menu

HERIDITY - MENDEL'S LAW - LAW OF PURITY OF GAMETSवंशानुक्रम - मेन्डलको प्रयोग - लैङ्‌गिक शुद्‌धताको नियम


Join the discussion