PART Iढाड भएको जनावार- भाग १ visibility
2 5 SCIENCE 1001 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर VERTEBRATES PART - IIढाड भएका जनावरहरु भाग - २ visibility
3 5 SCIENCE 1001 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर INVERTEBRATES - PART Iढाड नभएको जनावार - भाग १ visibility
4 5 SCIENCE 1001 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर INVERTEBRATES PART - IIढाड नभएका जनावरहरु भाग - २ visibility
5 5 SCIENCE 1002 CELLकोष ANIMAL AND PLANT CELLजनावर र फुल कोष visibility
6 5 SCIENCE 1003 LIFE CYCLE OF BUTTERFLYपुतलीको जीवनचक्र LIFE CYCLE OF BUTTERFLYपुतलीको जीवनचक्र visibility
7 5 SCIENCE 1004 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु MONOCOT AND DICOT PLANTS- PART Iविरुवाका विभीन्‍न भागहरु visibility
8 5 SCIENCE 1004 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु PARTS OF A FLOWERफुलका विभिन्न भागहरु visibility
9 5 SCIENCE 1004 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु MONOCOT AND DICOT PLANTS - PART IIविरुवाका विभीन्‍न भागहरु visibility
1 0 5 SCIENCE 1005 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु NUTRITION, RESPIRATION, TRANSPORTATIONपोषण, शवासप्रश्वास परिवहन visibility
1 1 5 SCIENCE 1005 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु TRANSPORTATION, EXCRETION, REPRODUCTIONपरिवहरन, निस्कासन सन्तान उत्पादन visibility
1 2 5 SCIENCE 1005 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु INTER-RELATIONSHIP BETWEEN PLANTS AND ANIMALSजनावर र विरुवाको अन्तर सम्बन्ध visibility
1 3 5 SCIENCE 1006 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF AIR POLLUTIONहावा प्रदुषित हुने कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 4 5 SCIENCE 1006 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF WATER POLLUTIONपानी प्रदूषणका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 5 5 SCIENCE 1006 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF SOIL POLLUTIONमाटो प्रदूषणका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 6 5 SCIENCE 1006 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF DEFORESTATIONवनजङ्गल बिनासका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 7 5 SCIENCE 1006 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF FLOODबाढीका कारण र असरहरु visibility
1 8 5 SCIENCE 1007 ENVIRONMENT CONSERVATIONवातावरण संरक्षण MEASURES OF ENVIRONMENT CONSERVATION - PART Iवातावरण संरक्षणका उपायहरु - भाग १ visibility
1 9 5 SCIENCE 1007 ENVIRONMENT CONSERVATIONवातावरण संरक्षण MEASURES OF ENVIRONMENT CONSERVATION - PART IIवातावरण संरक्षणका उपायहरु - भाग २ visibility
2 0 5 SCIENCE 1008 CHANGE OF STATES OF MATTERपदार्थको अवस्था परिवर्तन MELTING AND FREEZINGपग्लनु र जम्नु visibility
2 1 5 SCIENCE 1008 CHANGE OF STATES OF MATTERपदार्थको अवस्था परिवर्तन SUBLIMATION, EVAPORATION AND CONDENSATIONउध्र्वपातन, वाष्पीकरण, द्रवीभवन visibility
2 2 5 SCIENCE 1009 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु visibility
2 3 5 SCIENCE 1009 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु TYPES OF ENERGYशक्तिका रुपहरु visibility
2 4 5 SCIENCE 1009 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु USES OF ENERGYशक्तिका उपयोगिताहरु visibility
2 5 5 SCIENCE 1010 WEATHERमाैसम WEATHER FORECASTINGमाैाैसमको भविष्यवाणी visibility
2 6 5 SCIENCE 1010 WEATHERमाैसम FACTORS THAT CHANGE WEATHERमाैसम परिवर्तनका कारणहरु visibility
2 7 5 SCIENCE 1011 CLOUDSबादल TYPES OF CLOUDबादलका किसिम visibility
2 8 5 SCIENCE 1012 SOLAR SYSTEMसाैर्य परिवार PLANET AND STARग्रह र ताराहरु visibility
2 9 5 SCIENCE 1012 SOLAR SYSTEMसाैर्य परिवार SOLAR AND LUNAR ECLIPSEसूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण visibility
3 0 5 SCIENCE 1013 EARTHपृथ्वी STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको भित्रि बनोट visibility
3 1 5 SCIENCE 1014 INFORMATION AND COMMUNICATIONसूचना र सञचार TYPES OF INFORMATION SOURCESसूचना स्रोतका प्रकार visibility
3 2 5 SCIENCE 1015 LOCAL TECHNOLOGIESस्थानिय प्रविधिहरू LOCAL TECHNOLOGIESस्थानिय प्रविधिहरू visibility
3 3 5 SCIENCE 1004 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु FERTILIZATIONमल visibility
3 4 4 HEALTH 1 OUR BODY*हाम्रो शरिर OUR BODY*हाम्रो शरिर visibility
3 5 4 HEALTH 2 CLEANING PARTS OF OUR BODYशरिरका अङ्‌गहरुको सफाई CLEANING PARTS OF OUR BODYशरिरका अङ्‌गहरुको सफाई visibility
3 6 4 HEALTH 3 ENVIRONMENTवातावरण CLEANING ENVIRONMENTस्वच्छ वातावरण visibility
3 7 4 HEALTH 4 CLEAN ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFEस्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ जिवन CLEAN ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFEस्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ जिवन visibility
3 8 4 HEALTH 5 OUR FOODहाम्रो खाना OUR FOODहाम्रो खाना visibility
3 9 4 HEALTH 6 NURITIONAL FOODपोसिला खानेकुरा NURITIONAL FOODपोसिला खानेकुरा visibility
4 0 4 HEALTH 7 DISEASESरोगहरु DISEASESरोगहरु visibility
4 1 4 HEALTH 8 COMMUNICABLE DISEASESसुरुवा रोगहरु COMMUNICABLE DISEASES - PART Iसुरुवा रोगहरु- भाग १ visibility
4 2 4 HEALTH 8 COMMUNICABLE DISEASESसुरुवा रोगहरु COMMUNICABLE DISESASES - PART IIसुरुवा रोगहरु - भाग २ visibility
4 3 4 SCIENCE 1010 MATTER*पदार्थ SOLID, LIQUID AND GASठोस, तरल र ग्यास visibility
4 4 4 SCIENCE 1011 ENERGY*शक्ति USES OF HEAT ENERGYताप शक्तिको प्रयोगहरु visibility
4 5 4 SCIENCE 1011 ENERGY*शक्ति EFFECTS OF HEAT ENERGYताप शक्तिको असरहरु visibility
4 6 4 SCIENCE 1012 WEATHER* मौसम WEATHER AND ITS TYPESमौसमका किसिमहरू visibility
4 7 4 SCIENCE 1013 SEASONS*ऋतु DIFFERENT TYPES OF SEASONSऋतुका किसिमहरू visibility
4 8 4 SCIENCE 1013 SEASONS*ऋतु INTRODUCTION TO SEASONSऋतुहरुको परिचय visibility
4 9 4 SCIENCE 1014 EARTH* पृथ्वी EXTERNAL STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट visibility
5 0 4 SCIENCE 1015 SOLAR SYSTEM*सौर्य मण्डल SOLAR SYSTEMसौर्य मण्डल visibility
5 1 4 SCIENCE 1016 MEANS OF COMMUNICATION AND ITS' IMPORTANCE*सुचना प्रवाहका साधनहरु र तिनको महत्व MEANS OF COMMUNICATION AND ITS' IMPORTANCEसुचना प्रवाहका साधनहरु र तिनको महत्व visibility
5 2 4 SCIENCE 7 ENERGY IN DAILY LIFEENERGY IN DAILY LIFE USES ENERGY?????? visibility
5 3 4 SCIENCE 8 THE EARTH AND THE SPACE THE EARTH AND THE SPACE WEATHER?????? visibility
5 4 4 SCIENCE 8 THE EARTH AND THE SPACE THE EARTH AND THE SPACE SEASONS?????? visibility
5 5 5 SCIENCE 2 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY DIFFERENT SOURCES OF INFORMATION?????? visibility
5 6 5 SCIENCE 3 ORGANISMS AND ENVIRONMENT ORGANISMS AND ENVIRONMENT SOURCES OF ENERGY?????? visibility
5 7 5 SCIENCE 4 CLASSIFICATION OF LIVING BEINGSCLASSIFICATION OF LIVING BEINGS VERTEBRATES?????? visibility
5 8 5 SCIENCE 4 CLASSIFICATION OF LIVING BEINGSCLASSIFICATION OF LIVING BEINGS PARTS OF PLANTS?????? visibility
5 9 5 SCIENCE 5 LIFE PROCESS LIFE PROCESS NUTRITION AND RESPIRATION?????? visibility
6 0 5 SCIENCE 5 LIFE PROCESS LIFE PROCESS TRANSPORTATION, REPRODUCTION AND EXCRETION?????? visibility
6 1 5 SCIENCE 7 ENERGY IN DAILY LIFEENERGY IN DAILY LIFE SOURCES OF ENERGY?????? visibility
6 2 5 SCIENCE 7 ENERGY IN DAILY LIFEENERGY IN DAILY LIFE TYPES OF ENERGY?????? visibility
6 3 5 SCIENCE 7 ENERGY IN DAILY LIFEENERGY IN DAILY LIFE USES OF ENERGY?????? visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.