Full Name: Mingmar Tamangमिङ्‌मार तामाङ
Email: mingmar.tamang@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 0 0 5 6 2 6 4
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 5 1
Introduction:

Mingmar Tamang holds Master Degree in Biotechnology from University of Teesside, United Kingdom. He teaches Science.

मिङ्मार तामाङले बायाेटेक्नाेलाेजी विषयमा टिसाइड विश्वविद्यालय, बेलायतबाट स्नातकाेत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएकाे छ । वहाँले विज्ञान विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 5 SCIENCE 1 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर VERTEBRATES - PART Iढाड भएको जनावार- भाग १ visibility
2 5 SCIENCE 1 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर VERTEBRATES PART - IIढाड भएका जनावरहरु भाग - २ visibility
3 5 SCIENCE 1 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर INVERTEBRATES - PART Iढाड नभएको जनावार - भाग १ visibility
4 5 SCIENCE 1 TYPES OF ANIMALSविभिन्न प्रकारका जनावर INVERTEBRATES PART - IIढाड नभएका जनावरहरु भाग - २ visibility
5 5 SCIENCE 2 CELLकोष ANIMAL AND PLANT CELLजनावर र फुल कोष visibility
6 5 SCIENCE 3 LIFE CYCLE OF BUTTERFLYपुतलीको जीवनचक्र LIFE CYCLE OF BUTTERFLYपुतलीको जीवनचक्र visibility
7 5 SCIENCE 4 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु MONOCOT AND DICOT PLANTS- PART Iविरुवाका विभीन्‍न भागहरु visibility
8 5 SCIENCE 4 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु PARTS OF A FLOWERफुलका विभिन्न भागहरु visibility
9 5 SCIENCE 4 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु MONOCOT AND DICOT PLANTS - PART IIविरुवाका विभीन्‍न भागहरु visibility
1 0 5 SCIENCE 5 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु NUTRITION, RESPIRATION, TRANSPORTATIONपोषण, शवासप्रश्वास परिवहन visibility
1 1 5 SCIENCE 5 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु TRANSPORTATION, EXCRETION, REPRODUCTIONपरिवहरन, निस्कासन सन्तान उत्पादन visibility
1 2 5 SCIENCE 5 LIFE PROCESSES OF PLANTS & ANIMALSजनावर र विरुवाको जिवन प्रकृियाहरु INTER-RELATIONSHIP BETWEEN PLANTS AND ANIMALSजनावर र विरुवाको अन्तर सम्बन्ध visibility
1 3 5 SCIENCE 6 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF AIR POLLUTIONहावा प्रदुषित हुने कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 4 5 SCIENCE 6 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF WATER POLLUTIONपानी प्रदूषणका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 5 5 SCIENCE 6 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF SOIL POLLUTIONमाटो प्रदूषणका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 6 5 SCIENCE 6 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF DEFORESTATIONवनजङ्गल बिनासका कारणहरु र यसका असरहरु visibility
1 7 5 SCIENCE 6 EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTमानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणमा पर्ने प्रभाव CAUSES AND EFFECTS OF FLOODबाढीका कारण र असरहरु visibility
1 8 5 SCIENCE 7 ENVIRONMENT CONSERVATIONवातावरण संरक्षण MEASURES OF ENVIRONMENT CONSERVATION - PART Iवातावरण संरक्षणका उपायहरु - भाग १ visibility
1 9 5 SCIENCE 7 ENVIRONMENT CONSERVATIONवातावरण संरक्षण MEASURES OF ENVIRONMENT CONSERVATION - PART IIवातावरण संरक्षणका उपायहरु - भाग २ visibility
2 0 5 SCIENCE 8 CHANGE OF STATES OF MATTERपदार्थको अवस्था परिवर्तन MELTING AND FREEZINGपग्लनु र जम्नु visibility
2 1 5 SCIENCE 8 CHANGE OF STATES OF MATTERपदार्थको अवस्था परिवर्तन SUBLIMATION, EVAPORATION AND CONDENSATIONउध्र्वपातन, वाष्पीकरण, द्रवीभवन visibility
2 2 5 SCIENCE 9 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु visibility
2 3 5 SCIENCE 9 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु TYPES OF ENERGYशक्तिका रुपहरु visibility
2 4 5 SCIENCE 9 SOURCES OF ENERGYशक्तिका स्रोतहरु USES OF ENERGYशक्तिका उपयोगिताहरु visibility
2 5 5 SCIENCE 10 WEATHERमाैसम WEATHER FORECASTINGमाैाैसमको भविष्यवाणी visibility
2 6 5 SCIENCE 10 WEATHERमाैसम FACTORS THAT CHANGE WEATHERमाैसम परिवर्तनका कारणहरु visibility
2 7 5 SCIENCE 11 CLOUDSबादल TYPES OF CLOUDबादलका किसिम visibility
2 8 5 SCIENCE 12 SOLAR SYSTEMसाैर्य परिवार PLANET AND STARग्रह र ताराहरु visibility
2 9 5 SCIENCE 12 SOLAR SYSTEMसाैर्य परिवार SOLAR AND LUNAR ECLIPSEसूर्यग्रहण र चन्द्रग्रहण visibility
3 0 5 SCIENCE 13 EARTHपृथ्वी STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको भित्रि बनोट visibility
3 1 5 SCIENCE 14 INFORMATION AND COMMUNICATIONसूचना र सञचार TYPES OF INFORMATION SOURCESसूचना स्रोतका प्रकार visibility
3 2 5 SCIENCE 15 LOCAL TECHNOLOGIESस्थानिय प्रविधिहरू LOCAL TECHNOLOGIESस्थानिय प्रविधिहरू visibility
3 3 5 SCIENCE 4 MONOCOTYLEDON AND DICOTYLEDON PLANTSएक दलिय र दुई दलिय विरुवाहरु FERTILIZATIONमल visibility
3 4 4 HEALTH 1 OUR BODYहाम्रो शरिर OUR BODYहाम्रो शरिर visibility
3 5 4 HEALTH 2 CLEANING PARTS OF OUR BODYशरिरका अङ्‌गहरुको सफाई CLEANING PARTS OF OUR BODYशरिरका अङ्‌गहरुको सफाई visibility
3 6 4 HEALTH 3 ENVIRONMENTवातावरण CLEANING ENVIRONMENTस्वच्छ वातावरण visibility
3 7 4 HEALTH 4 CLEAN ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFEस्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ जिवन CLEAN ENVIRONMENT AND HEALTHY LIFEस्वच्छ वातावरण तथा स्वस्थ जिवन visibility
3 8 4 HEALTH 5 OUR FOODहाम्रो खाना OUR FOODहाम्रो खाना visibility
3 9 4 HEALTH 6 NURITIONAL FOODपोसिला खानेकुरा NURITIONAL FOODपोसिला खानेकुरा visibility
4 0 4 HEALTH 7 DISEASESरोगहरु DISEASESरोगहरु visibility
4 1 4 HEALTH 8 COMMUNICABLE DISEASESसुरुवा रोगहरु COMMUNICABLE DISEASES - PART Iसुरुवा रोगहरु- भाग १ visibility
4 2 4 HEALTH 8 COMMUNICABLE DISEASESसुरुवा रोगहरु COMMUNICABLE DISESASES - PART IIसुरुवा रोगहरु - भाग २ visibility
4 3 4 SCIENCE 11 MATTERपदार्थ SOLID, LIQUID AND GASठोस, तरल र ग्यास visibility
4 4 4 SCIENCE 12 ENERGYशक्ति USES OF HEAT ENERGYताप शक्तिको प्रयोगहरु visibility
4 5 4 SCIENCE 12 ENERGYशक्ति EFFECTS OF HEAT ENERGYताप शक्तिको असरहरु visibility
4 6 4 SCIENCE 13 WEATHER मौसम WEATHER AND ITS TYPESमौसमका किसिमहरू visibility
4 7 4 SCIENCE 14 SEASONSऋतु DIFFERENT TYPES OF SEASONSऋतुका किसिमहरू visibility
4 8 4 SCIENCE 14 SEASONSऋतु INTRODUCTION TO SEASONSऋतुहरुको परिचय visibility
4 9 4 SCIENCE 15 EARTH पृथ्वी EXTERNAL STRUCTURE OF EARTHपृथ्वीको बनोट visibility
5 0 4 SCIENCE 16 SOLAR SYSTEMसौर्य मण्डल SOLAR SYSTEMसौर्य मण्डल visibility
5 1 4 SCIENCE 17 MEANS OF COMMUNICATION AND ITS' IMPORTANCEसुचना प्रवाहका साधनहरु र तिनको महत्व MEANS OF COMMUNICATION AND ITS' IMPORTANCEसुचना प्रवाहका साधनहरु र तिनको महत्व visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.