menu

TRIANGLE ON THE SAME BASE AND BETWEEN SAME PARALLELOGRAM ARE EQUALएउटै अाधार र उही समानान्तर रेखाहरुबिचमा रहेका त्रिभुजहरुका क्षेत्रफल बराबर हुन्छ


Join the discussion