Full Name: Indira Sharmaइन्दिरा शर्मा
Email: indira.sharma@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 1 1 8 0 5 5 8
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 1 7 0
Introduction:

Indira Sharma holds a Master’s degree in Humanities and Social Sciences from Tribhuvan University, a Bachelor’s degree in Education from Mahendra Ratna campus, and a Bachelor’s degree in Humanities and Social Sciences from Patan Multiple Campus. She teaches Social Studies.

इन्दिरा शर्माले त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयअन्तर्गत ‘महेन्द्र रत्‍न क्याम्पस’ र ‘पाटन बहुमुखी क्याम्पस’ बाट क्रमश: शिक्षा शास्त्र सङ्‍कायमा स्‍नातक र मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानमा स्‍नातक गरेकी छिन् । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्‍व विद्यालयबाट मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विषयमा स्‍नातकाेत्तर तह पुरा गरेकी छिन् । उनले माध्यमिक तहमा सामाजिक विषय अध्यापन गर्छिन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र विकासविकास visibility
2 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र विकास क्षेत्रविकास क्षेत्र visibility
3 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र विकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्यविकास क्षेत्रको महत्‍त्‍व र सङ्‍घीय राज्य visibility
4 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र खाने पानीखाने पानी visibility
5 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र ऊर्जाऊर्जा visibility
6 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र जनशक्तिजनशक्ति visibility
7 8 SOCIAL STUDIES 1 हामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्रहामी, हाम्रो समुदाय र राष्ट्र नेपाालमा विकास आयोजनानेपाालमा विकास आयोजना visibility
8 8 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता नेेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलननेेपालका सामाजिक परम्परा र प्रचलन visibility
9 8 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता नेपालमा प्रचलित धर्महरूनेपालमा प्रचलित धर्महरू visibility
1 0 8 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता सुन्दर फुलबारी नेपालसुन्दर फुलबारी नेपाल visibility
1 1 8 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता राष्ट्रिय सम्पदाराष्ट्रिय सम्पदा visibility
1 2 8 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यताहाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यता अन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्वअन्तर्राष्‍ट्रिय व्यक्तित्व visibility
1 3 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्याहरूसामाजिक समस्याहरू visibility
1 4 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान भ्रष्‍टाचारभ्रष्‍टाचार visibility
1 5 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान लागु पदार्थ दुर्वेसनलागु पदार्थ दुर्वेसन visibility
1 6 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान द्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापनद्वन्द र त्यस्का व्यवस्थापन visibility
1 7 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान दिगो विकासदिगो विकास visibility
1 8 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सुशासनसुशासन visibility
1 9 8 SOCIAL STUDIES 3 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान अन्‍तर्राष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाहरुअन्‍तर्राष्‍ट्रिय सङ्‌घ संस्थाहरु visibility
2 0 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना सामाजिक नियमसामाजिक नियम visibility
2 1 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना मानव अधिकारमानव अधिकार visibility
2 2 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना महिला अधिकारमहिला अधिकार visibility
2 3 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना समावेशीकरणसमावेशीकरण visibility
2 4 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना नेेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरूनेेपालमा समावेशीकरणका प्रावधानहरू visibility
2 5 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना हाम्रो संविधानका विशेषताहरूहाम्रो संविधानका विशेषताहरू visibility
2 6 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना नागरिक दायित्‍वनागरिक दायित्‍व visibility
2 7 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना व्यवस्थापिकाव्यवस्थापिका visibility
2 8 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना कार्यपालिकाकार्यपालिका visibility
2 9 8 SOCIAL STUDIES 4 नागरिक चेतनानागरिक चेतना न्यायपलिकान्यायपलिका visibility
3 0 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी ऋतु परिवर्तनऋतु परिवर्तन visibility
3 1 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी मौसम र हावापानीमौसम र हावापानी visibility
3 2 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी धरातलको तापक्रममा प्रभाव पार्ने तत्‍त्वहरूधरातलको तापक्रममा प्रभाव पार्ने तत्‍त्वहरू visibility
3 3 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी जलवायु परिवर्तनजलवायु परिवर्तन visibility
3 4 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी अक्षांश र देशान्तरको प्रभावअक्षांश र देशान्तरको प्रभाव visibility
3 5 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नेपालका जिल्ला र अञ्चलनेपालका जिल्ला र अञ्चल visibility
3 6 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नेपाालको नक्सानेपाालको नक्सा visibility
3 7 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी भूकम्पभूकम्प visibility
3 8 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी हावाहुरीहावाहुरी visibility
3 9 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी अफ्रिका महादेशअफ्रिका महादेश visibility
4 0 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी उत्तर अमेरिकाउत्तर अमेरिका visibility
4 1 8 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी दक्षिण अमेरिकादक्षिण अमेरिका visibility
4 2 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत नेपाालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागितानेपाालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता visibility
4 3 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत नेपालको एकीकरणनेपालको एकीकरण visibility
4 4 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्यएकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य visibility
4 5 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटना क्रमसुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटना क्रम visibility
4 6 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत राणा कालीन राजनीतिक क्रियाकलापराणा कालीन राजनीतिक क्रियाकलाप visibility
4 7 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत राणा कालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरुराणा कालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरु visibility
4 8 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत २००७ सालपछिको प्रमुख राजनीतिक घटना क्रम र उपलब्धि२००७ सालपछिको प्रमुख राजनीतिक घटना क्रम र उपलब्धि visibility
4 9 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत ग्रिस र रोमको सभ्यताग्रिस र रोमको सभ्यता visibility
5 0 8 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो विगतहाम्रो विगत पुनर्जागरणपुनर्जागरण visibility
5 1 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप पर्यटन उद्‍योगपर्यटन उद्‍योग visibility
5 2 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप वैदेशिक व्यापारवैदेशिक व्यापार visibility
5 3 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप मुद्रामुद्रा visibility
5 4 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप बैँकबैँक visibility
5 5 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप वस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्‌धिवस्तुको मूल्य निर्धारण र मूल्य वृद्‌धि visibility
5 6 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप पुँजी निर्माण र सहकारितापुँजी निर्माण र सहकारिता visibility
5 7 8 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो अार्थिक क्रियाकलापहाम्रो अार्थिक क्रियाकलाप नेपालमा रोजगारीको अवस्थानेपालमा रोजगारीको अवस्था visibility
5 8 8 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग हाम्रा मित्र राष्‍ट्रहरुहाम्रा मित्र राष्‍ट्रहरु visibility
5 9 8 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र यसका अङ्‌गहरुसयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र यसका अङ्‌गहरु visibility
6 0 8 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग सयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र नेपालसयुक्त राष्‍ट्र सङ्‌घ र नेपाल visibility
6 1 8 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग कूटनीतिक नियोगकूटनीतिक नियोग visibility
6 2 8 SOCIAL STUDIES 8 हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोगहाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग अन्तर्राष्‍ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको योगदानअन्तर्राष्‍ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको योगदान visibility
6 3 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसाङ्‍ख्यिकीको अवधारणाजनसाङ्‍ख्यिकीको अवधारणा visibility
6 4 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसाङ्‍ख्यिक आधारभूत मापनजनसाङ्‍ख्यिक आधारभूत मापन visibility
6 5 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था मृत्यु र बसाँइ सराइमृत्यु र बसाँइ सराइ visibility
6 6 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था जनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरूजनसङ्ख्या परिवर्तनका निर्धारकहरू visibility
6 7 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था नेपालको जनसङ्‍ख्या बनोटनेपालको जनसङ्‍ख्या बनोट visibility
6 8 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था नेपालमा जनसंख्या वितरणनेपालमा जनसंख्या वितरण visibility
6 9 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था नेपालमा आन्तरिक र बाह्‍य बसाइँ सराइनेपालमा आन्तरिक र बाह्‍य बसाइँ सराइ visibility
7 0 8 SOCIAL STUDIES 9 जनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्थाजनसङ्‌ख्याको परिचय र जनसाङ्‌ख्यिक अवस्था विश्‍वमा जनसङ्‍ख्याको आकार र वृद्‌धि दरविश्‍वमा जनसङ्‍ख्याको आकार र वृद्‌धि दर visibility
7 1 8 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन जनसङ्‍ख्‍या र गुणस्तरीय जीवनजनसङ्‍ख्‍या र गुणस्तरीय जीवन visibility
7 2 8 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन जनसङ्‍ख्‍या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरूजनसङ्‍ख्‍या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरू visibility
7 3 8 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन नेेपालमा जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरूनेेपालमा जनसङ्‍ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरू visibility
7 4 8 SOCIAL STUDIES 10 जनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापनजनसङ्‌ख्या वृद्‌धि र व्यवस्थापन अन्तर्राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूको भूमिकाअन्तर्राष्ट्रिय सङ्‍घ संस्थाहरूको भूमिका visibility
7 5 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज समाजको उत्पति र यसको आवश्यकतासमाजको उत्पति र यसको आवश्यकता visibility
7 6 7 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समाजहामी र हाम्रो समाज समाजको विकास क्रमसमाजको विकास क्रम visibility
7 7 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज INTRODUCTION TO COMMUNITY AND SOCIETYसमाज र समुदायको परिचय visibility
7 8 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज ORIGIN AND FORMATION OF SOCIETYसमाज निर्माणका आधारहरु visibility
7 9 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज INFRASTRUCTURE OF DEVELOPMENT : EDUCATIONविकासको पूर्वाधार : शिक्षा visibility
8 0 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR FESTIVALSहाम्रो चाडपर्वहरु visibility
8 1 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR NATIONAL IDENTITIESहाम्रो राष्ट्रिय गोैरव visibility
8 2 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता RESPECT TO DIVERSITYविविधताको सम्मान visibility
8 3 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR CULTURAL HERITAGESहाम्रा सान्सक्रितिक सम्पदाहरु visibility
8 4 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR RELIGIOUS HERITAGESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता visibility
8 5 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान AGAINST DISCRIMINATIONभेदभाव नगरौँ visibility
8 6 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान SOCIAL PROBLEMSसामाजिक समस्या visibility
8 7 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान SOCIAL EVILSसामाजिक विक्रिति visibility
8 8 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान SOLUTIONS TO THE SOCIAL PROBLEMSसामाजिक समस्या समाधान visibility
8 9 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान LET'S UNDERSTAND EACH OTHERएक अर्कालाई बुझौँ visibility
9 0 6 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS & SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान PEACE ESTABLISHMENTशान्ति स्थापना visibility
9 1 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना INTRODUCTION TO THE CITIZENनागरिकको परिचय visibility
9 2 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना RIGHTS OF CITIZENनाागरिक अधिकार visibility
9 3 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना DUTIES OF CITIZENनागरिकको कर्तव्य visibility
9 4 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना RIGHT TO INFORMATIONसूचनाको हक visibility
9 5 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना TRAFFIC RULESट्राफिक नियमको पालना गरोै visibility
9 6 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना NATION AND NATIONALITYराष्ट्र र राष्ट्रियता visibility
9 7 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLICसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणत‍‍न्‍‍त्र visibility
9 8 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी INTRODUCTION TO OUR EARTHहाम्रो पृथ्वीको परिचय visibility
9 9 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी LOCATION, BORDER AND AREA OF NEPALनेपालको अवस्थिति सिमाना र क्षेत्रफल visibility
1 0 0 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी SOCIAL LIFE OF NEPALनेपालको सामाजिक जनजीवन visibility
1 0 1 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी MAP WORKनेेपालको नक्सा कार्य visibility
1 0 2 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी CONTINENT OF ASIAएसिया माहादेश visibility
1 0 3 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी CLIMATE CHANGEजलवायु परिवर्तन visibility
1 0 4 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी DISASTER MANAGEMENTविपत व्यवस्थापन visibility
1 0 5 6 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो प्रिथ्वी LONGITUDE AND LATITUDELONGITUDE AND LATITUDE visibility
1 0 6 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत KATHMANDU VALLEYकाठमाडौँ उपत्यका visibility
1 0 7 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत POLITICAL STATUS OF ANCIENT NEPALप्राचीन नेपालको राजनैतिक अवस्था visibility
1 0 8 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत ECONOMIC AND SOCIAL CONDITION OF ANCIENT NEPALप्राचीन नेेपालको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था visibility
1 0 9 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत ART AND CULTURE OF ANCIENT NEPALप्राचीन नेपालको कला र संस्कृति visibility
1 1 0 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत THE INDUS VALLEY CIVILIZATIONसिन्धु उपत्यकाको सभ्यता visibility
1 1 1 6 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत THE NILE VALLEY CIVILIZATIONनाइल नदीको सभ्यता visibility
1 1 2 6 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप INTRODUCTION TO ECONOMIC ACTIVITIESआर्थिक क्रियाकलापको परिचय visibility
1 1 3 6 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप AGRICULTURAL ACTIVITIESकृषि क्रियाकलाप visibility
1 1 4 6 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप PRESENT STATE OF AGRICULTURE IN NEPAL AND ITS IMPORTANCEनेपालमा कृषिको महत्तव र वर्तमान अवस्था visibility
1 1 5 6 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप SERVICE SECTOR AS ECONOMIC ACTIVITY AND ITS PRESENT CONDITIONआर्थिक क्रियाकलापको रूपमा सेवा र यसको वर्तमान अवस्था visibility
1 1 6 6 SOCIAL STUDIES 8 OUR INTERNATIONAL RELATIONSHIP AND SUPPORTहाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग INTERNATIONAL RELATIONS OF NEPALनेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध visibility
1 1 7 6 SOCIAL STUDIES 8 OUR INTERNATIONAL RELATIONSHIP AND SUPPORTहाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग INTRODUCTION TO SAARCसार्कको परिचय visibility
1 1 8 6 SOCIAL STUDIES 8 OUR INTERNATIONAL RELATIONSHIP AND SUPPORTहाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग OBJECTIVES, IMPORTANCE AND NEED OF SAARCसार्कको उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व visibility
1 1 9 6 SOCIAL STUDIES 8 OUR INTERNATIONAL RELATIONSHIP AND SUPPORTहाम्रो अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सहयोग SAARC AND NEPALसार्क र नेपाल visibility
1 2 0 6 SOCIAL STUDIES 9 INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS CONDITIONSजनसङ्ख्याको परिचय र जनसङख्यिक अवस्था INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS IMPORTANCEजनसङ्ख्याको परिचय र महत्व visibility
1 2 1 6 SOCIAL STUDIES 9 INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS CONDITIONSजनसङ्ख्याको परिचय र जनसङख्यिक अवस्था ELEMENTS OF POPULATIONजनसङख्यिक तत्वहरु visibility
1 2 2 6 SOCIAL STUDIES 9 INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS CONDITIONSजनसङ्ख्याको परिचय र जनसङख्यिक अवस्था POPULATION AND ITS RELATION WITH OTHER SUBJECTSजनसङ्ख्या र अन्य विषयको सम्बन्ध visibility
1 2 3 6 SOCIAL STUDIES 9 INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS CONDITIONSजनसङ्ख्याको परिचय र जनसङख्यिक अवस्था SIZE OF POPULATION OF OUR COUNTRYजनसङ्ख्याको आकार visibility
1 2 4 6 SOCIAL STUDIES 9 INTRODUCTION TO POPULATION AND ITS CONDITIONSजनसङ्ख्याको परिचय र जनसङख्यिक अवस्था COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF POPULATIONजनसङ्ख्याको बनोट र वितरण visibility
1 2 5 6 SOCIAL STUDIES 10 POPULATION GROWTH AND ITS MANAGEMENTजनसङ्ख्या वृद्धि र व्यवस्थापन POPULATION GROWTH AND ITS EFFECTSजनसङ्ख्या वृद्धि र यसको असर visibility
1 2 6 6 SOCIAL STUDIES 10 POPULATION GROWTH AND ITS MANAGEMENTजनसङ्ख्या वृद्धि र व्यवस्थापन INTRODUCTION AND IMPORTANCE OF POPULATION MANAGEMENTजनसङ्ख्या व्यवस्थापनको परिचय र महत्व visibility
1 2 7 6 SOCIAL STUDIES 10 POPULATION GROWTH AND ITS MANAGEMENTजनसङ्ख्या वृद्धि र व्यवस्थापन PROBLEMS OF POPULATION MANAGEMENT AND ITS SOLUTIONSजनसङ्ख्या व्यवस्थापनका समस्याहरु र उपायहरु visibility
1 2 8 6 SOCIAL STUDIES 10 POPULATION GROWTH AND ITS MANAGEMENTजनसङ्ख्या वृद्धि र व्यवस्थापन ROLE OF LOCAL ORGANIZATIONS IN POPULATION MANAGEMENTजनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा स्थानीय सङ्घसंस्थाका भूमिका visibility
1 2 9 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज OUR VDCहाम्रो गाँउपालिका visibility
1 3 0 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज OUR METROPOLITAN हाम्रो नगरपालिका visibility
1 3 1 6 SOCIAL STUDIES 1 WE AND OUR COMMUNITYहामी र हाम्रो समाज INFRASTRUCTURE OF DEVELOPMENT : HEALTHविकासको पूर्वाधार : स्वास्थ visibility
1 3 2 6 SOCIAL STUDIES 2 OUR SOCIAL NORMS AND VALUESहाम्रो सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR NATIONAL PERSONALITIESहाम्रा राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरु visibility
1 3 3 6 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC SENSEनागरिक चेतना OUR CONSTITUTIONहाम्रो संविधान visibility
1 3 4 4 SOCIAL STUDIES 1 ME, MY FAMILY AND NEIGHBOURHOODआफू, आफ्‍ना परिवार र छरछिमेक MY NEIGHBOURSमेरा टोल छिमेकीहरु visibility
1 3 5 4 SOCIAL STUDIES 1 ME, MY FAMILY AND NEIGHBOURHOODआफू, आफ्‍ना परिवार र छरछिमेक OCCUPATIONAL TOOLSपेसागत सामान visibility
1 3 6 4 SOCIAL STUDIES 1 ME, MY FAMILY AND NEIGHBOURHOODआफू, आफ्‍ना परिवार र छरछिमेक USE AND CARE OFOCCUPATIONAL TOOLSपेेसागत सामानको प्रयोग र सुरक्षा visibility
1 3 7 4 SOCIAL STUDIES 1 ME, MY FAMILY AND NEIGHBOURHOODआफू, आफ्‍ना परिवार र छरछिमेक MUTUAL HELP WITH NEIGHBORSछिमेकीसँगको आपसी सहयोग visibility
1 3 8 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR SENIORSहाम्रा मान्‍यजनहरु visibility
1 3 9 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता IMPORTANCE OF BIRTHPLACEजन्मस्थलको महत्व visibility
1 4 0 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR RITUALS AND FESTIVALSहाम्रा संस्कार र चाडपर्व visibility
1 4 1 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता OUR LANGUAGES AND COSTUMESहाम्रो भाषा र भेषभुषा visibility
1 4 2 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता HOW GOOD IS MY PLACE!कति राम्रो मेरो ठाउँ visibility
1 4 3 4 SOCIAL STUDIES 2 OUR TRADITION AND SOCIAL VALUESहाम्रो परम्परा, सामाजिक मुल्य र मान्यता IDEAL PEOPLE IN OUR DISTRICTहाम्रो जिल्लाका राम्रो काम गर्ने व्यक्तिहरु visibility
1 4 4 4 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान LET US HELPहामी सहयोग गरौँ visibility
1 4 5 4 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान ROLE OF SOCIAL INSTITUTIONSसामाजिक सङ्‌‌संस्थाको काम visibility
1 4 6 4 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान WAYS TO ELIMINATE SOCIAL EVILSसामाजिक कुरिती हटाउने उपायहरु visibility
1 4 7 4 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान SETTLEMENT OF QUARRELझगडाको समाधान visibility
1 4 8 4 SOCIAL STUDIES 3 SOCIAL PROBLEMS AND SOLUTIONSसामाजिक समस्या र समाधान SOCIAL EVILSसेामाजिक कुरितिहरु visibility
1 4 9 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना OUR CULTURAL HERITAGEहाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा visibility
1 5 0 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना NATURAL RESOURCESप्राकृतिक सम्पदा visibility
1 5 1 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना OUR RIGHTSहाम्रो अधिकार visibility
1 5 2 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना RURAL MUNICIPALITYगाउँपालिका visibility
1 5 3 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना MUNICIPALITYनगरपालिका visibility
1 5 4 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना CLEANING OF PUBLIC PLACESसार्वजनिक ठाउँको सरसफाइ visibility
1 5 5 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना EQUAL TREATMENTसमान व्यवहार visibility
1 5 6 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना TRAFFIC RULESट्राफिक नियम visibility
1 5 7 4 SOCIAL STUDIES 4 CIVIC AWARENESSनागरिक चेतना PARTICIPATION OF CHILDRENबाल सहभागीता visibility
1 5 8 4 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो पृथ्वी ORIGIN OF THE EARTHपृथ्वीको उत्पत्ती visibility
1 5 9 4 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो पृथ्वी KANCHANPUR DISTRICT ON A MAPनक्सामा कञ्‍चनपुर जिल्ला visibility
1 6 0 4 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो पृथ्वी STRUCTURE OF THE EARTHपृथ्वीको बनोट visibility
1 6 1 4 SOCIAL STUDIES 5 OUR EARTHहाम्रो पृथ्वी OUR NEIGHBORING COUNTRY, INDIAहाम्रो छिमेकी देश भारत visibility
1 6 2 4 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत HOW NEPAL DERIVED ITS NAMEनेपाल नाम कसरी रह्‍यो visibility
1 6 3 4 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत OUR BRAVE MARTYRSहाम्रा विर सहिदहरु visibility
1 6 4 4 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत OUR HISTORICAL HERITAGESहाम्रो ऐतिहासिक सम्पदा visibility
1 6 5 4 SOCIAL STUDIES 6 OUR HISTORYहाम्रो विगत SEARCH OF MARTYRS AND RESPECTसहिदको खोजी र सम्मान visibility
1 6 6 4 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक क्रियाकलाप PRODUCT OF OUR PROVINCESहाम्रो विकास क्षैत्रको उत्पादन visibility
1 6 7 4 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक क्रियाकलाप OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक गतिविधि visibility
1 6 8 4 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक क्रियाकलाप SAVING NATURE ECONOMIC HABITमितव्ययी हुने बानी visibility
1 6 9 4 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक क्रियाकलाप RESPECT OF WORKकामको सम्मान visibility
1 7 0 4 SOCIAL STUDIES 7 OUR ECONOMIC ACTIVITIESहााम्रो आर्थिक क्रियाकलाप WORKING HABITकाम गर्ने बानी visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.