Full Name: Mahadev Parajuli महादेव पराजुली
Email: mahadev.parajuli@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 6 1 7 8 2 1 2
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 5 1
Introduction:

Mahadev Parajuli holds Bachelor Degree (Shastri) in Sanskrit and One year B.Ed from Nepal Sanskrit University. He teaches Sanskrit and Nepali.

 

महादेव पराजुलीले स्नातक तह (शास्त्री) र एकबर्से शिक्षाशास्त्री तह नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट उत्तीर्ण गर्नुभएकाे छ । वहाँले संस्कृत र नेपाली विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 5 NEPALI 1 नैतिक दृष्टान्तनैतिक दृष्टान्त कविताको मूलभाव (बुँदा टिपोट)कविताको मूलभाव (बुँदा टिपोट) visibility
2 5 NEPALI 1 नैतिक दृष्टान्तनैतिक दृष्टान्त सस्वरवाचनसस्वरवाचन visibility
3 5 NEPALI 2 कर्मको फलकर्मको फल पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थपाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ visibility
4 5 NEPALI 3 कामकाे महिमाकामकाे महिमा कामको महिमाकामको महिमा visibility
5 5 NEPALI 5 आँखाको ज्योतिआँखाको ज्योति कथा वाचनकथा वाचन visibility
6 5 NEPALI 6 समयसमय सस्वरवाचन, शब्दार्थ, बुँदा टिपोट, मूल भावसस्वरवाचन, शब्दार्थ, बुँदा टिपोट, मूल भाव visibility
7 5 NEPALI 6 समयसमय काल - सामान्य पक्षकाल - सामान्य पक्ष visibility
8 5 NEPALI 6 समयसमय काल - पूर्ण पक्षकाल - पूर्ण पक्ष visibility
9 5 NEPALI 6 समयसमय काल- अपूर्ण पक्षव्याकरण (काल- अपूर्ण पक्ष) visibility
1 0 5 NEPALI 7 बाल दिवसबाल दिवस पाठवाचन, शब्दार्थ, बुँदाटिपोटपाठवाचन, शब्दार्थ, बुँदाटिपोट visibility
1 1 5 NEPALI 7 बाल दिवसबाल दिवस विभक्ती प्रयोग, वाक्यसोधनविभक्ती प्रयोग, वाक्यसोधन visibility
1 2 5 NEPALI 8 अनौठा प्रश्नअनौठो प्रश्न पाठ वाचन शब्दार्थ बुँदा टिपोट, मूलभावपाठ वाचन शब्दार्थ बुँदा टिपोट, मूलभाव visibility
1 3 5 NEPALI 8 अनौठा प्रश्नअनौठो प्रश्न लामो उत्तर लेखनलामो उत्तर लेखन visibility
1 4 5 NEPALI 9 हाम्रो यात्राहाम्रो यात्रा शब्दार्थ र अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोगशब्दार्थ र अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग visibility
1 5 5 NEPALI 9 हाम्रो यात्राहाम्रो यात्रा पाठ वाचन र बुँदा टिपोटपाठ वाचन र बुँदा टिपोट visibility
1 6 5 NEPALI 10 साथीलाई चिठीसाथीलाई चिठी पाठवाचन र चिठी र खामको नमूना र शब्दार्थपाठवाचन र चिठी र खामको नमूना र शब्दार्थ visibility
1 7 5 NEPALI 11 नदीनदी कविता वाचन, लयबोधकविता वाचन, लयबोध visibility
1 8 5 NEPALI 11 नदीनदी शब्दार्थ, अभ्यास ३, ४, ७, ११़शब्दार्थ, अभ्यास ३, ४, ७, ११़ visibility
1 9 5 NEPALI 12 प्रेरणाप्रेरणा पाठवाचन, शब्दार्थ, उत्तरलेखनपाठवाचन, शब्दार्थ, उत्तरलेखन visibility
2 0 5 NEPALI 13 रिसको औषधीरिसको औषधी संवादवाचन, कठिन शब्दको अर्थबोधसंवादवाचन, कठिन शब्दको अर्थबोध visibility
2 1 5 NEPALI 14 सिक्नुपर्ने कुरासिक्नुपर्ने कुरा पाठवाचन, शब्दार्थ, मूलभावपाठवाचन, शब्दार्थ, मूलभाव visibility
2 2 5 NEPALI 15 बिरामी बिदाको निवेदनबिरामी बिदाको निवेदन निवेदन पठन, निवेदन लेखनक नियमहरु, शब्दार्थनिवेदन पठन, निवेदन लेखनक नियमहरु, शब्दार्थ visibility
2 3 5 NEPALI 16 देशको माटोदेशको माटो कवितावाचन, लयबोध, शब्दार्थ, कविताको मूलभावकवितावाचन, लयबोध, शब्दार्थ, कविताको मूलभाव visibility
2 4 5 NEPALI 17 सबैभन्दा ठुलो भक्तसबैभन्दा ठुलो भक्त कथावाचन, कठिनशब्दार्थ, पाठको मूलभावकथावाचन, कठिनशब्दार्थ, पाठको मूलभाव visibility
2 5 5 NEPALI 17 सबैभन्दा ठुलो भक्तसबैभन्दा ठुलो भक्त अशुद्धि शोधनाशअशुद्धि शोधनाश visibility
2 6 5 NEPALI 18 परीक्षाको तयारीपरीक्षाको तयारी संवादपठन, परीक्षाको तयारीबारे जानकारी, शब्दार्थसंवादपठन, परीक्षाको तयारीबारे जानकारी, शब्दार्थ visibility
2 7 5 NEPALI 19 नर्सको जीवननर्सको जीवन पाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थपाठवाचन, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ visibility
2 8 5 NEPALI 20 राष्ट्रिय गौरवराष्ट्रिय गौरव कविताको सस्वरवाचन, कविताको मूलभावशब्दार्थकविताको सस्वरवाचन, कविताको मूलभावशब्दार्थ visibility
2 9 5 NEPALI 21 पश्‍चात्तापपश्‍चात्ताप पाठवाचन, बुद्धको शान्तिसन्देश, पाठको मूलभाव, शब्दार्थपाठवाचन, बुद्धको शान्तिसन्देश, पाठको मूलभाव, शब्दार्थ visibility
3 0 5 NEPALI 22 किताब कसरी बन्छ ?किताब कसरी बन्छ ? पाठवाचन, किताबको निर्माणको जानकारी, शब्दार्थपाठवाचन, किताबको निर्माणको जानकारी, शब्दार्थ visibility
3 1 5 NEPALI 4 किसानको रहरकिसानको रहर कविता (झ्याउरे लय)कविता (झ्याउरे लय) visibility
3 2 4 NEPALI 1 गाउँछ गीत नेपालीगाउँछ गीत नेपाली कविता वाचन र मूलभावकविता वाचन र मूलभाव visibility
3 3 4 NEPALI 1 गाउँछ गीत नेपालीगाउँछ गीत नेपाली अभ्‍यासअभ्‍यास visibility
3 4 4 NEPALI 2 धनको घमन्डधनको घमन्ड कथा वाचन र शब्दार्थकथा वाचन र शब्दार्थ visibility
3 5 4 NEPALI 2 धनको घमन्डधनको घमन्ड अभ्यासअभ्यास visibility
3 6 4 NEPALI 3 बचत गर्ने बानीबचत गर्ने बानी प्रबन्ध वाचन, शब्दार्थप्रबन्ध वाचन, शब्दार्थ visibility
3 7 4 NEPALI 3 बचत गर्ने बानीबचत गर्ने बानी अभ्यासअभ्यास visibility
3 8 4 NEPALI 4 नौलाख तारानौलाख तारा कविता वाचन, शब्दार्थ, मूलभावकविता वाचन, शब्दार्थ, मूलभाव visibility
3 9 4 NEPALI 4 नौलाख तारानौलाख तारा अभ्यासअभ्यास visibility
4 0 4 NEPALI 5 नीमको पातनीमको पात कथावाचन, शब्दार्थ, मूलभावकथावाचन, शब्दार्थ, मूलभाव visibility
4 1 4 NEPALI 5 नीमको पातनीमको पात अभ्यासअभ्यास visibility
4 2 4 NEPALI 6 बाग्मती नदीबाग्मती नदी पाठवाचन, मूलभाव, कठिन शब्दार्थपाठवाचन, मूलभाव, कठिन शब्दार्थ visibility
4 3 4 NEPALI 6 बाग्मती नदीबाग्मती नदी अभ्यासअभ्यास visibility
4 4 4 NEPALI 7 बिहेको निम्तोबिहेको निम्तो संवादवाचन शब्दार्थ अशुध्दिशोधनसंवादवाचन शब्दार्थ अशुध्दिशोधन visibility
4 5 4 NEPALI 7 बिहेको निम्तोबिहेको निम्तो अभ्यासअभ्यास visibility
4 6 4 NEPALI 8 दाजुभाइ र बुढाबादाजुभाइ र बुढाबा कथावाचन, अशुद्धिशोधन, शब्दार्थ र मूलभावकथावाचन, अशुद्धिशोधन, शब्दार्थ र मूलभाव visibility
4 7 4 NEPALI 8 दाजुभाइ र बुढाबादाजुभाइ र बुढाबा अभ्यासअभ्यास visibility
4 8 4 NEPALI 9 स्वस्थ रहौँस्वस्थ रहौँ पाठवाचन, मूलवाचन, शुध्द वाचन, शब्दार्थपाठवाचन, मूलवाचन, शुध्द वाचन, शब्दार्थ visibility
4 9 4 NEPALI 9 स्वस्थ रहौँस्वस्थ रहौँ अभ्यासअभ्यास visibility
5 0 4 NEPALI 10 बुबाको चिठीबुबाको चिठी पाठवाचन र शब्दार्थपाठवाचन र शब्दार्थ visibility
5 1 4 NEPALI 10 बुबाको चिठीबुबाको चिठी अभ्यासअभ्यास visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.