Full Name: Laxmi Tiwari लक्ष्मी तिवारी
Email: laxmi.tiwari@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 8 1 1 7 0 9
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 7 2
Introduction:

Laxmi Tiwari holds a Master Degree in Nepali and a Three-year B.Ed. from Tribhuvan University. She teaches Nepali.

लक्ष्मी तिवारीले  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मानविकी सङ्काय अन्तर्गत नेपाली विषयमा स्नातकाेत्तर तह उत्तीर्ण गर्नुभएकाे छ र  त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली विषयबाट नै शिक्षा शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत नेपाली विषयमा बि. एड गर्नुभएकाे छ । वहाँले नेपाली विषय अध्यापन गर्नुहुन्छ ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 6 NEPALI 101 गुरुगुरु व्याकरण - वर्तमान काल र यसका पक्षहरुव्याकरण - वर्तमान काल र यसका पक्षहरु visibility
2 6 NEPALI 101 गुरुगुरु व्याकरण - नाम र यसका प्रकारव्याकरण - नाम र यसका प्रकार visibility
3 6 NEPALI 101 गुरुगुरु गुरु कविता - लयबोधगुरु कविता - लयबोध visibility
4 6 NEPALI 101 गुरुगुरु भावार्थभावार्थ visibility
5 6 NEPALI 2 युक्ति सामु शक्ति टिक्दैनयुक्ति सामु शक्ति टिक्दैन वचनवचन visibility
6 6 NEPALI 2 युक्ति सामु शक्ति टिक्दैनयुक्ति सामु शक्ति टिक्दैन बुँदाटिपाेटबुँदाटिपाेट visibility
7 6 NEPALI 2 युक्ति सामु शक्ति टिक्दैनयुक्ति सामु शक्ति टिक्दैन सर्वनामसर्वनाम visibility
8 6 NEPALI 2 युक्ति सामु शक्ति टिक्दैनयुक्ति सामु शक्ति टिक्दैन सस्वरवाचनसस्वरवाचन visibility
9 6 NEPALI 3 सामाजिक सद्‍भावसामाजिक सद्‍भाव सस्‍वरवाचनसस्‍वरवाचन visibility
1 0 6 NEPALI 3 सामाजिक सद्‍भावसामाजिक सद्‍भाव विशेषण र यसका प्रकारविशेषण र यसका प्रकार visibility
1 1 6 NEPALI 4 भविष्यको योजनाभविष्यको योजना चिन्हको परिचय र प्रयोगचिन्हको परिचय र प्रयोग visibility
1 2 6 NEPALI 4 भविष्यको योजनाभविष्यको योजना सस्वरवाचनसस्वरवाचन visibility
1 3 6 NEPALI 5 भवानी भिक्षुभवानी भिक्षु सस्वरवाचनसस्वरवाचन visibility
1 4 6 NEPALI 5 भवानी भिक्षुभवानी भिक्षु क्रियापदक्रियापद visibility
1 5 6 NEPALI 5 भवानी भिक्षुभवानी भिक्षु सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तरसङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर visibility
1 6 6 NEPALI 5 भवानी भिक्षुभवानी भिक्षु जीवनी लेखन अभ्यासजीवनी लेखन अभ्यास visibility
1 7 6 NEPALI 6 खोलाखोला लय वाचन र शब्दार्थलय वाचन र शब्दार्थ visibility
1 8 6 NEPALI 6 खोलाखोला भावार्थभावार्थ visibility
1 9 6 NEPALI 7 साने र ठुलेसाने र ठुले भूतकालभूतकाल visibility
2 0 6 NEPALI 7 साने र ठुलेसाने र ठुले तार्किक प्रश्नोत्तरतार्किक प्रश्नोत्तर visibility
2 1 6 NEPALI 8 कृषिमलको प्रयोगकृषिमलको प्रयोग सस्वरवाचन शब्दार्थसस्वरवाचन शब्दार्थ visibility
2 2 6 NEPALI 8 कृषिमलको प्रयोगकृषिमलको प्रयोग करण । अकरणकरण । अकरण visibility
2 3 6 NEPALI 9 दाजुलाई चिठीदाजुलाई चिठी ढाँचा नमुना, पहिचान र सस्वरवाचनढाँचा नमुना, पहिचान र सस्वरवाचन visibility
2 4 6 NEPALI 9 दाजुलाई चिठीदाजुलाई चिठी सम्भावनार्थसम्भावनार्थ visibility
2 5 6 NEPALI 10 युमादेवीको अवतरणयुमादेवीको अवतरण सस्वरवाचनसस्वरवाचन visibility
2 6 6 NEPALI 10 युमादेवीको अवतरणयुमादेवीको अवतरण पुर्णकालीक क्रियापदपुर्णकालीक क्रियापद visibility
2 7 6 NEPALI 11 सम्पत्तिभन्दा शिक्षा ठूलो (वादविवाद)सम्पत्तिभन्दा शिक्षा ठूलो (वादविवाद) ढाँचा परिचय, सास्वरवाचनढाँचा परिचय, सास्वरवाचन visibility
2 8 6 NEPALI 11 सम्पत्तिभन्दा शिक्षा ठूलो (वादविवाद)सम्पत्तिभन्दा शिक्षा ठूलो (वादविवाद) कालहरूको अपूर्ण पक्षकालहरूको अपूर्ण पक्ष visibility
2 9 6 NEPALI 12 स्वाभिमानी मुखस्वाभिमानी मुख आज्ञार्थआज्ञार्थ visibility
3 0 6 NEPALI 12 स्वाभिमानी मुखस्वाभिमानी मुख गीत गायन, शब्दार्थगीत गायन, शब्दार्थ visibility
3 1 6 NEPALI 12 स्वाभिमानी मुखस्वाभिमानी मुख भावार्थभावार्थ visibility
3 2 6 NEPALI 13 युधिष्ठिरको परीक्षायुधिष्ठिरको परीक्षा भविष्यत् काल र पक्षहरुभविष्यत् काल र पक्षहरु visibility
3 3 6 NEPALI 13 युधिष्ठिरको परीक्षायुधिष्ठिरको परीक्षा सस्वरवाचन, शब्दार्थ, सन्देशसस्वरवाचन, शब्दार्थ, सन्देश visibility
3 4 6 NEPALI 14 लुइ पास्चरलुइ पास्चर कारक र विभक्तिकारक र विभक्ति visibility
3 5 6 NEPALI 14 लुइ पास्चरलुइ पास्चर सस्वरवाचन, शब्दार्थसस्वरवाचन, शब्दार्थ visibility
3 6 6 NEPALI 15 वातावरणको रक्षावातावरणको रक्षा सस्वरवाचन, शब्दार्थसस्वरवाचन, शब्दार्थ visibility
3 7 6 NEPALI 16 शङ्खधर शाख्वाशङ्खधर शाख्वा आदरआदर visibility
3 8 6 NEPALI 16 शङ्खधर शाख्वाशङ्खधर शाख्वा सस्वरवाचन, शब्दार्थसस्वरवाचन, शब्दार्थ visibility
3 9 6 NEPALI 17 मानिस नै देवतामानिस नै देवता विवेचनात्मक उत्तरविवेचनात्मक उत्तर visibility
4 0 6 NEPALI 17 मानिस नै देवतामानिस नै देवता सस्वरवाचन र शब्दार्थसस्वरवाचन र शब्दार्थ visibility
4 1 6 NEPALI 18 कलाको महत्त्वकलाको महत्त्व नमुना निबन्ध: मेरो जन्मभूमिनमुना निबन्ध: मेरो जन्मभूमि visibility
4 2 6 NEPALI 18 कलाको महत्त्वकलाको महत्त्व लिङ्ग परिवर्तनलिङ्ग परिवर्तन visibility
4 3 6 NEPALI 18 कलाको महत्त्वकलाको महत्त्व सस्वरवाचन र शब्दार्थसस्वरवाचन र शब्दार्थ visibility
4 4 6 NEPALI 19 प्रध्यानधापकलाई निवेदनप्रध्यानधापकलाई निवेदन पुरुष परिवर्तनपुरुष परिवर्तन visibility
4 5 6 NEPALI 19 प्रध्यानधापकलाई निवेदनप्रध्यानधापकलाई निवेदन नियमको जानकारी, सस्वरवाचननियमको जानकारी, सस्वरवाचन visibility
4 6 6 NEPALI 20 श्रीकृष्णको पराक्रमश्रीकृष्णको पराक्रम सस्वरवाचन, शब्दार्थसस्वरवाचन, शब्दार्थ visibility
4 7 6 NEPALI 20 श्रीकृष्णको पराक्रमश्रीकृष्णको पराक्रम कथा लेखनकथा लेखन visibility
4 8 4 NEPALI 11 आमाआमा कविता वाचन र शब्दार्थकविता वाचन र शब्दार्थ visibility
4 9 4 NEPALI 11 आमाआमा भावार्थभावार्थ visibility
5 0 4 NEPALI 12 बजा लौरी डाङडुङबजा लौरी डाङडुङ कथा वाचन, सन्देश र शब्दार्थकथा वाचन, सन्देश र शब्दार्थ visibility
5 1 4 NEPALI 12 बजा लौरी डाङडुङबजा लौरी डाङडुङ वचनवचन visibility
5 2 4 NEPALI 13 नरेशको यात्रानरेशको यात्रा प्रबन्ध वाचन र शब्दार्थप्रबन्ध वााचन र शब्दार्थ visibility
5 3 4 NEPALI 14 पशुपन्छी र हाम्रो कर्तव्यपशुपन्छी र हाम्रो कर्तव्य संवाद वाचन, भावार्थसंवाद वाचन, शब्दार्थ सन्देश visibility
5 4 4 NEPALI 15 प्रधानाध्यापकलाई निवेदनप्रधानाध्यापकलाई निवेदन निवेदनको परिचय, ढाचा पहिचान, सस्वरवाचन र शब्दार्थनिवेदनको परिचय, ढाचा पहिचान, सस्वरवाचन र शब्दार्थ visibility
5 5 4 NEPALI 16 पाप लाग्छपाप लाग्छ लयवाचन, शब्दार्थलयवाचन, शब्दार्थ visibility
5 6 4 NEPALI 16 पाप लाग्छपाप लाग्छ भावार्थभावार्थ visibility
5 7 4 NEPALI 16 पाप लाग्छपाप लाग्छ संयोजकसंयोजक visibility
5 8 4 NEPALI 17 पछुतोपछुतो सस्वरवाचन, शब्दार्थ र सन्देशसस्वरवाचन, शब्दार्थ र सन्देश visibility
5 9 4 NEPALI 17 पछुतोपछुतो करण अकरणकरण अकरण visibility
6 0 4 NEPALI 17 पछुतोपछुतो पुर्ण भूत र पुर्ण वर्तमानपुर्ण भूत र पुर्ण वर्तमान visibility
6 1 4 NEPALI 18 बालबालिकाका अधिकारबालबालिकाका अधिकार सस्वरवाचन शाब्दार्थसस्वरवाचन शाब्दार्थ visibility
6 2 4 NEPALI 18 बालबालिकाका अधिकारबालबालिकाका अधिकार पुरुषका प्रकारहरुपुरुषका प्रकारहरु visibility
6 3 4 NEPALI 19 लक्ष्यलक्ष्य लयवाचनलयवाचन visibility
6 4 4 NEPALI 19 लक्ष्यलक्ष्य भावार्थभावार्थ visibility
6 5 4 NEPALI 19 लक्ष्यलक्ष्य श्रुतिसमभिन्‍नार्थ शब्दश्रुतिसमभिन्‍नार्थ शब्द visibility
6 6 4 NEPALI 19 लक्ष्यलक्ष्य काल र यसका प्रकारहरुकाल र यसका प्रकारहरु visibility
6 7 4 NEPALI 20 सत्यकामको अठोटसत्यकामको अठोट सस्वरवाचन र शब्दार्थसस्वरवाचन र शब्दार्थ visibility
6 8 4 NEPALI 21 आधुनिक सञ्‍चारआधुनिक सञ्‍चार सस्वरवाचन, शब्दार्थसस्वरवाचन, शब्दार्थ visibility
6 9 10 NEPALI 1 उज्यालाे यात्रा उज्यालाे यात्रा लयवाचन?????? visibility
7 0 4 NEPALI 1 व्याकरणव्याकरण भूतकाल?????? visibility
7 1 4 NEPALI 1 व्याकरणव्याकरण वर्तमान कालको पहिचान र प्रयोग?????? visibility
7 2 4 NEPALI 1 व्याकरणव्याकरण भविष्यत् कालको पहिचान र प्रयोग चन्द्रबिन्दु र शिरबिन्दुकाे पहिचान र प्रयाेग?????? visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.