Full Name: Bibek Adhikariविवेक अधिकारी
Email: bibek.adhikari@sifal.deerwalk.edu.np
Contact: 9 8 4 0 0 5 9 0 1 0
Status: Current Instructor
Total Number of Classes: 2 6 7
Introduction:

Bibek Adhikari is currently pursuing his Master's Degree in English Literature from R.R. Campus, Tribhuvan University. He teaches English.

विवेक अधिकारीले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी र समाजशास्त्र / मानवशास्त्रमा स्‍नातक तह पुरा गरेका छन् तथा आर. आर. क्याम्पस, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजीमा स्नाकोत्तर गरिरहेका छन् । उनले अङ्ग्रेजी विषय अध्यापन गर्छन् ।

All Classes


S.N Grade Subject Unit Number Unit Name Chapter Title View
1 9 SCIENCE 10017 ADAPTATION OF ORGANISMजीवहरुको अनुकूलता ADAPTATION OF ORGANISM - TERRESTRIAL AND AQUATIC ADAPTIONजीवहरुको अनुकूलता - जमिनमा र जलीय अनुकूलता visibility
2 9 SCIENCE 10017 ADAPTATION OF ORGANISMजीवहरुको अनुकूलता ADAPTATION OF ORGANISM - BACTERIAजीवहरुको अनुकूलता - ब्याक्टेरिया visibility
3 9 SCIENCE 10017 ADAPTATION OF ORGANISMजीवहरुको अनुकूलता ADAPTATION OF ORGANISM - VIRUSजीवहरुको अनुकूलता - भाइरस visibility
4 9 SCIENCE 10017 ADAPTATION OF ORGANISMजीवहरुको अनुकूलता ADAPTATION OF ORGANISM - FUNGI AND PROTOZOAजीवहरुको अनुकूलता - फन्जाई र प्रोटोजोअा visibility
5 9 SCIENCE 11008 SYSTEMप्रणाली SKELETAL SYSTEM - STRUCTURE OF BONES, TYPES OF BONES AND ITS FUNCTIONSअस्थि पञ्जर प्रणाली - हाडको बनावट, प्रकार र कार्यहरु visibility
6 9 SCIENCE 11008 SYSTEMप्रणाली SKELETAL SYSTEM - AXIAL SKELETON AND SKULLअस्थि पञ्जर प्रणाली - एक्जियल स्केलेटन र खप्परको हाड visibility
7 9 SCIENCE 11008 SYSTEMप्रणाली SKELETAL SYSTEM - AXIAL SKELETON - VERTEBRAL COLUMN AND THORACIC CAGEअस्थि पञ्जर प्रणाली - एक्जियल स्केलेटन - डँडाल्नु र छातीको हाड visibility
8 9 SCIENCE 11008 SYSTEMप्रणाली SKELETAL SYSTEM - APPENDICULAR SKELETONअस्थि पञ्जर प्रणाली - एपेन्डिकुलर स्केलेटन visibility
9 9 SCIENCE 21000 EVOLUTIONक्रम विकास EVOLUTION - LAMARKISM AND ITS CRITICISMक्रम विकास - लेमार्कको सिद्‌धान्त र यसको अालोचना visibility
1 0 9 SCIENCE 21000 EVOLUTIONक्रम विकास EVOLUTION - DARWANISM AND ITS CRITICISMक्रम विकास - ढार्विनको सिद्‌धान्त र यसको अालोचना visibility
1 1 9 MATHEMATICS 3 COMMISSION AND DIVIDENDकमिसन COMMISSIONकमिसन तथा कर - कमिसन visibility
1 2 9 MATHEMATICS 3 COMMISSION AND DIVIDENDकमिसन COMMISSION AND TAX - DIVIDENDकमिसन तथा कर - लाभांश visibility
1 3 9 MATHEMATICS 5 MENSURATION ( AREA)नाप (क्षेत्रफल) AREA OF FOUR WALLS AND CEILINGचार भित्ता, भुइँ र सिलिङको क्षेत्रफल visibility
1 4 9 MATHEMATICS 111 QUADRATIC EQUATIONवर्ग समीकरण SOLUTION OF QUADRATIC EQUATION BY METHOD OF FACTORIZATIONखण्डीकरण विधिद्वारा वर्ग समीकरणको हल visibility
1 5 9 MATHEMATICS 111 QUADRATIC EQUATIONवर्ग समीकरण SOLUTION OF QUADRATIC EQUATION BY THE METHOD OF COMPLETING SQUAREवर्ग पुरा गरेर वर्ग समीकरणको हल visibility
1 6 9 MATHEMATICS 111 QUADRATIC EQUATIONवर्ग समीकरण SOLUTION OF QUADRATIC EQUATION BY USING FORMULAसूत्र प्रयोग गरेर वर्ग समीकरणको हल visibility
1 7 9 MATHEMATICS 15 CONSTRUCTIONरचना CONSTRUCTION OF QUADRILATERALSचतुर्भुजहरुको रचना visibility
1 8 9 ENGLISH 1010 INTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMSINTERPRATING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS HOW TO INTERPRET GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMSHOW TO INTERPRET GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS visibility
1 9 9 ENGLISH 1010 INTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMSINTERPRATING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS INTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS - READING TESTINTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS - READING TEST visibility
2 0 9 ENGLISH 1010 INTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMSINTERPRATING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS INTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS - EXERCISEINTERPRETING GRAPHS, CHARTS AND DIAGRAMS - EXERCISE visibility
2 1 9 ENGLISH 1014 ASKING FOR PERMISSIONASKING FOR PERMISSION ASKING FOR PERMISSIONASKING FOR PERMISSION visibility
2 2 8 MATHEMATICS 10 ALGEBRAIC EXPRESSIONबीजीय अभिव्यञ्‍जकहरू ALGEBRAIC EXPRESSION - POLYNOMIAL AND MULTIPLICATION OF POLYNOMIALबीजीय अभिव्यञ्‍जकहरू - बहुपदीय अभिव्यञ्जक र बहुपदीय अभिव्यञ्जकहरुको गुणन visibility
2 3 8 ENGLISH 1 TRAVELOGUETRAVELOGUE READING - A MEMORABLE JOURNEY FROM TERAI TO THE HILLREADING - A MEMORABLE JOURNEY FROM TERAI TO THE HILL visibility
2 4 8 ENGLISH 1 TRAVELOGUETRAVELOGUE GRAMMAR - ARTICLESGRAMMAR - ARTICLES visibility
2 5 8 ENGLISH 1 TRAVELOGUETRAVELOGUE SPEAKING - ASKING FOR DIRECTIONSSPEAKING - ASKING FOR DIRECTIONS visibility
2 6 8 ENGLISH 1 TRAVELOGUETRAVELOGUE WRITING A PERSONAL LETTERWRITING A PERSONAL LETTER visibility
2 7 8 ENGLISH 2 AN EXPEDITIONAN EXPEDITION READING - A VISIT TO GODAWARIREADING - A VISIT TO GODAWARI visibility
2 8 8 ENGLISH 2 AN EXPEDITIONAN EXPEDITION GRAMMAR - OBLIGATIONSGRAMMAR - OBLIGATIONS visibility
2 9 8 ENGLISH 2 AN EXPEDITIONAN EXPEDITION GIVING DIRECTIONSGIVING DIRECTIONS visibility
3 0 8 ENGLISH 2 AN EXPEDITIONAN EXPEDITION WRITING - PREPARING A LEAFLETWRITING - PREPARING A LEAFLET visibility
3 1 8 ENGLISH 3 BUSSINESS AND COMMERCEBUSSINESS AND COMMERCE READING - AN INTERVIEW WITH A LOCAL BUSINESSPERSONREADING - AN INTERVIEW WITH A LOCAL BUSINESSPERSON visibility
3 2 8 ENGLISH 3 BUSSINESS AND COMMERCEBUSSINESS AND COMMERCE GRAMMAR - THE PRESENT TENSEGRAMMAR - THE PRESENT TENSE visibility
3 3 8 ENGLISH 3 BUSSINESS AND COMMERCEBUSSINESS AND COMMERCE SPEAKING - MAKING REQUESTS AND RESPONDINGSPEAKING - MAKING REQUESTS AND RESPONDING visibility
3 4 8 ENGLISH 3 BUSSINESS AND COMMERCEBUSSINESS AND COMMERCE HOW TO WRITE A DIARYHOW TO WRITE A DIARY visibility
3 5 8 ENGLISH 3 BUSSINESS AND COMMERCEBUSSINESS AND COMMERCE POETRY - MONEYPOETRY - MONEY visibility
3 6 8 ENGLISH 4 BIOGRAPHYBIOGRAPHY READING - BIOGRAPHYREADING - BIOGRAPHY visibility
3 7 8 ENGLISH 4 BIOGRAPHYBIOGRAPHY GRAMMAR - RELATIVE CLAUSESGRAMMAR - RELATIVE CLAUSES visibility
3 8 8 ENGLISH 4 BIOGRAPHYBIOGRAPHY SPEAKING - DESCRIBING A PERSONSPEAKING - DESCRIBING A PERSON visibility
3 9 8 ENGLISH 4 BIOGRAPHYBIOGRAPHY WRITING - HOW TO WRITE A CVWRITING - HOW TO WRITE A CV visibility
4 0 8 ENGLISH 5 FESTIVALSFESTIVALS READING - HOLIREADING - HOLI visibility
4 1 8 ENGLISH 5 FESTIVALSFESTIVALS GRAMMAR - PREPOSITIONSGRAMMAR - PREPOSITIONS visibility
4 2 8 ENGLISH 5 FESTIVALSFESTIVALS SPEAKING - CONDITIONALSSPEAKING - CONDITIONALS visibility
4 3 8 ENGLISH 5 FESTIVALSFESTIVALS WRITING - HOW TO WRITE A PARAGRAPHWRITING - HOW TO WRITE A PARAGRAPH visibility
4 4 8 ENGLISH 6 TECHNOLOGYTECHNOLOGY READING - TECHNOLOGYREADING - TECHNOLOGY visibility
4 5 8 ENGLISH 6 TECHNOLOGYTECHNOLOGY GRAMMAR - CAUSATIVE VERBSGRAMMAR - CAUSATIVE VERBS visibility
4 6 8 ENGLISH 6 TECHNOLOGYTECHNOLOGY SPEAKING - GIVING ADVICESSPEAKING - GIVING ADVICES visibility
4 7 8 ENGLISH 6 TECHNOLOGYTECHNOLOGY WRITING - SERVICESWRITING - SERVICES visibility
4 8 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM JOURNALISM - READING - THE BRIGHT POSTJOURNALISM - READING - THE BRIGHT POST visibility
4 9 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM GRAMMAR - REPORTED SPEECHGRAMMAR - REPORTED SPEECH visibility
5 0 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM SPEAKING - A TELEPHONE CONVERSATIONSPEAKING - A TELEPHONE CONVERSATION visibility
5 1 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM WRITING - WRITING A CONDOLENCEWRITING - WRITING A CONDOLENCE visibility
5 2 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM WRITING - HOW TO WRITE A NEWS REPORTWRITING - HOW TO WRITE A NEWS REPORT visibility
5 3 8 ENGLISH 7 JOURNALISMJOURNALISM POEM - NOT EVERYONEPOEM - NOT EVERYONE visibility
5 4 8 ENGLISH 8 DANGERS OF JUNK FOODDANGERS OF JUNK FOOD READING - DANGERS OF JUNK FOODREADING - DANGERS OF JUNK FOOD visibility
5 5 8 ENGLISH 8 DANGERS OF JUNK FOODDANGERS OF JUNK FOOD GRAMMAR - THE CONDITIONALSGRAMMAR - THE CONDITIONALS visibility
5 6 8 ENGLISH 8 DANGERS OF JUNK FOODDANGERS OF JUNK FOOD SPEAKING - THE ART OF DEBATINGSPEAKING - THE ART OF DEBATING visibility
5 7 8 ENGLISH 8 DANGERS OF JUNK FOODDANGERS OF JUNK FOOD WRITING - WRITING A PERSONAL LETTERWRITING - WRITING A PERSONAL LETTER visibility
5 8 8 ENGLISH 8 DANGERS OF JUNK FOODDANGERS OF JUNK FOOD POETRY - IF PIGS COULD FLYPOETRY - IF PIGS COULD FLY visibility
5 9 8 ENGLISH 9 MORAL STORIESMORAL STORIES READING - MORAL LESSONREADING - MORAL LESSON visibility
6 0 8 ENGLISH 9 MORAL STORIESMORAL STORIES GRAMMAR - THE PAST TENSEGRAMMAR - THE PAST TENSE visibility
6 1 8 ENGLISH 9 MORAL STORIESMORAL STORIES SPEAKING - ADJECTIVES AND ADVERBSSPEAKING - ADJECTIVES AND ADVERBS visibility
6 2 8 ENGLISH 9 MORAL STORIESMORAL STORIES WRITING - WRITING A SHORT STORYWRITING - WRITING A SHORT STORY visibility
6 3 8 ENGLISH 10 HABITS AND BEHAVIOURHABITS AND BEHAVIOUR READING - GOOD HABITREADING - GOOD HABIT visibility
6 4 8 ENGLISH 10 HABITS AND BEHAVIOURHABITS AND BEHAVIOUR GRAMMAR - PREFERENCES AND LIKELIHOODGRAMMAR - PREFERENCES AND LIKELIHOOD visibility
6 5 8 ENGLISH 10 HABITS AND BEHAVIOURHABITS AND BEHAVIOUR WRITING-WRITING ABOUT A PROFESSIONWRITING-WRITING ABOUT A PROFESSION visibility
6 6 8 ENGLISH 11 GAMES AND SPORTSGAMES AND SPORTS READING - GAMES AND SPORTSREADING - GAMES AND SPORTS visibility
6 7 8 ENGLISH 11 GAMES AND SPORTSGAMES AND SPORTS GRAMMAR - SUBJECT VERB AGREEMENTGRAMMAR - SUBJECT VERB AGREEMENT visibility
6 8 8 ENGLISH 11 GAMES AND SPORTSGAMES AND SPORTS SPEAKING- LIKES/DISLIKESSPEAKING- LIKES/DISLIKES visibility
6 9 8 ENGLISH 11 GAMES AND SPORTSGAMES AND SPORTS WRITING ABOUT HOBBIESWRITING ABOUT HOBBIES visibility
7 0 8 ENGLISH 12 DISTRICT PROFILEDISTRICT PROFILE GAMES AND SPORTSGAMES AND SPORTS visibility
7 1 8 ENGLISH 12 DISTRICT PROFILEDISTRICT PROFILE GRAMMAR - CONNECTIVESGRAMMAR - CONNECTIVES visibility
7 2 8 ENGLISH 12 DISTRICT PROFILEDISTRICT PROFILE SPEAKING AND WRITINGSPEAKING AND WRITING visibility
7 3 8 ENGLISH 13 CHILDHOOD MEMORIESCHILDHOOD MEMORIES READING - CHILDHOOD MEMORIESREADING - CHILDHOOD MEMORIES visibility
7 4 8 ENGLISH 13 CHILDHOOD MEMORIESCHILDHOOD MEMORIES GRAMMAR - THE HABITUAL PASTGRAMMAR - THE HABITUAL PAST visibility
7 5 8 ENGLISH 13 CHILDHOOD MEMORIESCHILDHOOD MEMORIES WRITING - WRITING ABOUT HABITSWRITING - WRITING ABOUT HABITS visibility
7 6 8 ENGLISH 14 GRAPHS AND CHARTSGRAPHS AND CHARTS READING - GRAPHS AND CHARTSREADING - GRAPHS AND CHARTS visibility
7 7 8 ENGLISH 14 GRAPHS AND CHARTSGRAPHS AND CHARTS GRAMMAR - QUESTION TAGSGRAMMAR - QUESTION TAGS visibility
7 8 8 ENGLISH 14 GRAPHS AND CHARTSGRAPHS AND CHARTS WRITING - INTERPRETING TABLES AND CHARTSWRITING - INTERPRETING TABLES AND CHARTS visibility
7 9 8 ENGLISH 15 LINCOLN'S LETTERLINCOLN'S LETTER READING: LINCOLN'S LETTERREADING: LINCOLN'S LETTER visibility
8 0 8 ENGLISH 15 LINCOLN'S LETTERLINCOLN'S LETTER GRAMMAR - PASSIVE VOICEGRAMMAR - PASSIVE VOICE visibility
8 1 8 ENGLISH 15 LINCOLN'S LETTERLINCOLN'S LETTER WRITING - USES OF PASSIVEWRITING - USES OF PASSIVE visibility
8 2 8 ENGLISH 16 FAIRY TALESFAIRY TALES READING - A BEGGAR'S DREAMREADING - A BEGGAR'S DREAM visibility
8 3 8 ENGLISH 16 FAIRY TALESFAIRY TALES GRAMMAR - REFLEXIVE PRONOUNSGRAMMAR - REFLEXIVE PRONOUNS visibility
8 4 8 ENGLISH 16 FAIRY TALESFAIRY TALES WRITING - SHORT STORY WRITINGWRITING - SHORT STORY WRITING visibility
8 5 8 ENGLISH 17 FORMS AND CHEQUESFORMS AND CHEQUES READING - FORMS AND CHEQUESREADING - FORMS AND CHEQUES visibility
8 6 8 ENGLISH 17 FORMS AND CHEQUESFORMS AND CHEQUES GRAMMAR - RELATIVE CLAUSES - SECONDGRAMMAR - RELATIVE CLAUSES - SECOND visibility
8 7 8 ENGLISH 17 FORMS AND CHEQUESFORMS AND CHEQUES WRITING - FILLING UP A FORMWRITING - FILLING UP A FORM visibility
8 8 8 ENGLISH 18 DICTIONARY USEDICTIONARY USE READING - DICTIONARY USEREADING - DICTIONARY USE visibility
8 9 8 ENGLISH 18 DICTIONARY USEDICTIONARY USE GRAMMAR - IMPERATIVE STRUCTURESGRAMMAR - IMPERATIVE STRUCTURES visibility
9 0 8 ENGLISH 18 DICTIONARY USEDICTIONARY USE WRITTING- GIVING AND FOLLOWING INSTRUCTIONSWRITTING- GIVING AND FOLLOWING INSTRUCTIONS visibility
9 1 7 MATHEMATICS 3 SIMILARITY AND CONGRUENCYसमरूपता र अनुरूपता SIMILAR AND CONGRUENTसमरुप र अनुरुप visibility
9 2 6 ENGLISH 1001 SOME BIRDS AND ANIMALSSOME BIRDS AND ANIMALS GRAMMAR-ARTICLESGRAMMAR-ARTICLES visibility
9 3 6 ENGLISH 1001 SOME BIRDS AND ANIMALSSOME BIRDS AND ANIMALS READINGREADING visibility
9 4 6 ENGLISH 1002 A BRAVE FEMALE PILOTA BRAVE FEMALE PILOT GRAMMAR-PREPOSITIONGRAMMAR-PREPOSITION visibility
9 5 6 ENGLISH 1002 A BRAVE FEMALE PILOTA BRAVE FEMALE PILOT READINGREADING visibility
9 6 6 ENGLISH 1003 WITWIT GRAMMAR-PUNCTUATIONSGRAMMAR-PUNCTUATIONS visibility
9 7 6 ENGLISH 1003 WITWIT READINGREADING visibility
9 8 6 ENGLISH 1004 A FIELD TRIPA FIELD TRIP GRAMMAR-REFLEXIVE PRONOUNSGRAMMAR-REFLEXIVE PRONOUNS visibility
9 9 6 ENGLISH 1004 A FIELD TRIPA FIELD TRIP READINGREADING visibility
1 0 0 6 ENGLISH 1005 A REAL HEROA REAL HERO GRAMMAR-SIMPLE PRESENT TENSEGRAMMAR-SIMPLE PRESENT TENSE visibility
1 0 1 6 ENGLISH 1005 A REAL HEROA REAL HERO READINGREADING visibility
1 0 2 6 ENGLISH 1006 THE EARTH AND USTHE EARTH AND US GRAMMAR - PRESENT CONTINOUS TENSEGRAMMAR - PRESENT CONTINOUS TENSE visibility
1 0 3 6 ENGLISH 1006 THE EARTH AND USTHE EARTH AND US READINGREADING visibility
1 0 4 6 ENGLISH 1007 THE WORLD CUPTHE WORLD CUP GRAMMAR - PAST TENSEGRAMMAR - PAST TENSE visibility
1 0 5 6 ENGLISH 1008 A LESSON FROM A GRASS CUTTERA LESSON FROM A GRASS CUTTER GRAMMAR - FUTURE TENSEGRAMMAR - FUTURE TENSE visibility
1 0 6 6 ENGLISH 1008 A LESSON FROM A GRASS CUTTERA LESSON FROM A GRASS CUTTER READINGREADING visibility
1 0 7 6 ENGLISH 1009 FEWA LAKEFEWA LAKE GRAMMAR- TRANSFORMATION OF SENTENCESGRAMMAR- TRANSFORMATION OF SENTENCES visibility
1 0 8 6 ENGLISH 1009 FEWA LAKEFEWA LAKE READINGREADING visibility
1 0 9 6 ENGLISH 1010 KITESKITES GRAMMAR - PASSIVE VOICEGRAMMAR - PASSIVE VOICE visibility
1 1 0 6 ENGLISH 1010 KITESKITES READINGREADING visibility
1 1 1 6 ENGLISH 1011 AUTOMATED TELLER MACHINEAUTOMATED TELLER MACHINE GRAMMAR - RELATIVE CLAUSESGRAMMAR - RELATIVE CLAUSES visibility
1 1 2 6 ENGLISH 1011 AUTOMATED TELLER MACHINEAUTOMATED TELLER MACHINE READINGREADING visibility
1 1 3 6 ENGLISH 1012 GEORGE STEPHENSONGEORGE STEPHENSON READINGREADING visibility
1 1 4 6 ENGLISH 1013 THE GREAT GOOSE OF GOSAIKUNDATHE GREAT GOOSE OF GOSAIKUNDA GRAMMAR - REPORTED SPEECHGRAMMAR - REPORTED SPEECH visibility
1 1 5 6 ENGLISH 1013 THE GREAT GOOSE OF GOSAIKUNDATHE GREAT GOOSE OF GOSAIKUNDA READINGREADING visibility
1 1 6 6 ENGLISH 1014 THE MUSICIANS OF ILAMTHE MUSICIANS OF ILAM GRAMMAR - INDICATING PROBABILITYGRAMMAR - INDICATING PROBABILITY visibility
1 1 7 6 ENGLISH 1014 THE MUSICIANS OF ILAMTHE MUSICIANS OF ILAM READINGREADING visibility
1 1 8 6 ENGLISH 1015 PAPER BOYPAPER BOY GRAMMAR - STRUCTURES OF POLITE REQUESTGRAMMAR - STRUCTURES OF POLITE REQUEST visibility
1 1 9 6 ENGLISH 1015 PAPER BOYPAPER BOY READINGREADING visibility
1 2 0 6 ENGLISH 1016 A POEMA POEM GRAMMAR -LETTER WRITINGGRAMMAR -LETTER WRITING visibility
1 2 1 6 ENGLISH 1016 A POEMA POEM READINGREADING visibility
1 2 2 6 ENGLISH 1017 ENVIRONMENT POLLUTIONENVIRONMENT POLLUTION GRAMMAR - MODAL VERBSGRAMMAR - MODAL VERBS visibility
1 2 3 6 ENGLISH 1017 ENVIRONMENT POLLUTIONENVIRONMENT POLLUTION READINGREADING visibility
1 2 4 6 ENGLISH 1018 ALL POEMS OF 4, 6 AND 10ALL POEMS ALL POEMSALL POEMS visibility
1 2 5 4 ENGLISH 1001 BE CAREFULBE CAREFUL READING AND LISTENINGREADING AND LISTENING visibility
1 2 6 4 ENGLISH 1001 BE CAREFULBE CAREFUL GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 2 7 4 ENGLISH 1002 ME AND MY HABITSME AND MY HABITS READINGREADING visibility
1 2 8 4 ENGLISH 1002 ME AND MY HABITSME AND MY HABITS LISTENING AND WRITINGLISTENING AND WRITING visibility
1 2 9 4 ENGLISH 1003 THE ELEPHANT AND THE TORTOISETHE ELEPHANT AND THE TORTOISE READINGREADING visibility
1 3 0 4 ENGLISH 1003 THE ELEPHANT AND THE TORTOISETHE ELEPHANT AND THE TORTOISE LISTENING AND GRAMMARLISTENING AND GRAMMAR visibility
1 3 1 4 ENGLISH 1004 A BRAVE WOMANA BRAVE WOMAN READING AND LISTENINGREADING AND LISTENING visibility
1 3 2 4 ENGLISH 1004 A BRAVE WOMANA BRAVE WOMAN GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 3 3 4 ENGLISH 1005 THE LARGEST LIVING BIRDTHE LARGEST LIVING BIRD READING AND LISTENINGREADING AND LISTENING visibility
1 3 4 4 ENGLISH 1005 THE LARGEST LIVING BIRDTHE LARGEST LIVING BIRD GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 3 5 4 ENGLISH 1006 A CRUEL LANDLORDA CRUEL LANDLORD READING & LISTENINGREADING & LISTENING visibility
1 3 6 4 ENGLISH 1006 A CRUEL LANDLORDA CRUEL LANDLORD GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 3 7 4 ENGLISH 1007 A CLEVER LITTLE GIRL AND OGREA CLEVER LITTLE GIRL AND OGRE LISTENING AND READINGLISTENING AND READING visibility
1 3 8 4 ENGLISH 1007 A CLEVER LITTLE GIRL AND OGREA CLEVER LITTLE GIRL AND OGRE GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 3 9 4 ENGLISH 1008 TWO CLOSE FRIENDSTWO CLOSE FRIENDS READING AND LISTENINGREADING AND LISTENING visibility
1 4 0 4 ENGLISH 1008 TWO CLOSE FRIENDSTWO CLOSE FRIENDS GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 4 1 4 ENGLISH 1009 THE SIX MEN AND THE ELEPHANTTHE SIX MEN AND THE ELEPHANT READING AND LISTENINGREADING AND LISTENING visibility
1 4 2 4 ENGLISH 1010 DEEPAWALIDEEPAWALI LISTENING AND READINGLISTENING AND READING visibility
1 4 3 4 ENGLISH 1010 DEEPAWALIDEEPAWALI GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 4 4 4 ENGLISH 1011 SPORTS DAYSPORTS DAY GRAMMAR AND WRITINGGRAMMAR AND WRITING visibility
1 4 5 4 ENGLISH 1011 SPORTS DAYSPORTS DAY LISTENING AND READINGLISTENING AND READING visibility
1 4 6 4 ENGLISH 1012 WRITINGWRITING HOW TO WRITE A PARAGRAPHHOW TO WRITE A PARAGRAPH visibility
1 4 7 4 ENGLISH 1009 THE SIX MEN AND THE ELEPHANTTHE SIX MEN AND THE ELEPHANT WRITING AND GRAMMARWRITING AND GRAMMAR visibility
1 4 8 11 PHYSICS 26 REFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACESREFLECTION AT PLANE AND CURVED SURFACES RULES FOR CONSTRUCTING RAY DIAGRAMSRULES FOR CONSTRUCTING RAY DIAGRAMS visibility
1 4 9 5 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समुदायहामी र हाम्रो समुदाय समुदाय र सामुदायिक कार्यसमुदाय र सामुदायिक कार्य visibility
1 5 0 5 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समुदायहामी र हाम्रो समुदाय सामुदायिक काममा सहयोगसामुदायिक काममा सहयोग visibility
1 5 1 5 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समुदायहामी र हाम्रो समुदाय समुदायमा सामाजिक सम्बन्धसमुदायमा सामाजिक सम्बन्ध visibility
1 5 2 5 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समुदायहामी र हाम्रो समुदाय समुदायमा प्रचलित विभिन्न पेसा तथा व्यवसायहरु कृषि र स्वरोजगारीसमुदायमा प्रचलित विभिन्न पेसा तथा व्यवसायहरु कृषि र स्वरोजगारी visibility
1 5 3 5 SOCIAL STUDIES 1 हामी र हाम्रो समुदायहामी र हाम्रो समुदाय समुदायमा प्रचलित विभिन्न पैसा तथा व्यवसायहरू उद्योग तथा ब्यापारसमुदायमा प्रचलित विभिन्न पैसा तथा व्यवसायहरू उद्योग तथा ब्यापार visibility
1 5 4 5 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रा मानव मूल्य र मान्यताहाम्रा मानव मूल्य र मान्यता हाम्रा परम्परागत सामाजिक मान्यता तथा प्रचलनहरुहाम्रा परम्परागत सामाजिक मान्यता तथा प्रचलनहरु visibility
1 5 5 5 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रा मानव मूल्य र मान्यताहाम्रा मानव मूल्य र मान्यता स्थानीय भाषा, भेषभूषा, रहनसहन, मेलापर्व र जात्राहरुस्थानीय भाषा, भेषभूषा, रहनसहन, मेलापर्व र जात्राहरु visibility
1 5 6 5 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रा मानव मूल्य र मान्यताहाम्रा मानव मूल्य र मान्यता समुदायका प्रेरणादायी व्यक्तित्वसमुदायका प्रेरणादायी व्यक्तित्व visibility
1 5 7 5 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रा मानव मूल्य र मान्यताहाम्रा मानव मूल्य र मान्यता अनुशासन तथा असल आचरणअनुशासन तथा असल आचरण visibility
1 5 8 5 SOCIAL STUDIES 2 हाम्रा मानव मूल्य र मान्यताहाम्रा मानव मूल्य र मान्यता हाम्रा केही राष्ट्रिय विभूतिहाम्रा केही राष्ट्रिय विभूति visibility
1 5 9 5 SOCIAL STUDIES 3 नागरिक चेतनानागरिक चेतना हाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि भएका स्थानीय प्रयासहरूहाम्रा सम्पदाहरूको संरक्षण तथा संवर्धनका लागि भएका स्थानीय प्रयासहरू visibility
1 6 0 5 SOCIAL STUDIES 3 नागरिक चेतनानागरिक चेतना परम्परागत रूपमा चलिआएका राम्रा सामाजिक नियमहरूको पालना, संरक्षण र संवर्धनपरम्परागत रूपमा चलिआएका राम्रा सामाजिक नियमहरूको पालना, संरक्षण र संवर्धन visibility
1 6 1 5 SOCIAL STUDIES 3 नागरिक चेतनानागरिक चेतना विवाद समाधान र मेलमिलापविवाद समाधान र मेलमिलाप visibility
1 6 2 5 SOCIAL STUDIES 3 नागरिक चेतनानागरिक चेतना सड़क सुरक्षा र ट्राफिक नियमसड़क सुरक्षा र ट्राफिक नियम visibility
1 6 3 5 SOCIAL STUDIES 3 नागरिक चेतनानागरिक चेतना व्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षामा सहयोग पुयाउने निकायहरूव्यक्तिगत र पारिवारिक सुरक्षामा सहयोग पुयाउने निकायहरू visibility
1 6 4 5 SOCIAL STUDIES 4 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान असल समाजको निर्माणअसल समाजको निर्माण visibility
1 6 5 5 SOCIAL STUDIES 4 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान लागुपदार्थ सेवनका असर तथा त्यस विरुद्धको सचेतनालागुपदार्थ सेवनका असर तथा त्यस विरुद्धको सचेतना visibility
1 6 6 5 SOCIAL STUDIES 4 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्याको रुपमा चोरी र डकैतीसामाजिक समस्याको रुपमा चोरी र डकैती visibility
1 6 7 5 SOCIAL STUDIES 4 सामाजिक समस्या र समाधानसामाजिक समस्या र समाधान सामाजिक समस्या समाधानमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरुको भूमिकासामाजिक समस्या समाधानमा सामाजिक सङ्घसंस्थाहरुको भूमिका visibility
1 6 8 5 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो विगतहाम्रो विगत हाम्रो समुदायको विगत र वर्तमानहाम्रो समुदायको विगत र वर्तमान visibility
1 6 9 5 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो विगतहाम्रो विगत सामाजिक संरचना र गतिविधि विगत र वर्तमानसामाजिक संरचना र गतिविधि विगत र वर्तमान visibility
1 7 0 5 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो विगतहाम्रो विगत हाम्रो समुदायमा भएका ऐतिहासिक वस्तुहरूहाम्रो समुदायमा भएका ऐतिहासिक वस्तुहरू visibility
1 7 1 5 SOCIAL STUDIES 5 हाम्रो विगतहाम्रो विगत नेपाल शब्दको उत्पत्तिनेपाल शब्दको उत्पत्ति visibility
1 7 2 5 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप कामको सम्मान र सहयोगकामको सम्मान र सहयोग visibility
1 7 3 5 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहाम्रा आर्थिक क्रियाकलाप visibility
1 7 4 5 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप स्थानीय उत्पादनहरूस्थानीय उत्पादनहरू visibility
1 7 5 5 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप हाम्रो देशका प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरूहाम्रो देशका प्रमुख आर्थिक गतिविधिहरू visibility
1 7 6 5 SOCIAL STUDIES 6 हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहाम्रो आर्थिक क्रियाकलाप स्वदेशमा उत्पादित सामानको उपयोग गरौंस्वदेशमा उत्पादित सामानको उपयोग गरौं visibility
1 7 7 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी ग्रह, उपग्रह र सौर्य मण्डलग्रह, उपग्रह र सौर्य मण्डल visibility
1 7 8 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी पृथ्वीको बनौटपृथ्वीको बनौट visibility
1 7 9 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नेपालको भौगोलिक स्वरूप र हावापानीनेपालको भौगोलिक स्वरूप र हावापानी visibility
1 8 0 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नेपालको माटो, बनस्पति, जनसङ्ख्या र सामाजिक जनजीवननेपालको माटो, बनस्पति, जनसङ्ख्या र सामाजिक जनजीवन visibility
1 8 1 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी विपद् पहिचानविपद् पहिचान visibility
1 8 2 5 SOCIAL STUDIES 7 हाम्रो पृथ्वीहाम्रो पृथ्वी नक्सा बनाउन र सङ्केत भर्न सिकौनक्सा बनाउन र सङ्केत भर्न सिकौ visibility
1 8 3 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती LINES AND ANGLESLINES AND ANGLES visibility
1 8 4 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती MEASUREMENT OF LINE SEGMENTSMEASUREMENT OF LINE SEGMENTS visibility
1 8 5 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती DRAWING THE LINE SEGMENT OF GIVEN LENGTHDRAWING THE LINE SEGMENT OF GIVEN LENGTH visibility
1 8 6 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती ANGLESANGLES visibility
1 8 7 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती NAMING ANGLESNAMING ANGLES visibility
1 8 8 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती MEASUREMENT OF ANGLESMEASUREMENT OF ANGLES visibility
1 8 9 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती DRAWING OF ANGLESDRAWING OF ANGLES visibility
1 9 0 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती PLANE SURFACEPLANE SURFACE visibility
1 9 1 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती PLANE FIGURESPLANE FIGURES visibility
1 9 2 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती SOLID OBJECTSSOLID OBJECTS visibility
1 9 3 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती SOLID SHAPES [REVISION]SOLID SHAPES [REVISION] visibility
1 9 4 4 MATHEMATICS 1 GEOMETRYज्यामिती SOLID SHAPES [FACES, EDGES & VERTICES]SOLID SHAPES [FACES, EDGES & VERTICES] visibility
1 9 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC HINDU ARABIC NUMBERS UP TO 7-DIGITS44 HINDU ARABIC NUMBERS UP TO 7-DIGITS44 visibility
1 9 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF NUMBERS CONCEPT OF NUMBERS visibility
1 9 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC REVISION (SIX DIGIT NUMBER)REVISION (SIX DIGIT NUMBER) visibility
1 9 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC NUMBERS WITHIN SEVEN DIGITSNUMBERS WITHIN SEVEN DIGITS visibility
1 9 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC PLACE VALUE TABLEPLACE VALUE TABLE visibility
2 0 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC EXPANDED FORM AND SHORT FORM OF A NUMBEREXPANDED FORM AND SHORT FORM OF A NUMBER visibility
2 0 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC COMPARISON OF NUMBERSCOMPARISON OF NUMBERS visibility
2 0 2 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC सात अङ्कका देवनागरी सङ्ख्याहरूसात अङ्कका देवनागरी सङ्ख्याहरू visibility
2 0 3 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ROUNDING OFFROUNDING OFF visibility
2 0 4 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ROUNDING OFF NUMBERSROUNDING OFF NUMBERS visibility
2 0 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ADDITION AND SUBTRACTION UP TO 5-DIGIT 78ADDITION AND SUBTRACTION UP TO 5-DIGIT 78 visibility
2 0 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF ADDITION (REVIEW)CONCEPT OF ADDITION (REVIEW) visibility
2 0 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF SUBTRACTION (REVIEW) CONCEPT OF SUBTRACTION (REVIEW) visibility
2 0 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC INTRODUCTION TO ADDITION & SUBTRACTIONINTRODUCTION TO ADDITION & SUBTRACTION visibility
2 0 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC SUBTRACTION OF 5 DIGIT NUMBERSSUBTRACTION OF 5 DIGIT NUMBERS visibility
2 1 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ADDITION OR SUBTRACTION PRACTICEADDITION OR SUBTRACTION PRACTICE visibility
2 1 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC WORD PROBLEMS ON SUBTRACTIONWORD PROBLEMS ON SUBTRACTION visibility
2 1 2 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC NEW METHODS OF ADDITION AND SUBTRACTIONNEW METHODS OF ADDITION AND SUBTRACTION visibility
2 1 3 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC MULTIPLICATION AND DIVISIONMULTIPLICATION AND DIVISION visibility
2 1 4 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF MULTIPLICATION - ICONCEPT OF MULTIPLICATION - I visibility
2 1 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF MULTIPLICATION - IICONCEPT OF MULTIPLICATION - II visibility
2 1 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF MULTIPLICATION - IIICONCEPT OF MULTIPLICATION - III visibility
2 1 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF MULTIPLICATION - IV CONCEPT OF MULTIPLICATION - IV visibility
2 1 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC CONCEPT OF MULTIPLICATION - V CONCEPT OF MULTIPLICATION - V visibility
2 1 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION TWO DIGITS BY 1 DIGIT LATTICE MULTIPLICATION TWO DIGITS BY 1 DIGIT visibility
2 2 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION 2-DIGITS BY 2-DIGITSLATTICE MULTIPLICATION 2-DIGITS BY 2-DIGITS visibility
2 2 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 1-DIGITLATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 1-DIGIT visibility
2 2 2 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 2-DIGITS LATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 2-DIGITS visibility
2 2 3 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 3-DIGITSLATTICE MULTIPLICATION 3-DIGITS BY 3-DIGITS visibility
2 2 4 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC LATTICE MULTIPLICATION 4-DIGITS BY 3-DIGITSLATTICE MULTIPLICATION 4-DIGITS BY 3-DIGITS visibility
2 2 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC MULTIPLYING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 1-DIGITMULTIPLYING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 1-DIGIT visibility
2 2 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC MULTIPLYING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 2-DIGITSMULTIPLYING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 2-DIGITS visibility
2 2 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC MULTIPLYING 3 AND 4-DIGITS BY 3-DIGITSMULTIPLYING 3 AND 4-DIGITS BY 3-DIGITS visibility
2 2 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC WORD PROBLEMS ON MULTIPLICATIONWORD PROBLEMS ON MULTIPLICATION visibility
2 2 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC DIVIDING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 1-DIGITDIVIDING 2, 3 AND 4-DIGITS BY 1-DIGIT visibility
2 3 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC DIVIDING 2 AND 3-DIGITS BY 2-DIGITSDIVIDING 2 AND 3-DIGITS BY 2-DIGITS visibility
2 3 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC DIVIDING 4 AND 5-DIGITS BY 2-DIGITSDIVIDING 4 AND 5-DIGITS BY 2-DIGITS visibility
2 3 2 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC WORD PROBLEMS ON DIVISION WORD PROBLEMS ON DIVISION visibility
2 3 3 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC MISCELLANEOUSMISCELLANEOUS visibility
2 3 4 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ADDITION AND SUBTRACTION TOGETHERADDITION AND SUBTRACTION TOGETHER visibility
2 3 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC WORD PROBLEMS ON ADDITION AND SUBTRACTIONWORD PROBLEMS ON ADDITION AND SUBTRACTION visibility
2 3 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC SIMPLIFICATION BASED ON ADDITION & SUBTRACTIONSIMPLIFICATION BASED ON ADDITION & SUBTRACTION visibility
2 3 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC FRACTION, DECIMAL AND PERCENTAGE FRACTION, DECIMAL AND PERCENTAGE visibility
2 3 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC REVIEW OF FRACTIONS REVIEW OF FRACTIONS visibility
2 3 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC COMPARISON OF FRACTIONS HAVING EQUAL DENOMINATORCOMPARISON OF FRACTIONS HAVING EQUAL DENOMINATOR visibility
2 4 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC PROPER, IMPROPER AND MIXED NUMBERPROPER, IMPROPER AND MIXED NUMBER visibility
2 4 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ADDITION OF LIKE FRACTIONSADDITION OF LIKE FRACTIONS visibility
2 4 2 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC SUBTRACTION OF LIKE FRACTIONSSUBTRACTION OF LIKE FRACTIONS visibility
2 4 3 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC INTRODUCTION TO DECIMALINTRODUCTION TO DECIMAL visibility
2 4 4 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC COMPARING AND ORDERING DECIMALSCOMPARING AND ORDERING DECIMALS visibility
2 4 5 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC ADDING DECIMALSADDING DECIMALS visibility
2 4 6 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC SUBTRACTING DECIMALSSUBTRACTING DECIMALS visibility
2 4 7 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC INTRODUCTION TO PERCENTINTRODUCTION TO PERCENT visibility
2 4 8 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC EXPRESSING FRACTIONS AS PERCENTAGEEXPRESSING FRACTIONS AS PERCENTAGE visibility
2 4 9 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC PERCENT TO FRACTION AND FRACTION TO PERCENTPERCENT TO FRACTION AND FRACTION TO PERCENT visibility
2 5 0 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC PERCENT TO DECIMAL AND DECIMAL TO PERCENTPERCENT TO DECIMAL AND DECIMAL TO PERCENT visibility
2 5 1 4 MATHEMATICS 2 ARITHMETIC ARITHMETIC RELATING PERCENTS, DECIMALS AND FRACTIONSRELATING PERCENTS, DECIMALS AND FRACTIONS visibility
2 5 2 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT TIME AND MONEYTIME AND MONEY visibility
2 5 3 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT READING TIMEREADING TIME visibility
2 5 4 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT CONVERSION OF UNITS OF TIME (MINUTES TO SECONDS)CONVERSION OF UNITS OF TIME (MINUTES TO SECONDS) visibility
2 5 5 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT THE 24-HOUR CLOCKTHE 24-HOUR CLOCK visibility
2 5 6 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT CONVERSION OF ONE UNIT OF TIME INTO ANOTHERCONVERSION OF ONE UNIT OF TIME INTO ANOTHER visibility
2 5 7 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT ADDITION OF TIMEADDITION OF TIME visibility
2 5 8 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT SUBTRACTION OF TIMESUBTRACTION OF TIME visibility
2 5 9 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT ENGLISH CALENDARENGLISH CALENDAR visibility
2 6 0 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT NEPALI CALENDARNEPALI CALENDAR visibility
2 6 1 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT REVIEW ON MONEYREVIEW ON MONEY visibility
2 6 2 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT MULTIPLICATION OF MONEYMULTIPLICATION OF MONEY visibility
2 6 3 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT WORD PROBLEMS ON MULTIPLICATION OF MONEYWORD PROBLEMS ON MULTIPLICATION OF MONEY visibility
2 6 4 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT DIVISION OF MONEYDIVISION OF MONEY visibility
2 6 5 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT WORD PROBLEMS ON DIVISION OF MONEYWORD PROBLEMS ON DIVISION OF MONEY visibility
2 6 6 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT DISTANCEDISTANCE visibility
2 6 7 4 MATHEMATICS 3 MEASUREMENTMEASUREMENT CONVERSION OF UNIT OF DISTANCECONVERSION OF UNIT OF DISTANCE visibility

Our aim is to address the gap in the education system in Nepal. We focus on developing and delivering video lectures and tutorials for Grade I to Grade XII students based on the curriculum developed by Curriculum Development Center, Ministry of Education of Government of Nepal.

We believe that this initiation of ours will help students, especially from public schools of Nepal who do not have proper resources.